ඇඟළුම්RSS

ක්ලොඩීයා ඉන්ටර්නැෂනල් ලංකා පුද් සමාගම

154, කැස්බෑවපාර, ,

www.claudialanka.com

Product Range: Ladies Blouse Mr Ajith Tel : (94) 11-2509166 Email : [email protected]

Telephone+94 11-250 9166
Fax+94 11-250 9026
E-mail
සී කේ ඩී ගාර්මන්ට් එක්ස්පොරට් පුද් සමාගම

නො. 62/1/ඊ, අතුරුගිරිය පාර, ,

Specialist in manufacturing of high quality Knit and Woven Garments for export market. Product Range Mens/Boys' T' Shirts, Fleece Jackets, Mens/Boys' Shirts, Ladies' Blouses, Pants & Shorts. Mr. K.A. Chandra Karawdeniya Tel : (94) 11-2781881 Fax ...

Telephone+94 11-278 1881
Fax+94 11-278 1881
E-mail
කැපිටොල් ලංකා පුද් සමාගම

කනහෙන්තොට, මිරිස්වත්ත, ,

Product Range Garments - Pants, Trousers, Jackets, Tops, Dresses and Others Mr Dusan Jasanco Tel : (94) 34-2273663(94) 34-2273664(94) 34-2273670 Fax : (94) 34-2273667 Email : [email protected]

Telephone+94 34-227 3663 / +94 34-227 3664 / +94 34-227 3670
Fax+94 34-227 3667
E-mail
කැන්ඩි ගාර්මන්ට්ස් සමාගම

නො.63/4, සාන්ත මරියා පාර, මට්ටක්කුලිය, ,

www.candygarments.lk

Product Range: Garment Items - Shirts Mr. Y.B. Yatawara Tel : (94) 71-4070401 Fax : (94) 11-2521017 Email : [email protected]

Telephone+94 11-269 6949
Fax+94 11-252 1017
E-mail
සී එන් සී ක්ලොතින් ලංකා පුද් සමාගම

නො. 5, කොලොන්නාව කර්මාන්තපුරය, මැදවිල පාර, නව නගරය, ,

Product Range: Trousers, Skirts and Tops (Ladies') Ms. Ishanka Ashini Tel : (94) 11-2418989(94) 11-2569172 Fax : (94) 11-2569173 Email : [email protected]

Telephone+94 11-241 8989 / +94 11-256 9172
Fax+94 11-256 9173
E-mail
බ්‍රෝඩ්ස්වර්ඩ් ඇපරල් පුද් සමාගම

190 බී, දුටුගැමුණු වීදිය., කළුබෝවිල නැගෙනහිර, ,

www.voguetex.com

Product Range: Garments Mr Stephen Samraj Tel : (94) 11-2832114 Email : [email protected]

Telephone+94 11-283 2100
Fax+94 11-285 6623
E-mail
බ්‍රාටෙක්ස් පුද් සමාගම

රීන්ග් පාර 1, එල්.පී.එස්, ,

Product Range: Lingaries Mr Joseph Diestel Tel : (94) 11-2252338/9 Fax : (94) 11-2252337 Email : [email protected]

Telephone+94 11-225 2338/9
Fax+94 11-225 2337
E-mail
බ්‍රැන්ඩික්ස් ඉන්මේට් ඇපරල් සමාගම

ඇල්පිටිවල, රාගම පාර, ,

www.brandix.com

Product Range: Garment Items - Night-dresses Mr. Nihal Peris Tel : (94) 77-7321717 Fax : (94) 11-2958493 Email : [email protected]

Telephone+94 11-472 7444 / +94 11-472 7000
Fax+94 11-295 8493
E-mail
බොඩිලයින් පුද් සමාගම

රත්නපුර පාර, ගුරුගොඩ, ,

Product Range: Apparel Mr Dinesh De Silva Tel : (94) 34-2285500 Fax : (94) 34-2255678 Email : [email protected]

Telephone+94 34-428 5500
Fax+94 34-228 5524
බ්ලූ‍ටෙක්ස් බෙදාහරින්නෝ පුද් සමාගම

නො:03,ගැමුණු මාවත, ,

www.bluetex.lk

Manufactures and exporters of Men's,Ladies,Childrens socks,Tights,Caps,T'shirts and Under Garments. Product Range Men's,Ladies,Children's socks,Tights and Under Garments Mr A.W.M.Sukry Tel : (94) 77-3300333(94) 11-2228877 Fax : (94) 11-2239816 E ...

