කෘෂි
සංස්කෘතික
උත්සව අවස්ථා
සාමාන්‍ය තොරතුරු
රක්ෂණය
දේශපාලන
සාප්පු සවාරි
කලා
ඊ වානිජ්‍ය
අසිරිමත් ලංකාව
රාජ්‍ය තොරතුරු
ජාත්‍යන්තර රැකියා
වෘත්තීය
ක්‍රීඩා
බැංකු
අධ්‍යාපන
අපේ පවුල
සෞඛ්‍ය
ආයෝජන
ඉඩ කඩම්
සංචාරක තොරතුරු
තානාපති කාර්යාල
කල්බදු
හෝටල්
ජන සන්නිවේදන
අාගම
ප්‍රවාහන
මංගල සේවා
ව්‍යාපාර
රැකියා අවස්ථා
අාහාර
කර්මාන්ත
සොබා
විද්‍යාව
චාරිකා
ඉඩ කඩම්
සමාජ
විනෝදාංශ
අවමන්ගල්‍ය සේවා
තොරතුරු තාක්ෂණය
වැවිලි
අාරක්ෂාව

අදම ලියාපදිංචි වෙන්න

ඔබගේ ව්‍යාපාරය දිනෙන් දින ප්‍රචලිත කිරීමට අදම Lanka Information නාමාවලියෙහි හවුල් කරුවෙක් වෙන්න ...

Event Calender 

March 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  01/03/2017
2
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  02/03/2017
3
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
19:00
බි.එමි.අයි.සි.එචි.
tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda, Maharagama| Vanapetha [...]
Date :  03/03/2017
4
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
19:00
බි.එමි.අයි.සි.එචි.
tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda, Maharagama| Vanapetha [...]
Date :  04/03/2017
5
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
15:30
මීගමුව නගර ශාලාවෙිදි
Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda, Maharagama| Vanapetha [...]
19:00
බි.එමි.අයි.සි.එචි.
tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda, Maharagama| Vanapetha [...]
Date :  05/03/2017
6
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
19:00
බි.එමි.අයි.සි.එචි.
tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda, Maharagama| Vanapetha [...]
Date :  06/03/2017
7
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
19:00
බි.එමි.අයි.සි.එචි.
tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda, Maharagama| Vanapetha [...]
Date :  07/03/2017
8
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  08/03/2017
9
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  09/03/2017
10
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  10/03/2017
11
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
17:30
බි.එමි.අයි.සි.එචි.
Gear up for the most exhilarating phenomenon in 2017. The Interact club of Ananda College Proudly Presents [...]
18:30
මහරගම තරැණ සේවා යොවුන් රගහලේදි
Hankithi 13 @ Maharagama Youth Center 2017 Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop [...]
Date :  11/03/2017
12
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  12/03/2017
13
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  13/03/2017
14
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  14/03/2017
15
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  15/03/2017
16
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  16/03/2017
17
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
18:30
මහරගම තරැණ සේවා යොවුන් රගහලේදි
tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda, Maharagama| Vanapetha [...]
Date :  17/03/2017
18
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  18/03/2017
19
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  19/03/2017
20
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  20/03/2017
21
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  21/03/2017
22
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  22/03/2017
23
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
18:30
ටවර් හෝල් මරදාන
Charithe Horu Aran 1830 Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | Sarasavi Book Shop Nugegoda, Maharagama| [...]
Date :  23/03/2017
24
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  24/03/2017
25
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
15:29
බිශෝප් විද්‍යාලිය ශ්‍රවනාගාරයේදි
For More Details https://www.facebook.com/events/1347977398608125/ Tickets Also available at:Sadeepa Book Shop Borella | [...]
Date :  25/03/2017
26
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  26/03/2017
27
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  27/03/2017
28
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  28/03/2017
29
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  29/03/2017
30
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  30/03/2017
31
00:00
විහාරමහාදෙවි එළිමහන් ශාලාව
More than 15 performers on stage, live music, drummers, traditional masks, acrobats, aerial acrobatics and [...]
Date :  31/03/2017

මාධ්‍ය කවුළුව

අප්‍රිකානු රටවල්

African-Countries

ක්‍රීඩා පුවත්

ලෝකයේ වේගවත්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ක්‍රිකට් පිටියෙන්…

27-03-2017

ලෝකයේ වේගවත්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී

ලෝක එක්දින පිටියේ වේගවත්ම පන්දු යවන්නෙකු ලෙස සැලකෙන...

Read more

අධ්‍යාපන / විද්‍යා / තාක්ෂණ

ලොව ප්‍රථම ස්මාර්ට් හෙයාර් බ්‍රෂ් එක…

27-03-2017

ලොව ප්‍රථම ස්මාර්ට් හෙයාර් බ්‍රෂ් එක Hair Coach

ස්මාර්ට් තාක්‍ෂණික උපාංග දිනෙන් දින පාරිභෝගික ජීවිතයට එක්වෙමින්...

