ඇඟළුම්RSS

ඉෂාරා ක්ලොතින් පුද් සමාගම

73/3ඒ, මකන්දන, මඩපාත, ,

Product Range Work wear- Coveralls, Shop coats, Vests, Fashion Blouses, Dressess, Swiming shorts Mr. Wasantha Wijerathne Tel : (94) 77-7263606 Fax : (94) 11-2608731 Email : [email protected]

Telephone+94 11-260 8731 / +94 11-573 6500 / +94 11-573 6497
Fax+94 11-260 8731
E-mail
ඉසබෙලා පුද් සමාගම

ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයක්, අදියර 02, ,

Product Range Socks and Tights, Hoisery Mr. Saman Abeyratne Tel : (94) 77-7685620 Fax : (94) 11-2258421 Email : [email protected]

Telephone+94 11-225 2193
Fax+94 11-225 8421
E-mail
ඉන්ටිමා පුද් සමාගම

45/11, මොදරවිල කර්මාන්තපුරය, ,

www.intima.lk

Manufacturers of High quality lingerie for Marks & Spencer,Giorgio Armani Etc Product Range: Lingeries Mr Amil Samarasinghe Fax : (94) 38-5590130 Email : [email protected] ; [email protected]

Telephone+94 38-567 4674
Fax+94 38-559 0130
E-mail
ඉන්ටර්ෆැෂන් පුද් සමාගම

84 උඩපුස්සැල්ලාව පාර, හාවාඑළිය, ,

with 25+ years in the apparel industry, interfashion is proud to be a part of a globally recognized leading manufacturer. Interfashion possesses a specialized labour force and the capabilities to produce a range of sophisticated products from fashion wear ...

Telephone+94 52-222 2920
Fax+94 52-222 2386
E-mail
ඉනොවොටිව් නයිට්වෙයාර් පුද් සමාගම

1St මහල, Dart Freight Center, 260, Sri Ramanathan Mawatha, ,

Product Range: Sweaters Mr. Dhiraj Jiwatram Tel : (94) 11-2448198 Fax : (94) 11-2448233 Email : [email protected]

Telephone+94 11-244 8198
Fax+94 11-244 8233
E-mail
ඉන්ඩස්ට්‍රීයල් ක්ලෝතින් සමාගම

සුපිරි පාර 2,අයි.පී.ස්ස, ,

Manufacturer of PPE,s- Gloves,Sleeves,Aprons etc Product Range Gloves Machine knit, Sleeves machine knit, Sports Gloves, Aprons Nitrile Cut & Sewn gloves, Mechanic gloves Mr. Asanka Fonseka Tel : (94) 11-5220100(94) 11-5220400 Fax : (94) 11-225 ...

Telephone+94 11-522 0100
Fax+94 11-225 3359
E-mail
හයිඩ්‍රාමනි ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

Lot S-2, සීතාවක කර්මාන්ත පුරය, ,

www.hirdaramani.com

With a fully integrated infrastructure encompassing manufacturing, product development, design, printing, embroidery, washing and packaging, Hirdaramani is a one-stop shop for the apparel industry. Hirdaramani Apparel has the capacity and the expertise to ...

Telephone+94 36-427 9123
Fax+94 36-427 9179
E-mail
හයිඩ්‍රාමනි මර්කරි ඇපරල් පුද් සමාගම

රින්ග් පාර 01, අයි පි එස්, ,

www.hirdaramani.com

Product Range: Kids' Wear Mr. Gehan Perera Tel : (94) 77-7772895 Email : [email protected]

Telephone+94 11-473 9600
E-mail
හයිඩ්‍රාමනි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

අදියර 23 - බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, ,

www.hidaramani.com

Product Range Mens/Ladies Pants, Shorts, Shirts, Skirts (Ladies and Mens), Jackets, T-shirts(Ladies and Gents) Childrens wear, Swimming Shorts - woven Mr. Tonny Nadarajah, Buddhika Lenagala, Prabath Handapangoda Tel : (94) 11-4219600(94) 77-7278664 ...

Telephone+94 11-421 9600
Fax+94 11-421 9660
E-mail
හයිඩ්‍රාමනි ගාර්මන්ට්ස් කටුනායක පුද් සමාගම

23, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, ,

www.hirdaramani.com

With a fully integrated infrastructure encompassing manufacturing, product development, design, printing, embroidery, washing and packaging, Hirdaramani is a one-stop shop for the apparel industry. Hirdaramani Apparel has the capacity and the expertise to ...

