ගිණුම්කරණ: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අන්ස්ටි ඇන්ඩි යන්

201, ඩි සරමි පෙදෙස, ,

www.ey.com/LK

EY is a global leader in assurance, tax, transactions and advisory services. Locally, we are committed to doing our part in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. Our clients are able to benefit from our ...

Telephone+94 11 246 3500
Fax+94 11 269 7369
අබෙිරත්න ඇන්ඩි කමිපැණි

126/02, වයි එමි බි දෙවැනි මහල, , , 200

ABEYRATNA AND COMPANY126/2/18 2ND FLOOR, Y.M.B.A.BUILDING COLOMBO-01.Tel : (011) 232 6754 Fax : (011) 232 6754 Mobile : E-mail : [email protected]

Telephone011 232 6754
Fax011 232 6754
E-mail
ඇක්සොෆ් සොලුයුෂන්ස් (පුද්) සමාගම

කොළඹ 07, , , , 700

Accsoft Solutions (Pvt) Ltd85/2 Dharmapala Mw Colombo-07Tel : 0777367786

Telephone777367786
ඇඩ්වාන්ස් බිස්නස් සොලූෂන්ස් (පුද්) සමාගම

25, ලෝරිස් පෙදස, , , , 400

Advanced Business Solutions (Pvt) LtdAddress 25 1/1, Lauries Place, Colombo 4Telephone 4505500, Fax 2500254

Telephone4505500
Fax2500254
ඇල්විකොම් (පුද්) සමාගම

9, අබ්දුල් කෆූර් මාවත, , , , 300

Alvicom (Pvt) LimitedNo 9, Abdul Caffoor Mawatha, Colombo 03Telephone 077 980 7137

Telephone077 980 7137
ඉන්දජිත් මැනේජ්මන්ටි ස්ර්විස්

, , 12500

www.indrajithms.com

Indrajith Managenet Services include set of Chartered Accountants and do service in Management sector.   We strongly believe that small & medium size enterprises contribute towards the rapid growth of our country's economy.   Services A ...

Telephone+94 38 224 0527
E-mail
ඊ ප්ලැනට් ව්‍යාපාරික පද්ධතිය සීමාසහිත පුද්ගලික ආයතනය

8, රොස්මේඩ් පෙදෙස, , , 700

E PLANET BUSINESS SYSTEMS (PVT) LTD.8, ROSMEAD PLACE, COLOMBO-07Tel : (011) 268 8224/268 8225/269 6145/269 6146 Fax : (011) 269 3476

Telephone+94 11 268 8224
Fax+94 11 269 3476
එච්.එම්. කරුණාරත්න සහ සමාගම

119/3, සංජේ ගොඩනැගිල්ල, කටුවන පාර, ,

Telephone+94 11 289 4764
E-mail
එචි එල් බි එදිරිසිංහ සහ සමාගම

,

www.hlblk.com

One of the best Independent Professional Firms in Sri Lanka, providing all financial, business advisory, Corporate Secretarial and management consultancy services, under one umbrella. Audit Sirvice Include:   Audits of Corporate, Govt.-Institution ...

Telephone+94 11 2433933
Fax+94 11 2445683
E-mail
එචි පි කන්ස්ටල්ටෙෂන්ස්

නො 10, දෙල්ගහ වත්ත පාර, උඩහමුල්ල, , , 200

HP Consultants - Pvt LtdNo: 10, Delgahawatte Road, Udahamulla, Nugegoda, Colombo , Sri lanka, Telephone 077 790 2051

Telephone+94 77 790 2051
එමි ඇන්ඩි එෆ් එකව්න්ටින් සර්විස්

16, හොටන් පෙදෙස, , , 200

E-mail
එස් ආර් ඇසෝසේටටි

, , 400

S R Associates46 A Lauries Road, Colombo 4Phone : () ( 011) 2581683

Telephone011) 2581683
එස්ඩිඑම් සහ සමාගම

22/4, විජය කුමාරතුංග මාවත, , , 500

Telephone+94 11 251 3433 / +94 11 251 3422

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website