ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යRSS

Asbestos Cement Industries Ltd

175 Sri Sumanatissa Mw, ,

Telephone+94 11 232 5561
A D Tools Company

331 Sangaraja Mw, ,

Telephone+94 11 244 9018
Rower International

305A 2/1B Old Moor Street, ,

Telephone+94 11 239 1700
Fax+94 11 239 9700
Nava Asian Trading Co

35A Abdul Jabbar Mw, ,

Telephone+94 11 244 7210
Fax+94 11 234 5874
Moon Hardware Centre

No 375-A Old Moor Street, ,

Telephone+94 11 234 5873
Fax+94 11 471 6234
Faiz Brothers (Pvt) Ltd

357 Old Moor Street, ,

Telephone+94 11 243 1975
Fax+94 11 242 2983
Galaxy Electrical Solutions

Puttalam Road,Yanthampalawa, ,

Telephone+94 37 205 6723
Sealcore Stainless Steel Industries (Pvt) Ltd

175 Sri Samantissa Mawatha, ,

Telephone+94 11 232 5561
Lanka Refractories Ltd

Meepe, ,

www.lankarefractories.com

Telephone+94 11 285 9098
E-mail

Regima Traders

0 reviews
Regima Traders

92 Main Street, ,

Telephone+94 51 222 2371
International Construction Consortium (Pvt) Ltd

70 S De S Jayasinghe Mw Kohuwala, ,

Telephone+94 11 440 0600
Fax+94 11 440 0241
Asian Hardware (Pte) Ltd

144 Messenger Street, ,

asianhardwarepteltd.com

Telephone+94 11 234 1481
Fax+94 11 233 8564
United Enterprises

No 52,Kandy Road, ,

Telephone+94 81 235 2825
Shans Hardware Centre

11/3 Station Road, ,

Telephone+94 41 225 0252

Ahmedsons

0 reviews
Ahmedsons

No 105 Messenger Street, ,

www.ahmedsons.net

Telephone+94 11 232 6730
Fax+94 11 247 1757
E-mail

Yakada Kade

0 reviews
Yakada Kade

132 A Kalugalla Mawatha, ,

Telephone+94 35 222 1162
Fax+94 35 223 0335

Hilti Centre

0 reviews
Hilti Centre

82/2 Gorakapitiya, ,

Telephone+94 72 213 8275 /+94 71 731 9475 /+94 78 451 6469

Rio ceramic

0 reviews
Rio ceramic

264,centrel road, ,

Telephone+94 26 222 7894 / +94 26 492 5174
Fax+94 26 222 0874

ROYAL HARDWARE

0 reviews
ROYAL HARDWARE

NO 9,Galle Road,Keselwatta, ,

Telephone+94 38 229 9999
Fax+94 38 229 9248
ඉමෙක්ස්පො

41/5, ජයකොන්ත පාර, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

Company Details Company Name | ඉමෙක්ස්පො Product Description | Jewellery, Gems Address | 41/5, ජයකොන්ත පාර, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 Telephone | +9477-6321954 Fax | +94 +94

Telephone+9477-6321954
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website