වීඩියෝ ශිල්පීන්RSS

ප්‍රසන්න ඩිජිටල් ක්‍රි යේෂන්ස්

72 ස් පි ඩි සිල්වා මාවත, ගොළුමඩම හන්දිය, ,

Telephone+94 11 261 0141
E-mail
ස්ටුඩියෝ 3000 ඩි එෆ්

40 ගාලු පාර, බම්බලපිටිය, ,

www.studio3000weddingphotos.com

Dinuka’s passion for photography and videography began during his young days and in the year 1992 photographed his 1st wedding at the age of 14 years. After his A/L he started his own Studio by the name STUDIO3000DF. A large studio complex with ultra mode ...

E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website