මංගල අාභරණRSS

එලීක්‍රියේෂන්ස්

09, ලෝරි පාර, ,

www.ellycreations.com

Elly Creations was started back in May 1997 at a place right next to our home in Moratuwa. Initially we only imported ready-made jewellery but as our customer base grew in numbers, they eventually wanted something specifically designed and customized for ...

Telephone+94 11 259 9355
E-mail
දීප්ති ස්වර්ණාභරණ

310, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 239 0904
ඩී ඩී මැණික්

ලෝක වළඳ මධ ස්ථානය, 5 වන මහල, වෙළඳසැල් අංක 05, ,

Telephone+94 11 239 1160
නිව් ක්‍රවුන් ජුවලර්ස්

132 හෙට්ටි වීදිය, ,

Telephone+94 11 243 9290 / +94 11 233 7545
අරුජිණා ස්වර්ණාභරණ

47ඒ, හට්ටි වීදිය, ,

Telephone+94 71 860 8836
අමරන් මැණික්

13/15, පරණ කැස්බෑව පාර, ,

Telephone+94 11 276 8185
දාස ජුවලර්ස්

45, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Telephone+94 47 222 3005
දයා ජුවලරි හවුස්

1 වන මහල, දෙනියාය පාර, ,

Telephone+94 41 228 1235
දෙව්පුර ජුවලර්ස් සමාගම

48, මෙම ක්රූස් පාර, ,

Telephone+94 31 223 8538
ධනසිරි ජුවලර්ස්

294, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Telephone+94 45 222 2389
ධර්මසේන ජුවලර්ස්

138, ඉහළ මහල, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Telephone+94 32 224 0672
අයිඩා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ (පුද) සමාගම

12 ඒ, මංගල මාවත, ,

www.aidasrilanka.com

Telephone+94-34-227 1137/9 / +94-34-227 1140
E-mail
සිමි ජෙමිස්

81, ගාලු පාර , බමිබලපිටිය, ,

www.zamgems.com

Zam Gems is one of the country’s largest and most respected gems and jewellery manufacturers. Zam Gems designs, manufactures and markets unique gemstones and modern jewellery made from genuine materials at affordable prices. Zam Gems range of gems and ...

Telephone+94 11 258 9090
Fax+94 11 258 0164
E-mail
සරවනාස්ජුවලර්ස්

165, ග්‍රීන්යන් පාර, ,

Telephone+94 31 223 6803
ද ජ්වෙලින්ක්

1-56, 1 වන මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, කොල්ලුපිටිය, ,

Telephone+94 11 257 4599
ඉසිනිමැණික් හා ස්වර්ණාභරණ (පුද්)සමාගම

41, රජපිහිල්ල මාවත, ,

Telephone+94 94 81 220 3066
E-mail
නිත්‍යකළා ජුවලර්ස්

54, කුමාරතුංග මාවත, ,

www.nithyakala.lk

“Nithyakala Jewellery” was a business which was run by my family. After working in the business for about twelve years I thought I should start something with my own ideas and novel techniques. So I moved out and started my own business under my managemen ...

Telephone+94 41 222 3991
Fax+94 41 222 3991
ප්‍රියශාන්ත ජුවලර්ස්

56, නුවර පාර, ,

Telephone+94 11 573 4798
E-mail
ආරියවංශ ජුවලර්ස්

63 / සී, නුවර පාර, ,

Telephone+94 11 291 3322 / +94 11 437 5311
දේවනාරායන ජුවලර්ස්

89/29, ජිනදාස නන්දසේන මාවත, ,

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website