රූපලාවණ්‍යාගාරRSS

ජීවනි ජයතිලක සැලුන් සහ ඇකඩමි

418, කොළඹ පාර, ,

www.jeewanisalon.com

Telephone+94 11 251 9603
E-mail
රැපුන්සෙල් සැලුන් සහ ඇකඩමි

නො 21, තිසස් මාවත, බොරුපන පාර, ,

www.salonrapunzels.com

Telephone+94 11 261 0063
E-mail
සැලුන් අනෝමා

268, බම්බලපිටිය මහල් නිවාස, ගාළු පාර, ,

www.salonanoma.com

Branches: Unisex 123,Hill Street, Dehiwala 011 273 1603, 011 271 9181 GENTS 278,Bambalapitiya Flats, Galle Road, Colombo 04 011 258 8848, 011 250 4115

Telephone+94 11 259 6862 / +94 11 259 1214
E-mail
වෙඩා බොටීක්

එල් 21, ක්‍රෙස්කැට් සාප්පු සංකිර්ණය, ,

www.swinithakotelawala.com

Telephone+94 11 552 0120
E-mail
සවිනී ආයුර්වේද සැලුන්

70/4, වයි එම් බී ඒ බොරැල්ල, ,

www.swinithakotelawala.com

Telephone+94 11 584 4829
සැලුන් සෙවන්ත් ඇවිනියු

නො 1, ෂොපින් ප්ලාසා, ගාලු මුවදොර හෝටලය,, ,

Telephone+94 11 238 2992
රමණි අර්සකුලරත්න ජාත්‍යන්තර ඇකඩමිය

47/1, ගාළු පාර, බම්බලපිටිය, ,

ramaniintlacademy.com

Telephone+94 11 584 1932
E-mail
නාලිනි හර්බල් බියුටි කෙයාර්

නො 1 1/1, රාසාවාලි පටුමග,ඕෆ් හැම්ඩන් පටුමග, ,

Telephone+94 11 236 5360
E-mail
සැලෝන් නයනා

433, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස, ,

www.salonnayana.com

Telephone+94 11 250 3182
සැලුන් ලේ ක්වාෆියර් තිලාකියු

24, පාසල් පටුමග 3, ,

About Us & Our Services START YOUR CAREER WITH INTERNATIONALLY RECOGNISED QUALIFICATIONS Hairdressing & Beauty Therapy Hair & Beauty Diploma & Advanced Diploma ● Leocoiffeur Diploma Hair Beauty ● Advanced Hair Cutting ● Crash Courses Hair ...

Telephone+94 11 258 4827 / +94 11 259 7647
Fax+94 11 259 7647
E-mail
ස්ලික් සැලුන්

2බී, වජීර පාර, ,

www.sleeksalon.lk

Branch : 256B, Galle Road, Mount Lavinia +94 11 271 2730

Telephone+94 11 259 0294
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website