නීතිඥවරුRSS

නෙරින් පුල්ලේ

Nerin Pulle LLB (SL), LLM (Hong Kong)

Telephone+94 11 243 3319
ශානක විජේසිංහ (වැඩ බලන නියෝජ්ය සොලිසිටර් ජනරාල්)

Shanaka Wijesinghe (Actg. DSG) LLM (London), Post Graduate Diploma in International Trade Law (Colombo)

Telephone+94 11 247 1905
විකුම් ද ආබෲ

Vikum de Abrew LLM (Colombo), LLM (Malta)

Telephone+94 11 245 8291
හරිප්රිය ජයසුන්දර මහත්මිය

Haripriya Jayasundara, Mrs. LLM (London)

Telephone+94 11 247 1902
මිලින්ද ගුණතිලක

Milinda Gunetilleke LLB (Aust. N U), LLB (Colombo), LLM (Colombo)

Telephone+94 11 238 1176
සෝභිත රාජකරුණා

Sobhitha Rajakaruna LLM (Colombo)

Telephone+94 11 243 3092
සුමති ධර්මවර්ධන

Sumathi Dharmawardena LLM (Singapore)

Telephone+94 11 232 3599
රොහාන්ත අබේසූරිය

Rohantha Abeysuriya LLB (Colombo), Diploma in International Affairs (BCIS)

Telephone+94 11 242 4889
අර්ජුන ඔබේසේකර

Arjuna Obeyesekere LLM (Cantab)

Telephone+94 11 243 3219
විරාජ් දයාරත්න

Viraj Dayaratne BA (Colombo), LLM (Wales)

Telephone+94 11 244 1002
ජනක් ද සිල්වා

Janak de Silva BCL (Oxford), LLM (London), Hubert H. Humphrey Fellow (Michigan State University), Shell Centenary Scholar

Telephone+94 11 247 1900
පරින්ද රණසිංහ

Parinda Ranasinghe LLM (National University of Singapore),LLM (Malta), Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

Telephone+94 11 242 4892
අයේෂා ජිනසේන මිය

Ayesha Jinasena, Ms LLM (London), Diploma in Intellectual Property, Diploma in Trade Law, Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

Telephone+94 11 238 1148
ප්‍රියන්ත නාවන්න - එල්.එල්.බී. (ලන්ඩන්)

Priyantha Nawana- LLM (London), Diploma in Oceans Law & Policy (Rhodes, Greece), Diploma in Forensic Medicine & Science (Colombo)

Telephone+94 11 232 7765
ඒ.එච්.එම්.ඩී. නවාස්

A.H.M.D. Nawaz LLB (Colombo), LLM (London), LLM (Colombo), LLM (WCL, AU) Fullbright Humphrey Fellow, Chevening Scholar

Telephone+94 11 243 4820
නීල් උණම්බුව

Niel Unamboowe LLM (Intellectual Property) (George Washington University DC, USA), LLM (Intellectual Property) (University of Turin, WIPO "Worldwide Academy)

Telephone+94 11 242 4895
වර්සාන් ජමීල් මහත්මිය

Farzana Jameel, Mrs. LLB (Colombo), LLM (Colombo), LLM (London)

Telephone+94 11 243 6560
ඉන්දිකා ඩිමුනි ද සිල්වා මහත්මිය

Indika Demuni de Silva, Mrs. LLM (London)

Telephone+94 11 232 0983
යසන්ත කෝදාගොඩ

Yasantha Kodagoda LLM (London), Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

Telephone+94 11 242 4890

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website