ඇඟළුම්RSS

මාස් ඉන්මෙට්ස් පුද් සමාගම

7 වන පටුමග, බොරුපන පාර, කඳවලවත්ත, ,

www.masholdings.com

Product Range Garments - Underwear, Night-dresses Mr. Ajay Amaleen Tel :(94) 11-4207300 Fax :(94) 11-4207366 Email :[email protected]

Telephone+94 11-420 7300
Fax+94 11-420 7366
E-mail
මාස් ඇක්ටිව් ට්‍රේඩින් පුද් සමාගම

ලොට් 89(88)ඒ, බී.ඊ.පී.එස්, ,

www.masholdings.com

Product Range: Garments Mr. Ivan Brown Tel :(94) 11-4828500(94) 11-4828562 Fax :(94) 11-4828555 Email :[email protected]

Telephone+94 11-482 8500 / +94 11-482 8562
Fax+94 11-482 8555
E-mail
මැන්ඩරින් නිට් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

ලින්ක් පාර 01, අයි.පී.එස්, ,

Product Range: Garments Mrs Sepalika/ Mr. Thennakoon Tel :(94) 11-2252634(94) 11-2260396/9 Fax :(94) 11-2252446 Email :[email protected]

Telephone+94 11-226 0396 / +94 11-226 0397
Fax+94 11-225 2446
E-mail
ලකී ඉන්ඩස්ට්‍රීස්

නො 03, 2 වන මහල, මිලාගිරිය ඇවිනියු, ,

Product Range: Garments

Telephone+94 11-451 3111
Fax+94 11-451 3100
E-mail
ලින්ක් ඇපරල් අපනයනකරුවන් පුද් සමාගම

නො. 248, හයිලෙවල් පාර, ගලවිලවත්ත, ,

Product Range Ladies Jackets, Blouse, Skirts Mr. M.K. Ruhunage Tel :(94) 77-7301195 Fax :(94) 11-2857742 Email :[email protected]

Telephone+94 11-285 7742
Fax+94 11-285 7742
E-mail
ලීනියා ඇක්වා පුද් සමාගම

තනහෙන්පිටිය වත්ත, ,

www.lineaaqua.com

Linea Aqua is a joint venture between Speedo International (UK), Brandot International (US) & MAS Holdings. With a vision to be the most compelling swimwear supplier in the world, Linea Aqua has grown into the force behind some of the best names in the sw ...

Telephone+94 36-427 9600
Fax+94 36-427 9699
E-mail
ලංකා නායිගයි පුද් සමාගම

94B, අදියර II, අපනයන සැකසුම් කලාපය, ,

www.naigailk.com

Lanka Naigai (Pvt.) Ltd. is a sister company of the Naigai Corporation Japan located in Kagawa-pref., Japan. was established in 1990 as a Board of Investment of Sri Lanka approved company and 100% owned by the parent company in Japan. The company is locat ...

Telephone+94 11-225 2068 / +94 11-225 2066
Fax+94 11-225 2069
E-mail
ලංකා නියටර්ස් පුද් සමාගම

202, කැනල් පාර, ඇලකන්ද,හැඳල, ,

www.elegantknitting.com.au

Product Range: Sweaters Ms. Harshani Fernando Tel :(94) 77-5300187 Fax :(94) 11-2945935 Email :[email protected]

Telephone+94 11-294 5935
Fax+94 11-294 5935
E-mail
ලංකා ගාර්මන්ට්ස් මැනියුෆැක්චරිං කම්පැණි සමාගම

150, සාන්ත ජෝෂප් වීදිය, ,

Product Range: Kids items Mr Ravi Gishantha Tel :(94) 77-8404197 Email :[email protected]

Telephone+94 11-460 6200 / +94 11-460 6322
Fax+94 11-243 5103
E-mail
කුසැන්ග් ලංකා පුද් සමාගම

ආනියකන්ද වත්ත, නාගොඩ, ,

Product Range: Winter Sports Blouses Ms. Cristeen Taylor Tel :(94) 11-2237452/54 Fax :(94) 11-5368037 Email :[email protected]

Telephone+94 11-223 7451/54
Fax+94 11-536 8037
E-mail
කොග්ගල ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො. 341/5, 3පාර මහල, එම්. එන්.එම් මධ්‍යස්ථානය, කෝට්ටේ පාර, ,