Telephone+94 11-479 7000
Fax+94 11-244 6135
E-mail
හේලා ක්ලොතින් පුද් සමාගම

නො : 304, 1 වන මහල, ග්‍රේස් ඉඩම් ගොඩනැගිල්ල, ,

www.helaclothing.com

Incorporated in 1991,Hela Clothing (Pvt) Ltd. is a leading manufacturer and exporter of high-quality garments to Europe and USA. Included in its production profile are children's wear, men's wear, women's wear, fashion wear, school wear and sleep wear. Si ...

Telephone+94 11-479 1888
Fax+94 11-479 1800
E-mail
හාර්වඩ් ෆැෂන් පුද් සමාගම

නො. 416, සාන්ත අනිතොනි මාවත, කුරාණ, ,

Product Range: Garments Mr. Ajith Fernando Tel : (94) 75-9085085 Email : [email protected]

Telephone+94 31-222 5125 / +94 75-908 5085
E-mail
හැස්කල් ගාර්මන්ට්ස් ලංකා පුද් සමාගම

ලක්ෂපාන පාර, මොරහේන්ගම, ,

Product Range: Apparel Mr. S.B.C. Samarawickrama Tel : (94) 11-5551236 Fax : (94) 11-5551236 Email : [email protected]

Telephone+94 51-223 2079
Fax+94 51-223 2079
E-mail
හැන්ඩ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො.09, රම්‍ය පාර, ,

www.handsgroup.com

Product Range: Industrial Gloves Mr Rohana Perera Tel : (94) 11-22593386 Fax : (94) 11-2581281 Email : [email protected]

Telephone+94 11-259 3383 / +94 11-259 3384
Fax+94 11-258 1281
E-mail
හමිඩියා ස්ටොර්ස්

නො.9, ධර්මාශරාම මාවත, බොරුපන, ,

Hameedia was established in 1949. Since then the company has achieved phenomenal growth to become a household name in Sri Lanka today. Hameedia is currently a name synonymous with high quality custom tailoring and ready-made clothes for gents. Product ...

Telephone+94 11-262 1000 / +94 11-534 3434 / +94 11-239 5798
Fax+94 11-262 3411
E-mail
ග්‍රෙට්වේස් ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

6-4, චාලිමන්ට් පාර, ,

www.greatwaysapparels.com

Product Range: Jackets Mr Shasraz Shahjahan Tel : (94) 11-2580075 Fax : (94) 11-2508782 Email : [email protected]

Telephone+94 11-258 0075 / +94 11-259 2493
Fax+94 11-250 8782
E-mail
ග්‍රැන්ඩ් ගාර්මන්ට්ස්

වක්වැල්ල පාර, හපුගල, ,

Product Range: Garment Items. Mr. Wasantha Rathnayake Tel : (94) 77-2186821 Email : [email protected]

Telephone+94 91-563 7201
E-mail
ග්‍රැන්ඩ් ඇපරල්ස් එක්ස්පෝට්ස්

නො. 291, ගාළු පාර, ,

www.navavi.com

Product Range Jackets, Pants, Blouses & Dresses (Ladies' & Children's Garments) Mr. A.F.M.Navavi Tel : (94) 77-7307273 Fax : (94) 11-2502279 Email : [email protected]

Telephone+94 11-258 8485
Fax+94 11-250 2279
E-mail
ග්ලොබල් නීටින් පුද් සමාගම

තැපැල් පෙට්ටිය 01, 11264, ,

www.globeknitting.com

Following the globalization, especially in the Textil Industry, Mr. Manfred Kroehl founded Globe Knitting under the Board of Investment in Sri Lanka. Sri Lanka, which is a relative secure and easy to reach location has until now not lost its attraction. T ...

Telephone+94 31-224 6167
Fax+94 31-224 6120
E-mail
ග්ලොබල් ඉන්මෙට්ස් පුද් සමාගම

නො. 9, රම්‍යා පාර, ,

www.handsgroup.com

Product Range: Industrial Work Gloves Mr. Rohan Perera Tel : (94) 77-7710664 Fax : (94) 11-2581281 Email : [email protected]

Telephone+94 11-259 3383
Fax+94 11-258 1281
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website