ඇඟළුම්RSS

ටස්නීම් එන්ටප්‍රයිසස්

නො. 17, සාන්ත කිල්දාස්, ,

Product Range Garment Stock lots, Fabrics Mr. M.Adamally/N.M.Adamally Tel :(94) 71-4711850(94) 77-7515952 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 71-471 1850 / +94 11-250 1337
E-mail
ටෙලර් ස්ටොර් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො.135/10, වෙනිවැල්ලකඩුව පාර,වාරියගොඩ, ,

www.tailorstore.com

Product Range Shirts,T-shirts,Coats and Jackets, Pants (Ladies' and Gents') Mr. P.N.A.Pathirana Tel :(94) 77-2990410 Fax :(94) 37-2277061 Email :[email protected]

Telephone+94 11-288 4948 / +94 37-227 7062 / +94 77-299 0408
Fax+94 37-227 7061
E-mail
ටැක්වෙයාර් එෂියා පුද් සමාගම

යුනිට්1404,නො. 101, බුත්ගමුව පාර, ,

Product Range: Garment Items Mr. Ranjiv Ramchandani Tel :(94) 77-3788837 Email :[email protected]

Telephone+94 77-378 8837
E-mail
සමිට් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

නො. 675, ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, ,

Product Range: Garment Items Mr. Rikaz Tel :(94) 77-7167366 Fax :(94) 11-2683140 Email :[email protected]

Telephone+94 11-268 3137 / +94 11-268 3139
Fax+94 11-268 3140
E-mail
සුමිත්‍රා හසලක පුද් සමාගම

නො. 30, රන්පොකුණුගම, ,

www.sumithra.lk

Product Range: Casual Wear/Formal Wear Mr. Samindra Abeysekera Tel :(94) 77-7709933(94) 33-4934263 Email :[email protected]

Telephone+94 33-467 8069 / +94 33-493 4263
E-mail
සුමිත්‍රා ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

33,තෙළඟපාත පාර, ,

www.sumithra.lk

Product Range Ladies Pants/Shorts , Mens Pants/ Shorts , Ladies Jackets , Mens Jackets ,Ladies Skirts Mr Riza Farouk Tel :(94) 77-7725205 Fax :(94) 11-2939204 Email :[email protected]

Telephone+94 11-293 0872 / +94 11-481 4990
Fax+94 11-293 9204
E-mail
ස්ටයිලිෂ් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො. 5/4, 1 වන පටුමග, දුම්රියපළ පාර, ,

www.tradeindia.com

Product Range Garments- Knitted ,Woven Mr. Pradeep Suranjan Tel :(94) 77-7723447 Fax :(94) 11-2855747 Email :[email protected]

Telephone+94 11-285 5027 / +94 11-497 0091 / +94 11-497 0092
Fax+94 11-285 5747
E-mail
සටයිලෙක්ස් ට්‍රේඩින්

නො.4/68, ගැමුණුපුර, 1 වන පටුමග, මෙල්ෆර්ට් වත්ත, ,

Product Range Garments Products -Ladies',Mens', Children's Stock Lots Mr. Ruwan Dias Tel :(94) 77-3707343 Fax :(94) 11-2537945 Email :[email protected]

Telephone+94 11-253 7945 / +94 77-370 7343
Fax+94 11-253 7945
E-mail
ස්ටර්ලින්ග් ලංකා ඇපරල් පුද් සමාගම

රින්ග් පාර 3,සුපර් රෝඩ් 5, 2 වන අදියර, අයි.පී.ඒස්, ,

www.sterlinglanka.com

Established in 1992, Sterling Lanka Group is a preferred vendor to globally renowed fashion super-brands. We provide seamless concept-to-customer solutions. Product Range: Apparel Mr Yasas Mahamithawa Tel :(94) 11-4659024 Fax :(94) 11-2252291 Ema ...

Telephone+94 11-249 9000 / +94 11-446 5900
Fax+94 11-225 2291
ස්ටාර් ගාමන්ට්ස් සමාගම

තැ.පෙ. 1 රිං පාර, 2, අදියර 1, ,

A versatile manufacturer of high quality apparel for both women and men with 3 decades of manufacturing experience. Catering to very high-end customers and reputed brands in the American and European markets with in-house capabilities of handling most fab ...

