ඇඟළුම්: All Listings RSS

Filter listings...
එම්ඩී එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

එම් ඇන්ඩ් එම් මධ්‍යස්ථානය,3 වන මහල,නො. 341/5, කෝට්ටේ පාර, ,

www.penguinsl.com

Product Range: Garment Items Mr. D.U.K.Ranasinghe Tel : (94) 11-4409630(94) 77-7009128 Fax : (94) 11-4409663 Email : [email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-440 9600
Fax+94 11-440 9663
E-mail
එල්පිස් ලංකා පුද් සමාගම

නො.114/9,මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල, ,

Product Range Jackets, Ladies Blouses, Trouses, Blazers, Ladies Pants Mr. Udaya Kumara Tel : (94) 75-0111866 Fax : (94) 11-2237459 Email : [email protected]

Telephone+94 11-537 7790/8
Fax+94 11-223 7459
E-mail
ඒ සී ඕ ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

නො.2 ඊ පී එස්, මාවතගම, ,

www.ecoapperals.com

Product Range: Garments Mr. Lahiru Ranadeera Tel : (94) 77-2316777 Fax : (94) 37-2298315 Email : [email protected]

Telephone+94 37-229 8303 / +94 37-229 8507
Fax+94 37-229 8315
E-mail
ඒම් මැලිබන් ටෙක්ස්ටයිල්ස් පුද් සමාගම

නො.261, සිරි ධම්ම මාවත, ,

www.maliban.com

EAM Maliban Textiles (Pvt) Ltd. is one of the leading apparel manufacturing icons in Sri Lanka. It has labour force of over 10000 skilled employees and is equipped with over 10 state of the art manufacturing facilities in Sri Lanka and Jordan. The company ...

Telephone+94 11-266 8000
Fax+94 11-269 9513
E-mail
ඩ්‍රෙස්සෙල් ඉන්ටර්නැෂනල්

133/18, ගෝතමී පෙදෙස, ,

A buying office for all kind of stock garment. Product Range Mens - Shirts, Pants, Jackets, Caps, Shorts, Underwears; Ladies - all kind of garments Jackets & Lingeries; Kids - all kinds of Pants, Shorts, Shirts, Dresses, Jackets. Mr. Umadeep A. Rus ...

Telephone+94 11-575 7765
E-mail
දිනු ෆැෂන්

93 ඒ,දසවස", කුම්බුක, ,

Product Range: Garments Mr. D.J. Dissanayake Tel : (94) 34-4298102 / (94) 34-4938201 Email : [email protected]

Telephone+94 34-429 8102 / +94 34-493 8201
E-mail
ඩයල් ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම

සපුර් පාර 2, එල්.පී.එස්, ,

Product Range All men and women jeans Ms Niel Umagiliya Tel : (94) 11-2252445 Fax : (94) 11-2252453

Telephone+94 11-225 2447/9
Fax+94 11-225 2453
E-mail
දායා ඇපරල් අපනයන පුද් සමාගම

නො 362, කොළඹ පාර, ,

www.dayacompanies.com

Daya Apparel Exporters is a subsidiary of Daya Group. Since the inception in 1992 with vast experience in the casual wear industry, the company becomes one of the top five garment manufacturers in the country. Product Range: Garments - Casual wear M ...

Telephone+94 11-539 0000
Fax+94 11-555 0367
E-mail
ඩාසිස් පෙන්ටර්ස් පුද් සමාගම

නො.100,පියදාස සිරිසේන මාවත, මරදාන, ,

Product Range: Tags (Garments) Mr Dasis Tel : (94) 71-8685591 Fax : (94) 11-2689524 Email : [email protected]

Telephone+94 11-268 3183 / +94 11-268 3274
Fax+94 11-268 9524
E-mail
ක්‍රිස්ටල් මාරටින් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

රින්ග් පාර 1, අදියර 1, ඊ.පී.එස්, ,

www.crystal-martin.com

Crystal Martin International is the wholly-owned division of the Crystal Group focused on supplying high quality apparel to the UK and continental European retailers. As primarily a full service vendor, we provide an end-to-end service to our customers in ...

