ඇඟළුම්RSS

පීක් ක්ලොතින් පුද් සමාගම

මෙල්ෆර්ට් වත්ත, ගැමුණුපුර, කොතලාවල, ,

www.peakclothing.co.uk

Product Range Jackets, Trousers, Blouses, Shirts, Shorts, Suit-wear, Other Clothing Items Mr. Edward Perera Tel :(94) 77-7265246 Fax :(94) 11-2539948 Email :[email protected]

Telephone+94 11-253 9949/51
Fax+94 11-253 9948
E-mail
පැරඩිගම් ක්ලොතින් පුද් සමාගම

නො.107, පල්ලිදොර පාර, ,

Product Range Garments-Night dresses, vests, T-shirts, Pants Mr. Thilina Edirisinghe Tel :(94) 77-7346113 Fax :(94) 11-2737025 Email :[email protected]

Telephone+94 11-452 5300
Fax+94 11-273 7025
E-mail
ඔරිට් ට්‍රේඩින් ලංකා පුද් සමාගම

7-2 නැගෙනයිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, එචලන් ස්කොයාර්, ,

www.oritsl.com

ORIT APPARELS LANKA manufactures export apparel which is marketed by its trading arm ORIT TRADING LANKA. With a turnover in excess of US$ 80 million and around 6000 employees spread across 8 plants, producing 720,000 pcs / month ORIT APPARELS is Sri Lanka ...

Telephone+94 11-234 6370/5 / +94 36-427 9700
Fax+94 11-234 6376
E-mail
ඔරියන්ට් ගාර්මන්ට්ස් පී.එල්.සී

නො.78බී, පොල්ගස්ඕවිට පාර, ,

www.orientgarment.lk

Product Range: Garment Items Mr. Nishantha Fernando Tel :(94) 11-5387260 Fax :(94) 11-5553412 Email :[email protected]

Telephone+94 11-538 7200
Fax+94 11-555 3412
E-mail
ඔමේගා ලයින් සමාගම

සින්ගක්කුලිය පාර, ඉරබඩගම, ,

We produce some of Europe's most renowned lingerie brands viz. Calzedonia, Intimissimi, Tezenis and Falconeri. These brands are distributed over 3000 sales outlets in Europe, Americas, Russia and the Middle East. The parent company of Omega Line is Calzed ...

Telephone+94 31-487 9000
Fax+94 31-487 9034
E-mail
ඕඩෙල් පි.එල්.සී

නො. 475/32, කෝට්ටේ පාර, ,

www.odel.lk

Product Range: Ready-made Garments Mrs. Champika Sirimalwatta Tel :(94) 77-2215384 Fax :(94) 11-2871333 Email :[email protected]

Telephone+94 11-462 5700
Fax+94 11-287 1333
E-mail
නොඩ්ටෙක්ස් පුද් සමාගම

නො.117, තිස්ස මාවත, එඹරළුව උතුර,කිරිල්ලවල පාර, ,

www.nordtex.com

Product Range Workwear Uniforms, Hospital Uniforms, Tents & Sleeping Bags Mr. Jayasiri Silva Tel :(94) 71-7551334 Fax :(94) 33-2258360 Email :[email protected]

Telephone+94 33-225 8360 / +94 71-755 1334
Fax+94 33-225 8360
E-mail
නොබෙල්ස්වේයාර් පුද් සමාගම

හේනේගම, පොකුණුවිට, ,

www.nobleswear.com

Product Range Baby's wear, Ladies Wear-Blouses, Skirts Ms. Dilrukshi Tel :(94) 34-5706706 Fax :(94) 34-2262384 Email :[email protected]

Telephone+94 34-226 2396 / +94 34-226 4178
Fax+94 34-226 2384
නිහාල් ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

435/20ඒ, ශාන්ත ජොශප් වත්ත, දළුගම, ,

www.nihalapparel.com

Gent's and Ladies' Work wear such as Hotel uniforms, Engineering uniforms etc., Men's and Ladies Shirts, Trousers, Jackets etc. Product Range Exporters of Hotel uniforms, Hotel decos and other work wears. Mr. V.A.W. De Silva Tel :(94) 11-2912146(9 ...