Read more

දවසේ කාටූනය

දවසේ කාටූනය – 2017.03.27

27-03-2017

දවසේ කාටූනය – 2017.03.27

දවසේ කාටූනය – දිවයින – 2017.03.27

Read more

නවතම පුවත්

2016 - සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල හෙට

27-03-2017

2016 - සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල හෙට

2016 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත‍්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල හෙට (28) නිකුත් කෙරෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව පළමුව ප‍්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට මුදා හැරෙන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. එම ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ...

Read more

දහහත් හැවිරිදි පාසල් සිසුවකු මැරූ විත්තිකරුවකුට මරණ දඬුවම

27-03-2017

දහහත් හැවිරිදි පාසල් සිසුවකු මැරූ විත්තිකරුවකුට මරණ දඬුවම

වයස අවුරුදු 17ක් වූ බාල වයස්කාර පිරිමි දරුවකු තියුණු ආයුධයකින් බෙල්ලට ගසා මරණයට පත් කිරීමේ චෝදනාවකට වරදකරු වූ පුද්ගලයකුට මාතර මහාධිකරණය මඟින් මරණ දඬුවම පසුගියදා (24දා) නියම කෙරිණි. මීගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි...

Read more

සියදිවි නසා ගැනීමෙන් ලොව දෙවැනි තැන සිටි ලංකාව දැන් 22

27-03-2017

සියදිවි නසා ගැනීමෙන් ලොව දෙවැනි තැන සිටි ලංකාව දැන් 22

වසරකට ලක්‍ෂයක් සියදිවි නසාගෙන ලෝකයේ දෙවැනි තැනට පත්වී තිබූ ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට සියදිවි නසා ගැනීම්වලින් වන මරණ සංඛ්‍යාව තුන්දහස දක්වා අඩුවී ලෝකයේ සියදිවි නසා ගැනීම් අතින් 22 වැනි...

Read more

රත්නපුර ෆර්ගර්සන් උසස් විද්‍යාලයේ සියවස් සැමරුම් උත්සවය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

27-03-2017

රත්නපුර ෆර්ගර්සන් උසස් විද්‍යාලයේ සියවස් සැමරුම් උත්සවය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

රත්නපුර ෆර්ගර්සන් උසස් විද්‍යාලයේ සියවස් සැමරුම් උත්සවය අද (27) පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි. විද්‍යාලයේ සියවස් සමරුව වෙනුවෙන් සමරු මුද්දරයක් නිකුත් කෙරුණු අතර පාසැලේ විශිෂ්ට දක්ෂතා...

Read more

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

27-03-2017

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

2008 අංක 33 දරන සංශෝධන පනත මඟින් සංශෝධිත 2003 අංක 27 දරන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) ප්‍රතිපත්තීන් සඳහා නීතිමය කාර්යරාමුව ස්ථාපිත...

Read more

හිඟුරානට අරක්කු ලයිසම දෙන්නැයි විගණකාධිපති කියලා

27-03-2017

හිඟුරානට අරක්කු ලයිසම දෙන්නැයි විගණකාධිපති කියලා

හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තායතනය අපේක්ෂා කළ පරිදි එතනෝල් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සුරාබදු සහතිකය නිකුත් කර නොමැති බැවින් එම සමාගමේ අලාභය දිනපතා වර්ධනය වෙමින් ඇති බවත් ඊට පිළියමක් ලෙස නොපමාව සුරාබදු සහතිකය...

Read more

දෙමුහුන් කතා අවසන් මෛත්‍රීගේ ස්ථාවරය ජයගනී

27-03-2017

දෙමුහුන් කතා අවසන් මෛත්‍රීගේ ස්ථාවරය ජයගනී

ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ මෙවර සැසිවාරය අපට තීරණාත්මක වනු ඇතැයි සමහරු මත පළ කළා. එසේ ම ජාත්‍යන්තරව ක්‍රියාත්මක වන ඊළාම්වාදී සංවිධාන රජයට එරෙහිව ජිනීවා හරහා බලපෑමක් කිරීමට සැදී පැහැදි සිටියා. ඔවුන්ගේ...

Read more

බැඳුම්කරෙන් EPF පාඩුව කෝටි 950යි : වැඩේට ඇතුළේ 2ක් හවුල්

27-03-2017

බැඳුම්කරෙන් EPF පාඩුව කෝටි 950යි : වැඩේට ඇතුළේ 2ක් හවුල්

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රශ්නගත භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රු. කෝටි 950 ක පමණ අතිවිශාල අලාභයක්‌ සිදුව ඇතැයි මහ බැංකුව විසින් සිදුකළ අභ්‍යන්තර පරීක්‍ෂණයක්‌ මගින් හෙළිදරව් කරගෙන ඇතැයි ශ්‍රී...

Read more

ඇමති පාඨලීගේ රියේ ගැටුණු සන්දීප් යළි රෝහලට

27-03-2017

ඇමති පාඨලීගේ රියේ ගැටුණු සන්දීප් යළි රෝහලට

මහා නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ නිල රියක ගැටී රාජගිරියේ සන්දීප් සම්පත් තරුණයා බරපතළ තුවාල ලැබුවා. අනතුරින් පසුව කොළඹ ජාතික රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලැබූ සන්දීප් ඉන් අනතුරුව රාගම පුනුරුත්තාපන...

