වෙළඳුන් - බෙදාහරින්නන්RSS

එදිරිසිංහ මෝටර් රථ අලෙවි (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 495 බී හිරිමුර පාර ගාල්ල,

Telephone+94 912227963, +94 774823099
E-mail
ඩිමෝ (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 385 R A ද මැල් මාවත කොළඹ 03,

Telephone+94 114527788
ඩයමන්ඩ් හෝල්ඩින්ග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 111 කොළඹ පාර කෙහෙල්වල කිරිබත්කුඹුර,

Telephone+94 812388144
සීමාසහිත ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් සමාගම

අංක 75 හයිඩ් පාර්ක් කෝනර් කොළඹ 02,

Telephone+94 114700600
කොලොනියල් මෝටර්ස් (සිලෝන්) ලිමිටඩ්

අංක 449 මීගමුව පාර පෑලියගොඩ,

Telephone+94 117699555 +94 117449450
සෙලින්කෝ මයිනි (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 327 යුනියන් පෙදෙස කොළඹ 2,

Telephone+94 115515300
කාර්ප්ලාන් ලිමිටඩ්

අංක 297 යුනියන් පෙදෙස කොළඹ 2,

Telephone+94 112302205
කාර්මාට් ලිමිටඩ්

අංක 424 යුනියන් පෙදෙස කොළඹ 2,

Telephone+94 112696315, +94 112696311
කාර් ට්‍රස්ට්

අංක 280/C හයිලෙවල් පාර කොළඹ 06,

Telephone+94 777317170
බේෂෝර් මෝටර්ස්

අංක 286/C කටුගස්තොට පාර මහනුවර,

www.lankabiz.lk/bayshoremotors

Telephone+94 777542414, +94 773646459

අම්පාර පාර සමන්තුරේ,

Telephone+94 775156803
ඇවන්ට් ග්‍රේඩ් ඔටෝමාර්ට් පුද්ගලික සමාගම

අංක 155 ශ්‍රී සද්ධර්ම පාර කොළඹ 10,

Telephone+94 77111155
ඇසෝසියේටඩ් මෝටර්වේස් (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 185 යුනියන් පෙදෙස කොළඹ 2,

Telephone+94 112421760, +94 112309392

අංක 117 නාවල පාර නුගේගොඩ,

Telephone+94 114444654
Micro සීමාසහිත කාර්

අංක 873 නුවර පාර වෙදමුල්ල කැලණිය,

Telephone+94 776626262, +94 115770770
E-mail
United ට්රැක්ටර් සහ උපකරණ (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 683 මීගමුව පාර මාබෝලේ වත්තල,

www.ute.lk

Telephone+94 112932109, +94 112931550
E-mail
Prestige මෝටර් රථය (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 234-238 පන්නිපිටිය පාර බත්තරමුල්ල,

Telephone+94 112875666
Fax+94 112875660
E-mail
අයිඩියල් චෙරි මෝටර් රථ (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 321 යුනියන් පෙදෙස කොළඹ 02,

www.idealchery.lk

Telephone+94114383900, +94770581824, +94 763436592
E-mail
හයුන්ඩායි ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 1035 පන්නිපිටිය පාර බත්තරමුල්ල,

Telephone+94 112866866
Fax+94 112861718
E-mail
ෆියුචර් ඔටෝමොබිල් පුධාලික සමාගම

අංක 1124/5 පාර්ලිමේන්තු පාර බත්තරමුල්ල,

Telephone+94 115511111
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website