ඇඟළුම්RSS

මාස් හොල්ඩින්ස් පුද් සමාගම

10 වන මහල, අටිකන් ස්පෙන්සර් ටවර් 2, 315, වෝක්ෂොල් වීදිය, ,

www.masholdings.com

Offering customers highly differentiated intimate wear, flawless designs blended with exquisite quality, this is where perfection is revealed in every intricate detail. Drawing from 25 years of experience in lingerie manufacturing, MAS Intimates offer nic ...

Telephone+94 11 479 6444
E-mail
යාසුයි ලංකා පුද් සමාගම

52, ගෝල් ෆේස් කොර්ට් 2, ,

www.chemanex.com

Telephone+94 11 555 3140 / +94 11 232 6845/8
Fax+94 11 244 5050
E-mail
ත්‍රී ස්ටාර් ඇපරල් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

30, මාලිගාව පාර, ,

www.tristar.org

Fax+94 11 263 6196
E-mail
තරංගනි ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

339.6.7, මීගමුව පාර, ,

www.tharanganee.com

Telephone+94 11 293 3776 / +94 11 293 1725
Fax+94 11 293 6572
E-mail
ටෙක්ස් ෆැබ්රික් එක්ස්පෝට්ස් සමාගම

17, ද සිල්වා පාර, කළුබෝවිල, ,

Telephone+94 11 276 6141 / +94 11 276 6142 / +94 11 276 6144
Fax+94 11 276 5027
E-mail
තාරකී ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

90B, දුටුගැමුණු වීදිය, කළුබෝවිල නැගෙනහිර, ,

Telephone+94 11 283 2100 / +94 11 282 8580
Fax+94 11 285 6623
E-mail
ස්ටිච් ඩී මෝඩ්

94, කේමබ්‍රිජ් කොර්ට්, ගනාරාම පාර, ,

Telephone+94 62 216 1847
සකූප් ෆැෂන් පුද් සමාගම

220, මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල, ,

Telephone+94 11 483 1181
Fax+94 11 223 6963
E-mail
එස්.එස්.එස් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

240/2/2, බියගම පාර, ,

Telephone+94 11 243 7632
Fax+94 11 243 7632
E-mail
රීචඩ් රොබර්ට් ලංකා ඇක්සසරිස් පුද් සමාගම

කීනගොනලන්ද වතු, ,

Telephone+94 11 555 9055 / +94 11 555 9037
Fax+94 11 255 9040
E-mail
පෙන්ගුයින් ලෙෂර්වෙයාර් පුද් සමාගම

දික්ඔය වත්ත, අක්කරවත්ත, ගලගෙදර, ,

www.penguinsl.com

Telephone+94 81 246 1080 / +94 81 246 1078/9
Fax+94 81 246 1080
නීඩල් ක්‍රාෆ්ට් ලංකා පුද් සමාගම

341/5 එම් ඇන්ඩ් එම් සෙන්ටර් පෙනට්හවුස්, කෝට්ටේ පාර, ,

මෙට්රික් පුද් සමාගම

දියකඩ පාර, වෙනිවැප්පොළ, ,

Telephone+94 11 270 4202
Fax+94 11 270 4203
E-mail
මාසටර් ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

නො 3, දෙවන මහල, මිලාගිරිය ඇවිනයු, ,

Telephone+94 11 451 3111
Fax+94 11 451 3111
E-mail
මාස් බ්‍රැන්ඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන් යුනිට් පුද් සමාගම

7වන මහල, හෙමාස් හවුස්, 75, බේබෲක් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 232 6172
Fax+94 11 421 6688
E-mail
මාරි ඩි ක්ලැසික් ඇඳුම් ආයිත්තම් (MARIE DE CLASSIQUE ATTIRE) පුද් සමාගම

1/12, 1 වන පටුමග, සමන් මාවත, ගලවිලවත්ත, ,

www.mdcattire.com

Telephone+94 11 444 0174
Fax+94 11 444 0022
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website