පාසල්: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ඇටබගේ රෝමානු කතෝලික විදුහල

නුවර,

ATABAGE ROMAN CATHOLIC VIDYALAYA- KANDY

Telephone+94 77 3718941
ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් ජාත්‍යන්තර පාසල

458/4, මේන් ස්ට්‍රීට්, , , , 1000

Adventist International School 458/4, Main Street, Negambo 031-2237181

Telephone031-2237181
ඇත්තිලිගොඩ සුභාරති මහා විදුහල

ගාල්ල

Eththiligoda Sudharshi Maha Vidyalaya-Galle

Telephone+94 91 2245826
ඇතුමල්පිටිය විදුහල

පොලොන්නරුව

ETHUMALPITIYA VIDYALAYA- Polonnaruwa

Telephone+94 27 5685075
ඇන් නුර් මධ්‍ය විදුහල

උකුවෙල

AN NOOR CENTRAL COLLEGE - UKUWELA

Telephone+94 66 7921363
ඇන්තනිස් විදුහල

නුවර

Telephone+94 66 5718536
ඇමරිකානු මිෂනාරි විද්‍යාලය

උඩුප්පිඩි,

American Mission College , Uduppiddy

Telephone+94 21 2263531
ඇලතියා ජාත්‍යන්තර පාසල (පුද්) සමාගම

දෙහිවල, , , , 200

Alethea International School (Pvt) Ltd. 15, Srimahabodi Road, Dehiwala 271 4849

Telephone271 4849
ඇල්කඩුව සිංහල විදුහල

උකුවෙල

ELKADUWA SINHALA VIDYALAYA - UKUWELA

Telephone+94 66 7917467
ඇවරන්ගල් නඩරාජමාලිංග විද්‍යාලය

පුත්තූර්,

Avarangal Nadarajaramalinga Vidyalaya , Puttur

Telephone+94 21 3213260
ඇහැටුවැව නවෝද්‍යා මහා විද්‍යාලය

ඇහැටුවැව,

Ehetuwewa Navodya Maha Vidyalaya , Ehetuwewa

Telephone+94 37 2253522
ඉඩමේගම මධ්‍ය විදුහල

නුවර,

IDAMEGAMA CENTRAL COLLEGE - KANDY

Telephone+94 81 2463675
ඉදුරැව ගෝනාගල මහා විදුහල

කළුතර

Induruwa Gonagala Maha Vidyalaya- Kalutara

Telephone+94 34 2290864
ඉන්ගිරිය සුමනජෝති විදුහල

කළුතර

Ingiriya Sumanajothi Vidyalaya- Kalutara

Telephone+94 34 2269486
ඉන්දරතන මුස්ලිම් විදුහල

නුවර,

ENDARUTENNA MUSLIM VIDYALAYA-KANDY

Telephone+94 81 5719088
ඉනුවිල් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

චෙන්නක්කම,

Inuvil Central College , Chennakkam

Telephone+94 21 2227551
ඉනුවිල් හින්දු විද්‍යාලය,යාපනය

ඉනුවිල් හින්දු විද්‍යාලය,, ,

Telephone+94 21 2227708
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website