ඇඟළුම්RSS

වින්ටර් කුයිල්ට්ස් පුද් සමාගම

111,කපිතාන් සුමුදු රාජපක්ෂ මාවත, ,

www.winterquilts.com

Product Range Pants,trousers, Children Garments Ms/ Mr Dashmani Pilapitiya/ Wikram Amalean Tel :(94) 11-4206600 Email :[email protected]

Telephone+94 11-420 6600
Fax+94 11-273 7579
E-mail
වෝග් ටෙක්ස් පුද් සමාගම

190 බී, දුටුගැමුණු වීදිය,, කළුබෝවිල නැගෙනහිර, ,

www.voguetex.com

Product Range: Garments Mr. Stephen Samraj Tel :(94) 11-2832114 Fax :(94) 11-2856623 Email :[email protected]

Telephone+94 11-283 2100
Fax+94 11-285 6623
E-mail
විජානි ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

නො. 11, නීලමහර පාර, ගෝඩිගමුව, ,

Product Range Garment Items - Ladies-Wear Ms. Sankalani Tel :(94) 11-5735931 Fax :(94) 11-2850170 Email :[email protected]

Telephone+94 11-573 5931 / +94 11-573 5932
Fax+94 11-285 0170
E-mail
වී.ටී මැනුෆැක්චරින් පුද් සමාගම

මැදතැන්න, ,

Product Range Clothes for Women/Men/Children/Babies, Sports Wear, Knitwear Mr. A.Sukumaran Tel :(94) 52-2259562 Fax :(94) 52-2259560 Email :[email protected]

Telephone+94 52-225 9562
Fax+94 52-225 9560
E-mail
යුනියන් ඇපරල් පුද් සමාගම

20, ලේක් පාර පාර, ,

www.unionapp.com

Product Range: Ready made garments Mr Shamana Perera Tel :(94) 11-4310100 Email :[email protected]

Telephone+94 11-431 0100
Fax+94 11-285 1119
E-mail
යුනිලක් ෆැෂන් පුද් සමාගම

නො.34, පාර්ක් පාර, ,

www.unilakfashions.com

Product Range Children's Wear, Ladies' Wear, Men's Wear Mr. Gimmy Ang Kimbee Tel :(94) 11-2508956(94) 11-7513036 Fax :(94) 11-2508957 Email :[email protected]

Telephone+94 11-250 8956 / +94 11-751 3036
Fax+94 11-250 8957
E-mail
යුනි ෆැෂන් පුද් සමාගම

නො. 107, හුනුපිටිය ගඟ පාර, ,

Product Range Shorts, Pants, Jackets and T-shirts Mr. Noel Piyathilake Tel :(94) 11-5700400(94) 11-2448673(94) 11-2304578 Fax :(94) 11-2472535 Email :[email protected]

Telephone+94 11-570 0400 / +94 11-244 8673 / +94 11-230 4578
Fax+94 11-247 2535
E-mail
ට්‍රීපල් සෙෆ්ටී පුද් සමාගම

නො 22A, ගිල්ඩ්ෆර්ඩ් ක්‍රෙසන්ට්, ,

www.triplesafety.com

Product Range Lingeries, Underwears-ladys' and gents Mr Dinesh Madawala Tel :(94) 11-5921321 Fax :(94) 11-5921322 Email :[email protected]

Telephone+94 11-592 1321
Fax+94 11-592 1322
E-mail
ට්‍රෙන්ඩි වෙයාර් පුද් සමාගම

459/1, මහනුවර පාර, රන්මුතුගල, ,

www.ramyaholdings.com

Product Range Women's/Girls' suits, Ensembles, Jackets, Blazers, Dresses, Skirts, Trousers, Bibs and Brace Overalls, Breeches and Shorts. Mrs. Maheeka Weerakoon Tel :(94) 11-5444920 Fax :(94) 11-2972081 Email :[email protected]

Telephone+94 11-562 6601/7
Fax+94 11-297 2081
E-mail
ට්‍රෙන්ඩ් සෙටර්ස් පුද් සමාගම

නො. 115/3A, අමුණුගොඩ, ,

www.trendsetters.lk

Product Range: Wood Items, Brass Medals Mr. N.G.A.Weerakoon Tel :(94) 77-7514391 Fax :(94) 33-2260032 Email :[email protected]

Telephone+94 33-226 0032 / +94 33-226 5881
Fax+94 33-226 0032
E-mail
ටයිමෙක්ස් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො: 455/1, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

www.timexsl.com

The Timex and Fergasam Group (T & FG) is a forerunner in apparel manufacturing in Sri Lanka, producing high fashion garments to the leading markets in the EU and USA. The group has been in operation since 1967 and has over 10,000 employees. Offices are ma ...

