චාරිකා: All Listings RSS

Filter listings...
එයාර් මාක් ට්රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

93 1/2, චැතැම් වීදිය, ,

Telephone+94 11 234 7567 / +94 11 244 1488 / +94 11 245 1290 - 1 / 2
Fax+94 11 234 5011
එයාර් කන්සර්න් ට්‍රැවල්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමාගම

13, එම් / 1, ශ්රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත ලොයිඩ්ස් ගොඩනැගිල්ල, ,

Telephone+94 11 233 5054
Fax+94 11 244 1093
එයාර් පැක් ට්රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් (පුද්) සමාගම

163 ඒ, 1/1, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 259 4685 / +94 11 259 3972 / +94 11 259 0979
Fax+94 11 256 2677
ඇඩ්වෙන්චර් ලංකා (පුද්) සමාගම

12 ඒ, සීමොන් හේවාවිතාරණ පාර, ,

Telephone+94 11 257 5425
Fax+94 11 257 5425
ඒස් ට්රැවල්ස් ඇන්ඩ් කන්වෙන්ෂන්ස් (පුද්) සමාගම

315, වොක්ෂෝල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 234 5112 / 20
Fax+94 11 233 1816 / +94 11 242 1173
ඇක්සස් ට්රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

බී 2/5, 1 වන මහල, ලකී ප්ලාසා කාර්යාල සංකීර්ණය, ,

Telephone+94 11 257 4364
ඒ බවර් සහ කොම්පැණි (සංචාරක) සමාගම

05, ඉහල චැතැම් වීදිය, ,

Telephone+94 11 232 0551 / 6
Fax+94 11 244 8493
E-mail
ඊබට් සිල්වා ටුවරින් කම්පැණි ලිමිටඩ්

11, ,

www.ebertsilva.lk

Fleet Size More than 50 vehicles Servicess Night-on-the-Town,Point-to-Point Transportation,Ride From Airport,Ride To Airport,Wedding Package,Wedding Transfer Hour(s) of opperation 24 hours 7 days

Telephone+94 11 273 8995 / +94 11 271 6471-2
එයිට්කන් ස්පෙන්ස් ට්රැවල්ස්

www.aitkenspencetravels.com

Fleet Size 20 - 50 vehicles Servicess Night-on-the-Town,Point-to-Point Transportation,Ride From Airport,Ride To Airport Hour(s) of opperation 24/7

Telephone+94 94 11 230 8308
කොනැයිසන්ස් ඩි සිලෝන්

,

www.connaissance.lk

Fleet Size More than 50 vehicles Servicess Night-on-the-Town,Point-to-Point Transportation,Ride From Airport,Ride To Airport Hour(s) of opperation 24/7

Telephone+94 11 470 6400 / +94 11 470 6415
E-mail
ඉනෝ වෙන්චර්ස් (පුද්) සමාගම

11/4, සමාලෝචනයක් උද්යානය, රොස්මීඩ් පෙදෙස, ,

www.feelsrilanka.com

Fleet Size Less than 5 vehicles

Telephone+94 11 267 2828
මැල් කී රෙන්ට කාර්

58, පාමංකඩ පාර, ,

www.malkey.lk

Fleet Size More than 50 vehicles Servicess Night-on-the-Town,Point-to-Point Transportation,Ride From Airport,Ride To Airport Hour(s) of opperation 24/7

Telephone+94 11 236 5365
ඇන්ඩෲ සංචාරක සමාගම (පුද්) සමාගම

130, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.andrewstrav.com

Fleet Size More than 50 vehicles Hour(s) of operation 9.00 am to 5.00 pm

Telephone+94 11 236 9836
සිනමන් එයාර්

11, යෝක් වීදිය, ,

www.cinnamonair.com

Telephone+94 11 247 5475
E-mail
එයාර් සෙනොක්

03, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, ,

www.airsenok.com

Telephone+94 11 235 2900
Fax+94 11 250 1425 / +94 11 258 0017
ඩෙකෑන් ඒවියේෂන් සමාගම

385, ගාලු පාර, ,

www.simplifly.com

E-mail
කොස්මොස් ගුවන් සේවා

9/2, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, ,

www.cosmosaviation.com

Fax+94 11 402 0937
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website