ඇඟළුම්RSS

ග්ලොබල් ක්ලොතින් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 3බී, ඊ පී එස්, බියගම, ,

www.globalclothing.com

Product Range Garments - T-shirts, Jackets, Other Garment Items Mr. W.S.S. Kumara Tel : (94) 11-4375369 Fax : (94) 11-4641064 Email : [email protected]

Telephone+94 11-465 1155 / +94 11-437 5365
Fax+94 11-464 1064
E-mail
ග්ලොබල් බැගෙජ් පුද් සමාගම

නො. 3බී, ඊ පී එස්, බියගම, ,

Global Baggage is a Sri Lanka Board of Investment approved company incorporated in January 1995. Sri-Lanka is situated south of India in the Indian Ocean. Today Sri Lanka can be classified as a developing country with an ever increasing, investment in the ...

Telephone+94 11-465 1155 / +94 11-437 5365
Fax+94 11-464 1064
E-mail
ගාර්මන්ට් සර්විස් මීගොඩ පුද් සමාගම

වටරැක, ,

Product Range Ladies Garment Items,Children's T-shirts Mr. Roshan Kavindra Tel : (94) 77-3081807 Email : [email protected]

Telephone+94 11-285 9335
E-mail
ගාර්මන්ට් සර්විස් ලංකා පුද් සමාගම

නො 616, හයිලේවල් පාර, දෙල්කන්ද, ,

Product Range Children's Wear, Ladies Fashion Garments Mr. Roshan Kavindra Tel : (94) 77-3081807 Fax : (94) 11-2823656 Email : [email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-282 3654/6
Fax+94 11-282 3656
E-mail
ගාන්ධාරි ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො.136, රඹුක්කන, ,

Product Range Ladies Garment Items Mr. Dammika De Alwis Tel : (94) 77-7227455 Fax : (94) 38-2290434 Email : [email protected]

Telephone+94 38-229 0336 / +94 38-229 0337
Fax+94 38-229 0434
E-mail
ජී එස් අයි ලංකා පුද් සමාගම

නො 21/1, පහලමුල්ල පාර, රඹුක්කන, ,

Quality Garments through Quality Work Life Product Range Readymade Garments and Dress Ups, Party Frocks Mr. Hemantha Wickramasinghe Tel : (94) 38-2291390(94) 71-5355375 Email : [email protected]

Telephone+94 38-229 1390
Fax+94 38-229 1389
E-mail
ජී පී ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

ඊ පී එස්, සීතාවක, ,

Product Range: Work wear Mr. Serge Watte Tel : (94) 36-2332900 Fax : (94) 36-2231685 Email : serge@gp_garments.com

Telephone+94 36-223 1827 / +94 11-233 2900
Fax+94 36-223 1685
E-mail
ජී සී ලංකා ක්ලොතින් පුද් සමාගම

නො 06 ආරාමය පාර, දෙමටගොඩ, ,

Product Range: Denim pants Mr. K.Asoka Silva Tel : (94) 77-0104004 Fax : (94) 11-4615959 Email : [email protected]

Telephone+94 11-461 8861
Fax+94 11-465 2828
ෆලයින් ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

83, හොරණ පාර, ,

www.flyapparels.com

Product Range Ladies' Fashionable Dresses, Blouses, T-Shirts, Tops, Skirts Mr. Asiri Perera Tel : (94) 71-4200857 Fax : (94) 38-2231965 Email : [email protected]

Telephone+94 38-224 0115
Fax+94 38-223 1965
E-mail
ෆර්ගසාම් ගාර්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

455/1, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

www.timexsl.com

Product Range Ladies' High Fashion Garments Mr. A.S.Anis Tel : (94) 11-4728200 Fax : (94) 11-4728258

Telephone+94 11-472 8200
Fax+94 11-472 8258
E-mail
ෆෙවරිට් හංවැල්ල පුද් සමාගම

සුදුවැල්ල, කළුඅග්ගල, ,

www.favouritegroup.com

Product Range: Garments Mr. Priyankara Basnayake Tel : (94) 36-2254744 Email : [email protected]

