නීතිඥවරුRSS

චතුර ගුණතිලක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Chathura Gunatilake LLM (Colombo), LLB (OUSL), AAT

අල්තාෆ් මර්සූෆ් (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Althaf Marsoof (abroad) BSc, LLM (Cambridge University)

ෂෙහාන් ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Shehan de Silva LLB (London), LLM (London)

රුවන්ති ගුණරත්න මිය

Ruwanthi Gunaratne, Ms. LLB (London) Hons, LLM (London)

හිමාලි සේනානායක මිය

Himali Senanayake, Mrs. Diploma in International Trade Law, LLM (Banking & Finance) (NUS) Tel 214 7888 Ext. 149

Telephone214 7888 Ext. 149
මලින් ධනසූරිය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Malin Danansuriya LLB (Hons) UK, Barrister at-Law UK Tel 214 7888 Ext. 112

Telephone214 7888 Ext. 112
චාරක ධර්මසිරි

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Charaka Dharmasiri LLB (Hons), Colombo

නලින්ද හේවාවසම්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Nalinda Hewawasam LLB,LLM,MHRD (USYD), Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

තිලන්කා පිරිස් මිය

Thilanka Peiris, Mrs. LLM (Colombo), BA (Econ Spl) (Colombo)

අනුෂා ජයතිලක මිය

Anusha Jayatilake, Mrs. MA (Law & Diplomacy) (FLETCHER, TUFTS), Diploma in Human Rights

මනෝහර ජයසිංහ

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Manohara Jayasinghe BCL (Oxon), LLM (Cantab) Tel 214 7888 Ext.189

Telephone214 7888 Ext.189
අසේල සේරසිංහ

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Asela Seresinghe LLB (OUSL) Tel 214 7888 Ext. 130

Telephone214 7888 Ext. 130
චමින්ද අතුකෝරල

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Chaminda Athukorale Diploma in International Trade Law

අශාන් ප්‍රනාන්දු

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Ashan Fernando BA, LLB (Hons), LLM (Colombo) Tel 214 7888 Ext. 345

Telephone214 7888 Ext. 345
සුරේන් ඥානරාජ්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Suren Gnanaraj LLB (Hons)(London), LLM (Cantab) Tel 214 7888 Ext. 188

Telephone214 7888 Ext. 188
ශමින්ද වික්‍රම මහතා (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Shaminda Wickrema (abroad) Tel 214 7888

Telephone214 7888
දිප්ති තිලකවර්ධන මිය

Deepti Tilakawardane, Ms. LLM (Wales)

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website