රූපලාවණ්‍යාගාරRSS

සැලුන් ප්‍රීටි ලුක්ස්

154, කොටුගොඩැල්ල වීදිය, ,

Telephone+94 81 492 6821
ඔරෙල්කෝ බියුටි සැලුන්

32, 1 වන මහල, වැලිකඩ ප්ලාසා, ,

Telephone+94 11 314 0449
ශාලිනි සිරිවර්ධන සැලුන්

50/1ඒ, කන්දවත්ත පාර, ,

www.shalinisiriwardene.com

Telephone+94 77 765 4875 / +94 72 265 4875
සවිනාරෝ සැලුන්

126/1, හයිලේවල් පාර, ,

Telephone+94 11 282 3623 / +94 11 302 5050
සැලුන් තාරක

410/1/1a, කොලොන්නාව පාර, ,

Telephone+94 71 771 9802 / +94 77 944 6024
සැලුන් සාරා

01, සුපිරිවෙළෙඳසැල, කොටහේන, ,

Telephone+94 11 485 9006
සැලුන් ඉවරයින්

201, මීගමුව පාර, ,

Telephone+94 11 494 6850 / +94 77 777 9794
සැලුන් ඩිලෝ

11බී, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, ,

Telephone+94 11 302 4376
E-mail
සැලුන් ආරාධනා

05, වයි එම් බී ඒ ගොඩනැගිල්ල, ,

Telephone+94 11 291 2965 / +94 11 523 2929 / +94 11 524 0965
E-mail
රෑට්ස් හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලුන්

ෂොප්නො 1-15, මැජස්ටික් සිටි, බම්බලපිටිය, ,

www.rootssalonandacademy.com

Shyamani Priyanthi of Roots Hair & Beauty Salon and Academy (Pvt) Ltd has over twenty five years of experience As a Hair expert and Beautician. Often brimming with novel ideas, she truly makes a statement in the field. Renowned for her pioneering forte, s ...

Telephone+94 11 258 0109
E-mail
පද්මිණි බ්‍රයිඩල් ඇන්ඩ් බියුටි සැලුන් (පුද්) සමාගම

සවුසිරි සාප්පු සංකිර්ණය, 4 වන මහල, හයිලේවල් පාර, ,

www.padminiramanayaka.lk

Telephone+94 11 282 7414 / +94 11 282 8040
E-mail
ලා පැෂන්

832 ඒ, මීගමුව පාර, ,

www.lapassionsalons.com

Telephone+94 11 752 2522 / +94 72 759 2259
ජේසිස් හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලුන්

376/ඒ, කෙලින් වීදිය, ,

Telephone+94 11 501 0836 / +94 77 758 5484
චානිදනි බණ්ඩාර සැලුන්

71/1, නාවල පාර, ,

www.chalmway.net

Chalmway (Pvt) Ltd Branches : Mt Lavinia Tel: 011 272 1327 Negambo Tel: 031 487 4455, 031 222 8866 Kiribathgoda Tel: 011 493 8690, 0112910816 Kandy Tel: 081 492 4510, 081 223 2232 Wattala ...

Telephone+94 11 440 3883
අමාලි බීයුටි කේයාර්

144, 1 වන මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, ,

Telephone+94 11 427 0907 / +94 77 222 4496 / +94 77 679 6937
අරුණ ක්‍රීයෙෂන්

301, ප්‍රධාන වීදිය, ,

Telephone+94 72 721 3491
ඉන්ග්‍රීඩ් සැලුන්

1B, 8 වන පටුමග, බොරුපන පාර, ,

Telephone+94 11 428 0856

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website