Product Range Knitted & Woven Garments, Jackets, Ladies' Sleepwear, Men's T-shirts, Ladies' T-shirts, Men's Shirts, Ladies' Skirts, Sweaters Mr. Nilantha Ratnayake Tel :(94) 77-7710681 Fax :(94) 11-5404447 Email :[email protected]

Telephone+94 11-528 9355
Fax+94 11-540 4447
E-mail
කොටඩ් ග්ලව්ස් පුද් සමාගම

කහටගහ වත්ත, කඩවල, ,

www.carnivalworld.co.kr

Manufacturer of Advanced Industrial Gloves with Nitrile/PV Foam Coated Product Range: Coated Gloves Mr. S.W. Mutumala Tel :(94) 31-2246300/4 Fax :(94) 31-2246305 Email :[email protected]

Telephone+94 31-224 6300/4
Fax+94 31-224 6305
E-mail
කාෂ් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො.21, දෙහිවල පාර, පැපිලියාන, ,

www.kashgarment.lk

Product Range: Garments Mr. Udayasiri Tel :(94) 77-7485161 Fax :(94) 11-7920907 Email :[email protected]

Telephone+94 11-792 0900
Fax+94 11-792 0907
E-mail
ජුමෙයිරා ලංකා පුද් සමාගම

නො:101, 3 වන මහල, මහනුවර පාර, ,

www.jumeirahlanka.com

Manufacturer of all kind of Woven and Knit Fashion Garments. Product Range Ladies Fashion Garments, Kids Fashion Garments, Men's Fashion Garments, Sleep Wear etc. Mr. A.P.Cyril Mendis Tel :(94) 11-2905340/2(94) 77-7571096 Fax :(94) 11-2905342 ...

Telephone+94 11-290 5340 / +94 11-290 5341 / +94 11-290 5342
Fax+94 11-290 5342
E-mail
ජෝලංකා පුද් සමාගම

94, පාමංකඩ පාර, ,

Product Range: Ladies wear Ms. Shyamila Hasanthika Tel :(94) 11-2507851(94) 11-2507849 Fax :(94) 11-2580155 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-250 7851 / +94 11-250 7849
Fax+94 11-258 0155
E-mail
ජේ ජේ මිල්ස් ලංකා පුද් සමාගම

ඒ-6, සීතාවක කර්මාන්ත පුරය, ,

Product Range: Childrens Wear Mr. Ranjith Hevage, B.Sri Kumar Tel :(94) 77-7666888 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 77-766 6888
Fax+94 36-223 2673
E-mail
ජනතා ගාර්මන්ට් මැනුෆැක්චරර්ස් සමාගම

නො 17, විවේකානන්ද හිල්, ,

Product Range Shirts, Blouses, Skirts, Trousers, Baby Garments Mr Haniff Tel :(94) 77-7325468(94) 11-2432239 Fax :(94) 11-2448903 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 5711 / +94 11-243 2239
Fax+94 11-244 8903
E-mail
ජේ එස් ඩබ්ලිව් ගාර්මන්ටස් ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

නො 54 බී, රාජා සමරනායක මහතා මාවත, අළුබෝමුල්ල, ,

www.jswapparels.com

Exporters and manufacturers of Protective Wear Garments of all kinds of Coats, Lab Coats, Overalls, Hoods, Caps. Product Range Supply under following Labels. (Brand Names) Colad, Standox, Glasurit, Siecar,Toyota Mr. V.C.R De Mel Tel : (94) 77-32 ...

Telephone+94 38-223 3222
Fax+94 38-223 5849
E-mail
ජේ කේ ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

මැදගල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව, ,

www.jkgarment.com

Product Range: Outer-wear Mr. R.C. Deshapriya Tel : (94) 77-6178379 Fax : (94) 37-2259617 Email : [email protected]

Telephone+94 37-225 9615 / +94 37-225 9618
Fax+94 37-225 9617
E-mail
ජේ ඩි ඇසොසියෙට්ස් පුද් සමාගම

ගල්කඩේ හංදිය, අලුත්ගම, ,

Manufacture of ladies ready to wear garments using state of the art technology / machinery. We manufacture to all the major retaillers in Europe. Our products range from special occassion wear evening /cocktail & core / letsure pants/ skinis working with ...

Telephone+94 11-557 6200
Fax+94 11-557 6225
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website