Telephone+94 11-483 7000
Fax+94 11-225 2937
E-mail
ස්ටැෆර්ඩ් ගාර්මන්ට්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

හිඹුටාන පාර, උඩුමුල්ල, ,

www.reborn.lk

Product Range Garments - Gents' T-Shirts, Bottoms Mr. Sugath Vithanage Tel :(94) 77-3718910 Fax :(94) 11-2569887 Email :[email protected]

Telephone+94 11-739 2120 / +94 11-253 1931 / +94 11-253 1935
Fax+94 11-256 9887
E-mail
ශ්‍රී ඇපරල් සර්විසස්

නො. 129/C, කනත්ත පාර, තලපත්පිටිය, ,

www.apparelservices.com

Product Range: Sports-wear Mr. Prathapa Rathnayake Tel :(94) 77-7799238 Fax :(94) 11-2833628 Email :[email protected]

Telephone+94 11-283 3627
Fax+94 11-283 3628
E-mail
සපෙන්සර් ඩෙනිම් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

නො. 14, දේවග පාර, ,

Product Range Garments-Denims, Shirts, T-shirts. Mr. Kenneth Dabarere Tel :(94) 11-7390470 Fax :(94) 11-2830244 Email :[email protected]

Telephone+94 11-739 0470
Fax+94 11-283 0244
E-mail
දකුණු ආසියා ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

රන්මුතුගල වත්ත, රන්මුතුගල, ,

Product Range All kinds of apparel Items (pants,shorts,jackets) Mr. A.Hansaka Solangaarachchi Tel :(94) 72-2401721 Fax :(94) 11-4617644 Email :[email protected]

Telephone+94 11-461 7645 / +94 11-461 7646
Fax+94 11-461 7644
E-mail
සමාර්ට් ෂර්ට් ලංකා සමාගම

නො. 10, පිට ගුවන් තොටුපල පාර., තැ.පැ.පෙට්ටිය 03, අයි.පී.ඒස්, ,

Product Range: Garments/Apparel Mr. Naren Vanigasooriyar Tel :(94) 11-2250500(94) 11-2252901(94) 11-2252902 Fax :(94) 11-2250567 Email :[email protected]

Telephone+94 11-225 0500 / +94 11-225 2901 / +94 11-225 2902
Fax+94 11-225 2818
E-mail
ස්ලිම්ලයින් පුද් සමාගම

කුලියාපිටිය පාර, ,

www.masholdings.com

Product Range: Garment Items Mr. Sagara Wimaladharma Tel :(94) 37-4699200 Fax :(94) 37-4699295 Email :[email protected]

Telephone+94 37-469 9200
Fax+94 37-469 9295
E-mail
සිරියෝ සමාගම

කටුකේන්ද වත්ත, කොටදෙනියාව පාර, ,

Product Range: Lingerie Mr Christopher Tel :(94) 31-4879500 Fax :(94) 31-4879534 Email :[email protected]

Telephone+94 31-487 9500
Fax+94 31-487 9534
E-mail
සින්ග්වර්ලඩ් ලංකා පුද් සමාගම

නො. 01, මලෙවන පාර, දර්ගා නගරය, ,

www.singlun.com

Product Range Mens' Jackets, Knitted Ladies' Pants and Pullovers Mr. Nandana Edirimanne Tel :(94) 34-2274628(94) 34-2274626(94) 34-2274630 Fax :(94) 34-2274625 Email :[email protected]

Telephone+94 34-227 4628 / +94 34-227 4626 / +94 34-227 4630
Fax+94 34-227 4625
E-mail
සිලුඒටා(SILUETA) පුද් සමාගම

Lot 14, 01 කලාපය, බී.ඊ.පී.ස්ස, වල්ගම., ,

Product Range: Garments - Underwear Mr. Virajith Basnayake Tel :(94) 11-4768000 Fax :(94) 11-4768010 Email :[email protected]

Telephone+94 11-476 8000
Fax+94 11-476 8010
E-mail
ශිරාන් ක්ලොතින් පුද් සමාගම

153, කැළණිමුල්ල, ,

Product Range: Garments Mr Dileepa Rodrigo Tel :(94) 77-3658012 Email :[email protected]

Telephone+94 11-257 8873 / +94 11-257 8273 / +94 11-257 8974
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website