කේක් ආකෘති නිර්මාණකරුවන්RSS

ද ෆැබ්

0 reviews
ද ෆැබ්

474, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 576 7777
සුවෙන්ස් කේක්ස් ෆවර්ස් ඇන්ඩි ඩෙකර්

4/1, 6, බෙතෙස්ඩා පෙදෙස , බමිබලපිටිය, ,

E-mail
ෂුගර් ෆිල් කේක්

1006/4, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.orancy.com

Telephone+94 11 287 1651
E-mail
ලංකා චාන්දනී කේක් ක්‍රියේෂන්ස්

නුවර පාර මහර, ,

www.lankachandani.com

Telephone+94 11 306 6326 / +94 11 292 9446
E-mail
ද කේක් ෂොප්

64 සුහද පෙදෙස, තලපත්පිටිය පාර, ,

Telephone+94 11 283 4210
සුවෙන්ස් කේක් ස්ට්‍රක්චර් ඇන්ඩ් ෆ්ලවර් ඩෙකෝ

ඒපීටී 4/1 අංක 6, බෙතස්ඩා පෙදෙස, බම්බලපිටිය, ,

ශුගර් ෆ්‍රිල් කේක් ෂොප්

1006/4, පන්නිපිටිය පාර, ,

Telephone+94 11 287 1651
ශුගර් ආර්ට් කේක්

4 වන සැතපුම් කණුව, නුවර පාර, ,

E-mail
ආර්.අයි. ක්ලෙමන්ට් කේක් ඩෙකරේටින

106/14, වෝල්ස් පටුමග, ,

Telephone+94 11 252 2201 / +94 11 254 0177
රැෆ්ලස් ඩෙලි

76, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, ,

Telephone+94 11 281 8776
E-mail
නිකිණි කේක්ස්

11 සණස සිටි, ගුවන් තොටුපල පාර, ,

Telephone+94 33 399 9589
ෆෙදර් ද කේක් ෂොප්

488/2, කුලතුංග මාවත, මාකුඹුර, ,

කේක් බයි පුන්ය්‍ය මහාවිතාන

654/6, පේරාදෙනිය පාර, ,

Telephone+94 81 238 6102
කේක් ඩිමි

489 සී-1, වැලිපාර, ,

Telephone+94 11 277 5281 / +94 11 277 5281
අමීර් බ්‍රදර්ස්

41, කේසර වීදිය, ,

Telephone+94 11 242 1395
ද කේක් ෆැක්ට්‍රි

25, බුත්ගමුව පාර, ,

Telephone+94 11 286 8414
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website