Telephone+94 36-225 5183 / +94 36-225 5184
Fax+94 36-225 5185
E-mail
ෆැෂන් ලංකා ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො. 26/3,විරපුරන් අප්පු මාවත, කටුබැද්ද, ,

www.fashionlanka.lk

Product Range Ready-made Garments Mr. D.Wijemanne Tel : (94) 11-2632035(94) 11-2610962(94) 11-2638245 Fax : (94) 11-2632035 Email : [email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-263 2035 / +94 11-261 0962 / +94 11-263 8245
Fax+94 11-263 2035
E-mail
ෆැසිනේටින් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

105, හුනුපිටිය ගඟ පාර, ,

Product Range Ready made garments Mr Athula Jayalal Tel : (94) 11-5700400 Fax : (94) 12-2472535 Email : [email protected]

Telephone+94 11-570 0400
Fax+94 11-247 2535
E-mail
එෆ් ජී ඒම් ලංකා පුද් සමාගම

හිල් වත්ත ආර්ම්භයෙදි ,හේට්ටිපොල පාර,කරගහලෙදර, ,

www.fgmlanka.com

FGM LANKA (PVT) LTD is a manufacture and an exporter of high quality knit garments to major retailers in the international market especially in Europe & USA FGM was established in the year 1999 with the initiation of AM Group gmbh, Germany, which was supp ...

Telephone+94 37-228 3315/8
Fax+94 37-228 3314
E-mail
ඇඩම් ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

264, ග්‍රැන්ඩ්පාස් පාර, ,

www.adamexpo.com

Product Range: Apparel Mr. S. A. Gularn Husein Tel : (94) 11-7608500(94) 77-7744152 Fax : (94) 11-2447886 Email : [email protected]

Telephone+94 11-460 8500 / +94 11-244 7866 / +94 11-760 8500
Fax+94 11-244 7886
E-mail
එක්සිම්පෝ ට්‍රේඩින්

පර්ත් එස්ටේට්, පෝරුවදණ්ඩ, ,

Product Range: Clothing Mr. B.P.S.Joseph Tel : (94) 77-8553886 Email : [email protected]

Telephone+94 34-567 1384 / +94 77-855 3886
E-mail
ඊව්ඩන් ටයිමෙක්ස් පුද් සමාගම

455/1, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

www.timexsl.com

Product Range: Lingeries Mr. A.S. Ashraf Tel : (94) 11-4728200 Fax : (94) 11-4728258

Telephone+94 47-222 8200
Fax+94 47-222 8258
යුරෝට්‍රාන්ස් එක්ස්ප්‍රස් පුද් සමාගම

87,6,1/1, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, ,

www.eurotrans.lk

Product Range: Frieght Forwarding Mr Namal Perera Tel : (94) 77-7789600 Fax : (94) 11-5512580 Email : [email protected]

Telephone+94 11-266 9503
Fax+94 11-551 2580
E-mail
ඒස්කිමෝ ෆැෂන් නයිට්වේයාර් පුද් සමාගම

44/16,බේස්ලයින් පාර,, කදිරාන උතුර, ,

www.eskimofashion.com

Product Range Fashion Wear, Garments - Caps, Hats,Gloves, Socks, Ties, Skirts Mr Buddhika Thennakoon Tel : (94) 31-5555555 Ext. 109 Fax : (94) 31-2238216 Email : [email protected]

Telephone+94 31-222 0769
Fax+94 31-223 8216
E-mail
එම්ජේ ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

එම් ඇන්ඩ් එම් මධ්‍යස්ථානය,3 වන මහල,නො. 341/5, කෝට්ටේ පාර, ,

www.penguinsl.com

Product Range: Garments Mr. D.U.K. Ranasinghe Tel : (94) 11-4409630(94) 77-7009128 Fax : (94) 11-4409663 Email : [email protected]

Telephone+94 11-440 9600
Fax+94 11-440 9663
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website