නීතිඥවරුRSS

සරත් වික්‍රමසිංහ

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sarath Wickremasinghe LLB (Colombo) Tel 232 0975

Telephone232 0975
ලිශාන් රත්නායක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Lishan Ratnayake LLB (OUSL) Tel 214 7888 Ext. 401

Telephone214 7888 Ext. 401
කණිෂ්ක රාජකරුණා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Kanishka Rajakaruna LLB (Hons)London Tel 214 7888

Telephone214 7888
කසුන් පොන්නම්පෙරුම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Kasun Ponnamperuma LLB (Hons)London Tel 214 7888

Telephone214 7888
නිශාන්ත් නාගරත්නම්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Nishanth Nagaratnam LLB (University of Jaffna) Australian Leadership Award Scholar (2011/2012) LLM (Deakin University, Australia) Tel 214 7888

Telephone214 7888
එම්.ඒ.එම්. ලෆීර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

M.A.M. Lafeer LLB (OUSL) Tel 214 7888

Telephone214 7888
රිද්මා කුරවිට මිය

Ridma Kuruwita, Ms Post Attorney Diploma in Intellectual Property Law (Sri Lanka Law College) Tel 214 7888 Ext. 303

Telephone214 7888 Ext. 303
ධනුෂන් කනේෂයෝගන්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Danushan Kaneshayogan LLB (Hons) London Tel 214 7888

Telephone214 7888
හංස අබේරත්න

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Hansa Abeyrathne LLB (Hons)

ඉන්දුල රත්නායක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Indula Ratnayake LLB (Colombo), CIMA (Passed Finalist),Post Attorney Diploma in Intellectual Property Law

චාරුක ඒකනායක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Charuka Ekanayake LLB(Hons) (Lon)

චමල්කා සමරසිංහ මිය

Chamalka Samarasinghe, Mrs. LLB Tel 214 7888

Telephone214 7888
නුවන් පීරිස්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Nuwan Peiris LLB (OUSL) Member of the Institute of Chartered Shipbrokers UK

ඉශාන් රත්නපාල

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Ishan Ratnapala LLB (OUSL)

පද්මල් ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Padmal de Silva Diploma in Intellectual Property

සුරේකා අහමඩි මිය

Sureka Ahmed, Ms. LLB (London), LLM (Kings College London) Tel 214 7888 Ext. 185

Telephone214 7888 Ext. 185
උදාර කරුණාතිලක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Udara Karunatilake LLB, Diploma in Forensic Medicine & Technology

ෂෙහාන් සොයිසා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sehan Soyza LLB (OUSL), LLB (Colombo)

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website