Telephone+94 11-291 2146 / +94 11-291 6555
Fax+94 11-291 2146
E-mail
නිව් මැනුෆැක්චරින් පුද් සමාගම

අදියර 1, රින්ග් පාර 2,, ඒ.පී.ඒස්, ,

www.nextmfg.lk

Product Range: Garments Mr David Reay Tel :(94) 11-4839900

Telephone+94 11-483 9900
Fax+94 11-225 4938/6
E-mail
නිව් යුනිවර්ස් කොපරේට් ක්ලොතින් පුද් සමාගම

21/4, පොල්හේන්ගොඩ ගාර්ඩන්, ,

Product Range Uniforms (Corporate-wear) - Ladies' Blouses, Men's Shirts, Trousers, T-shirts, Dresses, Jackets, Aprons and others Mr. Prabath Chaminda; K.A. Daminda Tel :(94) 71-7946274(94) 71-7409940 Email :[email protected] ; daminda@newu ...

Telephone+94 11-282 3636
Fax+94 11-282 3637
E-mail
නවරත් ගාර්මන්ට්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

හීරියවල කර්මාන්ත උද්යානය, හීරියවල, ,

Product Range: Woven Fabrics Mr T.M.R.B.Thennakoon Tel :(94) 11-2260396/7 Fax :(94) 11-2252446 Email :[email protected]

Telephone+94 37-222 3678
E-mail
නවලංකා ඉන්ඩස්ට්‍රීස්

නො. 245-2/1, ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, ,

www.rathilanka.com

Product Range T-shirts, Dresses, Skirts Mr. Rathieshkanth Kanagarathnam Tel :(94) 11-2447115 Fax :(94) 11-2439992 Email :[email protected]

Telephone+94 11-244 8227
Fax+94 11-243 9992
E-mail
නැචුරල් කලෙක්ෂන් පුද් සමාගම

40/5,නොයෙල් මෙන්ඩිස් මාවත, මොදරවිල කර්මාන්ත කලාපය, ,

Product Range: Garments Ms. Dammika Dissanayake Tel :(94) 38-2236088 Fax :(94) 38-2237798 Email :[email protected]

Telephone+94 38-223 6088 / +94 38-223 2321
Fax+94 38-223 4626
E-mail
නස්නා ඉම්පෙක්ස් ගාර්මන්ට්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

නො18, විවේකානන්ද පාර, ,

Product Range Garments-Children's & Ladies' Mr Hariz Tel :(94) 11-7624640 Fax :(94) 11-2855049 Email :[email protected]

Telephone+94 11-285 5779
Fax+94 11-285 5049
E-mail
මිර්රායි පුද් සමාගම

අදියර 02 රින්ග් පාර 03, ඒ.පී.එස්, ,

www.mirraisl.com

Product Range Winter Courts, Jackets Mr Randika Weerapperuma/ Vipul Senanayake Tel :(94) 77-1620530(94) 77-7555042 Fax :(94) 11-2252549 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-225 2542
Fax+94 11-225 2549
E-mail
මිඩස්නිප් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො 42/ඒ, දනෝවිට පාර, ,

Product Range Ready-made Ladies Garments(Woven). Mr G.D.Senaweera Tel :(94) 77-7533066 Fax :(94) 33-2273323 Email :[email protected]

Telephone+94 33-227 3323
Fax+94 33-227 3323
E-mail
මියාමි ඉන්මෙට්ස් පුද් සමාගම

නො. 52, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

www.bamholdings.com

Product Range Garments - Baby Boys'/Girls' and Ladies'/Men's Wear Mr. Amanda Fernando Tel :(94) 77-7368744 Fax :(94) 11-7796816 Email :[email protected]

Telephone+94 11-779 6900
Fax+94 11-779 6816
E-mail
මියාමි එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

52, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

www.bamholdings.com

Miami Exports is the flagship company of BAM Holdings, which is an integrated solution provider in the apparel industry and a Sri Lankan conglomerate with diversed business interests. Miami Exports specialize in the manufacturer and export of children's w ...

Telephone+94 11-779 6900
Fax+94 11-779 6816
E-mail
මැක්සිම් පුද් සමාගම

15, අත්තිඩිය පාර, ,

Product Range Shirts, Knit Garments, Polo Shirts, Crew Neck T-shirts, Boxer Shorts Mr Ajitha De Costa Tel :(94) 77-7301481 Fax :(94) 11-2612759 Email :[email protected]

Telephone+94 11-263 2813/15
Fax+94 11-261 2759
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website