Telephone+94 11-225 2025
Fax+94 11-225 3596
E-mail
ක්‍රිස්ටල් ලංකා ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

නො.06, ලුතිනන් ශමල් සජීත් රණවිරු මාවත, පැපිලියාන, ,

Product Range School wear - Pants, Shorts, Skirts Mr. Nimal De Silva Tel : (94) 77-7221859 Fax : (94) 11-4301811 Email : [email protected]

Telephone+94 11-273 4546
Fax+94 11-430 1811
E-mail
කොර්ටොර්ඩ් ක්ලොතින් ලංකා පුද් සමාගම

පාළුගමවෙල, ,

Product Range: men and women lingerie Mr. Buddhka Gamage Tel : (94) 11-4837837 Fax : (94) 11-2298888 Email : [email protected]

Telephone+94 11-483 7837
Fax+94 31-229 9890
E-mail
ක්ම්පස් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

කොළඹ හිල්ටන් රෙසිඩන්ස් 200, යුනියන් පෙදෙස, ,

www.compass.com

Product Range: T-shirts Mr. Pradeep Kotuwegedera Tel : (94) 71-9912399 Email : [email protected]

Telephone+94 11-536 2211
Fax+94 11-536 0605
E-mail
ක්ලෙම්ටෙක්ස් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

372, බියගම පාර, ,

Product Range: Garments Mr. Nandana Tel : (94) 77-3285209

Telephone+94 33-225 5028 / +94 33-225 5161
Fax+94 33-225 5487
E-mail
ක්ලැසික් ගාර්මන්ට් පුද් සමාගම

නො.58, ගල්වල පාර, ,

Manufacturer and exporter of quality ready-made garments. The company provides quality garments with higher standards and timely deliveries. Product Range Any kind of ladies Apparel such as Pants, Blazers, Jackets, Skirts, shirts Mr W.R.I.Tessera ...

Telephone+94 11-271 4873 / +94 11-271 5014
Fax+94 11-271 5603
E-mail
ක්‍රිස්ටල් ස්වෙටර් ලංකා පුද් සමාගම

07 කොටස , එක්ස්පොර්ට් ප්‍රොසෙසින් පාරක්, මල්වතත්ත, ,

Product Range: Ladies' Garments Mr. Upasena Weerasinghe Tel : (94) 33-2288895(94) 33-2289790 Fax : (94) 33-2288894 Email : [email protected]

Telephone+94 33-228 8895 / +94 33-228 9790
Fax+94 33-228 8894
E-mail
ක්‍රිස්ටල් මාර්ටින් සීලොන් පුද් සමාගම

අදියර 1, රින්ග් පාර 1, එල්.පී.එස්, ,

www.crystal-martin.com

We at Crystal Martin are delighted to advise you that we are now part of the family that is the Crystal Group of companies. The Crystal Group is headquartered in Hong Kong and with the acquisition of the former Martin International becomes one of the larg ...

Telephone+94 11-453 0100 / +94 11 225 2025
Fax+94 11 225 2372
E-mail
කොර්ටොර්ඩ් ට්‍රේඩින් කම්පැනි පුද් සමාගම

පාළුගමවෙල, ,

Courtaulds is a global leader in apparel production with manufacturing facilities worldwide, providing end to end solutions to leading retail brands around the globe. Courtaulds Sri Lanka operates with 7 fully owned manufacturing plants, employing over 65 ...

Telephone+94 11-483 7837
Fax+94 11-229 7777
E-mail
කොන්කොර්ඩ් ඇපරල් පුද් සමාගම

කොටස Ao, සීතාවක කර්මාන්ත පුරය, ,

Product Range Trousers, Skirts, Kids Wear Ms Indika Bandara Tel : (94) 36-2231860 Fax : (94) 36-2231869 Email : [email protected]

Telephone+94 36-223 1860 / +94 36-223 1861 / +94 36-223 1863
Fax+94 36-223 1869
E-mail
කොල්මන්ස් ගාර්මන්ට්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

45/3,කර්මාන්ත කලාපය, මෝදරවිල, ,

Product Range Apparel, Garments, Shirts Mr. Jude Fernando Tel : (94) 77-3442278 Fax : (94) 38-2233135 Email : [email protected]

Telephone+94 38-223 3302 / +94 38-223 4341
Fax+94 38-223 3135
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website