සතියේ පුවත් සම්පිණ්ඩනය

සතියේ පුවත් සම්පිණ්ඩනය (1)

කාර්ය බහුල කුටුම්භයන්ට දිනපතා පුවත්පත් කියවන්නවත් , බලන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. සතියක් තුල ශ්‍රි ලංකාව වැනි කුඩා රටකත් සිදුවන, කියන කරන කාරණා අති විශාලයි.
ඒ සියල්ල කැටි කර සති අන්නතයේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන සම්පිණ්ඩනයයි මේ !!!

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website