Telephone+94 11-472 8200
Fax+94 11-472 8258
E-mail
ත්‍රී නෙත් ක්ලොතින්

98(56), හැදිගම පාර,සූවාරපොළ, ,

Product Range Garment Stock-lots, Ladies Office-wear, Pants, Company Uniform, Sports-wear Mr. A.A.D.Kapila Jayamanna Tel :(94) 72-3480068(94) 72-2480068 Email :[email protected]

Telephone+94 72-348 0068 / +94 11-459 2417 / +94 72-248 0068
E-mail
ද මැඩ් හැටර් පුද් සමාගම

නො.2, අරුණාචලම් ඇවනියු, 36,හොර්ටන් පෙදෙස, ,

www.madhatterlk.com

Product Range Garment Items(Baseball Caps, Hats,T-shirt) Mr. Zahid Jafferjee Tel :(94) 77-7319644 Fax :(94) 11-2949116 Email :[email protected]

Telephone+94 11-293 9354 / +94 11-293 1290
Fax+94 11-293 9354
E-mail
ටෙක්ස්වින් ක්ලොතින් පුද් සමාගම

11.පල්ලිදොර පාර, ,

Winterquilts Group Is in the manufacturing and exporting readymade garments to the EU countries & the USA. Product Range: Readymade garments Ms Dashmani Pilapitiya Tel :(94) 11-4206600/115 Fax :(94) 11-2737579 Email :[email protected] ...

Telephone+94 11-420 6600
Fax+94 11-273 7579
ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ටර්නැෂනල් කොළඹ පුද් සමාගම

22,කේ.ඊ.පෙරේරා මාවත, තාලාවත්ත,ගෝනවල, ,

www.textilecolombo.lk

Product Range Garments for children,ladies outwear and nightwear Ms Shamali Senarath Tel :(94) 11-5328328 Fax :(94) 11-5544931 Email :[email protected]

Telephone+94 11-532 8328
Fax+94 11-554 4931
E-mail
ටෙක්ස් ස්ටයිල් ලංකා එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

35 ඒ, දෙහිවල පාර, ,

www.texstylelanka.com

Product Range: Garments - Survival Garments Mrs. Hemalee Bandara Tel :(94) 11-0773876(94) 11-2516967 Fax :(94) 11-4319297 Email :[email protected]

Telephone+94 11-251 6967/71
Fax+94 11-431 9297
E-mail
ටෙක්ස්රෝන් පුද් සමාගම

45/4.මොදරවිල කර්මාන්තපුර, මොරවින්න, ,

Product Range Garment Accessories, Textile bags for packaging Mr K.D.Prasanna Chandrakantha Tel :(94) 38-2240261(94) 77-1098062 Fax :(94) 38-2240263 Email :[email protected]

Telephone+94 38-224 0261 / +94 38-224 0263
Fax+94 38-224 0263
E-mail
ටෙක්ස්නිල් පුද් සමාගම

නො.400, ඩින්ස් පාර, ,

www.dplgroup.com

Manufacturer of Rubber Products Product Range: Rubber Gloves Mr. Kapila Bandara Jayasundara Tel :(94) 11-2627517 Fax :(94) 11-2699018 Email :[email protected]

Telephone+94 11-262 7517 / +94 11-262 7514
Fax+94 11-269 9018
E-mail
ටෙක්ස්ලැන් ලංකා පුද් සමාගම

වෙනිවැල්ගොඩැල්ල වත්ත, දාගොන්න පාර, ,

www.texlan.lk

Product Range All types of Hosiery products socks, Tights including leg ware. Mr. Brian A Tel :(94) 11-2295652(94) 11-2295653(94) 11-2295654 Fax :(94) 11-2295847 Email :[email protected]

Telephone+94 11-229 5652 / +94 11-229 5653 / +94 11-229 5654
Fax+94 11-229 5847
E-mail
ටෙක්ස්ලැන් සෙන්ටර් පුද් සමාගම

වෙනිවැල්ගොඩැල්ල වත්ත, දාගොන්න පාර, බොරගොඩවත්ත, ,

www.texlan.lk

Product Range: Socks and Leggings Mrs Rhona Dewendre Tel :(94) 11-2281091 Fax :(94) 11-2295847 Email :[email protected]

Telephone+94 11-229 5652
Fax+94 11-229 5847
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35087 listings, 1279 categories and 92 owners in our website