Telephone+94 11-222 8877
Fax+94 11-223 9816
E-mail
බර්නාඩ් පිල්නිට් සීලොන් සමාගම

17, ද සිල්වා පාර, කළුබෝවිල, ,

www.bernardsceylon.com

Product Range: Gloves exporter Mr Ravi Botheju Tel : (94) 77-7379393 Email : [email protected]

Telephone+94 11-276 6141 / +94 11-276 6143 / +94 11-276 6144
Fax+94 11-276 5027
E-mail
බර්නාඩ් බොතේජු ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම

නො 106, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

www.bernardbotejue.com

Product Range: Garments Mr K.Ranjith Tel : (94) 77-3038925 Fax : (94) 11-2856126 Email : [email protected]

Telephone+94 11-281 0457 / +94 11-285 3591
Fax+94 11-285 6126
E-mail
බෙන්ජී සමාගම

වැල්ලරාව වත්ත, ,

Product Range: Lingaries Mr Chandana Kumara Tel : (94) 32-4868000 Fax : (94) 32-4868050 Email : [email protected]

Telephone+94 32-486 8000
Fax+94 32-486 8040
E-mail
බාම් නීටින් පුද් සමාගම

නො. 52, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

www.bamholdings.com

BAM Knitting (Pvt) Ltd. is the fabric manufactoring and finishing arm of BAM Holdings (Pvt) Ltd located in Sri Lanka's Premier Fabric and Textile Manufactoring Zone, Thulhiriya. Incorperated in 2005, we are the market leader in flat bed knitting in the co ...

Telephone+94 77-766 8331
Fax+94 37-779 6902
E-mail
ඇව්රෝ ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො. 491/2/1, ලක්දිව ගොඩනැගිල්ල , රාවතාවත්ත, ,

Product Range: Ladies Items Mr. Haresh Cooray Tel : (94) 71-2165024 Fax : (94) 11-2655947 Email : [email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-574 3250 / +94 11-574 3251
Fax+94 11-265 5947
E-mail
ඔස්ටින් ග්ලවුස් සීලොන් සමාගම

108, ඩබ්ලිව්. ඒ. ඩී. රාමනායක මාවත, ,

Product Range Gloves, Handkerchiefs, Ties, Bow Ties and Cravats, Shawls, Scarves, Mufflers, Mantillas, Veils and the like Mr S.E.Captain Tel : (94) 11-2330128/130(94) 11-2331290(94) 11-2432893 Fax : (94) 11-2447661 Email : [email protected] ; agl ...

Telephone+94 11-233 0128/130 / +94 11-233 1290 / +94 11-243 2893
Fax+94 11-244 0490
E-mail
අශෝක් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො 31/3, දුටුගැමුණු මාවත, ගලවිලවත්ත, ,

www.ashokgarments.com

Product Range: Garments - Industrial Uniforms Mr. T.M.Nawarathne Tel : (94) 71-6495292 Fax : (94) 11-2855986 Email : [email protected]

Telephone+94 11-285 5040 / +94 11-289 5398 / +94 11-573 7166
Fax+94 11-285 5986
E-mail
අශාන් සහ සමාගම

1266/4, මිලගහවත්ත, කොට්ටාව, ,

Product Range: Garments Mr Asanka Nayagith Tel : (94) 77-7574552 Email : [email protected]

Telephone+94 11-284 1898
E-mail
අන්සෙල් ලංකා පුද් සමාගම

එක්ස්පොර්ට් ප්‍රෝසෙසින් සෝන්, මල්වාන, ,

www.ansell.com

Ansell is a global leader in protection solutions. Ansell designs, develops and manufactures a wide range of hand and arm protection solutions, clothing and condoms. Industrial workers, healthcare professionals and patients, and consumers around the world ...

Telephone+94 11-246 5295
Fax+94 11-246 5434
E-mail
අටිකන් ස්පෙන්සර් ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

222.අගලවත්ත පාර, ,

www.aitkenspence.lk

Product Range: Shirt, Infant wear Mr Sumudhu Tel : (94) 34-2248924/117 Email: [email protected]

Telephone+94 34-224 7386 / +94 34-224 8923/4
Fax+94 34-224 7387

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website