Read more

විශේෂාංග

සියදිවි නසා ගැනීමෙන් ලොව දෙවැනි තැන සිටි ලංකාව දැන් 22

27-03-2017

සියදිවි නසා ගැනීමෙන් ලොව දෙවැනි තැන සිටි ලංකාව දැන් 22

වසරකට ලක්‍ෂයක් සියදිවි නසාගෙන ලෝකයේ දෙවැනි තැනට පත්වී තිබූ ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට සියදිවි නසා ගැනීම්වලින් වන මරණ සංඛ්‍යාව තුන්දහස දක්වා අඩුවී ලෝකයේ සියදිවි නසා ගැනීම් අතින් 22 වැනි...

Read more

ලොව වටා පුවත්

සිරියාවේ අයිඑස් පාලනයේ පැවති ගුවන් තොටුපොළෙක් මුදා ගැනේ

27-03-2017

සිරියාවේ අයිඑස් පාලනයේ පැවති ගුවන් තොටුපොළෙක් මුදා ගැනේ

සිරියාවේ රකා නගරය ආසන්නයේ අයිඑස් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ පාලනයේ පැවැති ගුවන් තොටපොළක් අමෙරිකානු සහාය ලත් කැරලිකාර කණ්ඩායමක් විසින් අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රික බලකායේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියා සිටියේ ගුවන් තොටුපොළේ පූර්ණ පාලනය තමන්...

Read more

රාජ්‍ය නායකයෙකුගේ කර මත

27-03-2017

රාජ්‍ය නායකයෙකුගේ කර මත

උතුරු කොරියාව පසුගිය සතියේ අලුතින් රොකට්‌ එන්ජීන් අත්හදා බැලීමක්‌ කළ අතර සුපුරුදු පරිදි ඒ සඳහා රජයේ මාධ්‍ය ඔස්‌සේ ප්‍රචාරයක්‌ ලබාදුනි. ඒ සමඟ එළි දුටු එරට නායක කිම් ජොන්ග් අන්ගේ ඡායාරූපයක්‌ සම්බන්ධයෙන්...

Read more

ව්‍යාපාරික පුවත්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත සංශෝධනය…

27-03-2017

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

2008 අංක 33 දරන සංශෝධන පනත මඟින් සංශෝධිත...

Read more

ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීමට රජයෙන්…

27-03-2017

ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීමට රජයෙන් පියවර රැසක්

රටේ ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා දායක විය...

Read more

විනෝදාස්වාද

දමිළ සිනමාවේ ශ්‍රී ලාංකීය සංගීත සලකුණ

27-03-2017

දමිළ සිනමාවේ ශ්‍රී ලාංකීය සංගීත සලකුණ

1981 දි බදුල්ල ප්‍රදශයේ උපත ලබන ආරියන් දිනෙශ්...

Read more

මනීෂාට පෙම් ගී ගයන්න ආරාධනා කළේ…

27-03-2017

මනීෂාට පෙම් ගී ගයන්න ආරාධනා කළේ කවුද?

අලුත් වැඩක් කළා කියලා ආරංචියි? ඔව් මම සිංදුවක් කළා...

Read more

ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු

අන්තර්ජාතික මුදල්

exchange-rates

රජයේ ගැසට් පත්‍රය

Government-Gazette

visa ap1

කාලගුණය

weather-watch 7058

ලංකාව සැකෙවින්

sl 1

Rates of World Currencies23.03.2017
CountryCurrencyIndicative Rate (Rs.)
AustraliaDollar115.710
CanadaDollar115.17
Hong KongDollar19.43
KoreanWon0.1314
KuwaitDinar493.76
Saudi Riyal40.2148
SingaporeDollar106.3
U A EDirham41.0633
QatarRiyal41.4191
CURRENCY RATES23.03.2017
CURRENCYBIDOFFER
GBP / USD1.23731.2574
EUR / USD1.0691.09
JPY / USD110.59112.6
CHF / USD0.98311.0032
AUD / USD0.75680.7769
USD/SEK8.79940.5137
USD /AED3.66283.6829
Daily Exchange Rates23.03.2017
CurrencyBuying Rate (Rs.)Selling  Rate (Rs.)
(USD)149.15152.88
Pound (UK)184.42190.7
Euro (EU)157.22163.21
Franc (Switzerland)147.65153.49
Dollar (Canada)113.18117.63
Dollar (Australia)113.29118.38
Dollar (Singapore)104.69108.51
Yen (Japan)1.31281.3621
Renminbi (China)21.4822.53
COMMODITY PRICES23.03.2017
CURRENTPREVIOUS
GOLD1247.841228.77
OIL-Brent Crude50.6552.05
Sugar No. 1117.2917.7
Rice - (Vietnam 5% Broken)336.00341.00
Refined Palm Oil725710.00
Sunflower980.861012.25
Refined Soya Oil985.00940.00
coconut oil15801520

Stats

There are 29605 listings, 831 categories and 107 owners in our website