ඇඟළුම්: All Listings RSS

Filter listings...
එස්.ජී.අයි ලංකා පුද් සමාගම

තැපැල් පෙට්ටිය.01, අයි.පී.ඒස්, ,

Product Range Ladies' high fashion garments Mr. Munim Tel :(94) 11-4837279 Fax :(94) 11-2252940 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-225 3353
Fax+94 11-225 2940
E-mail
සෙල්ටා පුද් සමාගම

134/1, ටෙම්පල් පාර, ,

www.seltalinen.com

Operating since 1995, specialising in the production of work wear, t-shirts, assorted home and kitchen textile made-ups, bedding, curtains, cushions and covers tablecloths, napkins, place mats, aprons, oven glove services, embroidery and silk screen print ...

Telephone+94 11-284 3033
Fax+94 11-284 3100
E-mail
සෙයිබොල්ඩ් සොක්ස් පුද් සමාගම

කැමෙල්වත්ත, අළුතපොළ, ,

Product Range Men's /Ladies Socks & Tights Mr Rohan C De Mel Tel :(94) 31-2243851 Fax :(94) 31-2243000 Email :[email protected]

Telephone+94 31-224 3851
Fax+94 31-224 3000
E-mail
සරසවි එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

5ඒ, හයිලේවල් පාර, මාකුඹුර, ,

www.sarasaviexports.com

Sarasavi Exports (Pvt) Ltd., one of the largest Sri Lankan owned Socks and Tights manufacturing company, established in the year 1991 for the manufacture of socks and tights. Since then it has been a leading manufacturing BOI certified company complied wi ...

Telephone+94 11-285 5023 / +94 11-555 5003
Fax+94 11-555 5004
E-mail
සන්චියා පුද් සමාගම

වැල්මිල්ල, අලුත්ගම, ,

Manufacture of ladies ready to wear garments using state of the art technology / machinery. We manufacture to all the major retaillers in Europe. Our products range from special occassion wear evening /cocktail & core / letsure pants/ skinis working with ...

Telephone+94 11-557 6200
Fax+94 11-557 6225
E-mail
සම්පත් ඇසොසියෙට්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 22 ඒ, පැලවත්ත මාවත, ,

Product Range Kids'/Boys'/Girls' Pants, Jeans, Skirts, Shorts, Bottoms Mr. Saliya Rodrigo ; E.B. Melder Tel :(94) 11-2821098 Fax :(94) 11-2821099 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-282 1098 / +94 11-282 7065 / +94 11-281 7330
Fax+94 11-282 1099
E-mail
සෙෆ්ටි ෆස්ට් පුද් සමාගම

නො. 24/ඒ, ෆයිෆ් පාර, තිඹිරිගස්යාය, ,

www.safetyfirstgroup.net

Product Range Safety coverall,Safety shooes,safety jackets,safety spectacals and all other industrial safety items Mr. Rizmie Tel :(94) 77-3618238 Fax :(94) 11-2587737 Email :[email protected]

Telephone+94 11-258 7700 / +94 11-436 7005
Fax+94 11-258 7737
E-mail
සැමුවෙල් ක්ලොතින් අපනයන පුද් සමාගම

6-4, චාලිමන්ට් පාර, ,

www.greatwaysapparels.com

Product Range: Jackets Mr Shasraz Shahjahan Tel :(94) 11-2580075(94) 11-2592493 Fax :(94) 11-2508782 Email :[email protected]

Telephone+94 11-258 0075 / +94 11-259 2493
Fax+94 11-250 8782
E-mail
රිච් ලයිට් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

අනුරාධපුර පාර, තිබ්බොටුවාව, ,

www.richlight.lk

Product Range Children's wear and school pants. Mr. Riaz Tel :(94) 77-2515449 Fax :(94) 11-2934853 Email :[email protected]

Telephone+94 25-226 5058
Fax+94 25-226 4498
E-mail
රතී ලංකා ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො. 295, ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, ,

www.rathilanka.com

Product Range Garments - Blouses, Overcoats, Shorts Rathiesh Tel :(94) 777 880122 Fax :(94) 11-2439992 Email :[email protected]

Telephone+94 11-244 8227 / +94 11-244 7115 / +94 11-243 9992
Fax+94 11-243 9992
E-mail
රාලම් ට්‍රේඩින් කම්පැනි පුද් සමාගම

නො. 11/1, ස්කොෆීල්ඩ් පෙදෙස, ,

www.ralhum.com

Product Range Sports Equipments and Clothing, Sports Garment Items Mr. M.M.Mohammed Tel :(94) 77-7561356 Fax :(94) 11-2595795 Email :[email protected]

Telephone+94 11-259 5795
Fax+94 11-259 5795
E-mail
රක්ෂා පුද් සමාගම

නො.118/7,පොල්ගස්ඕවිට පාර, සියඹලාගොඩ, ,

www.rakshaa.lk

Product Range Swimming Shorts, Beach Shirts, Dresses, Ladies' Pants, Skirts, T-shirts Mr. Dinesh Kumara Tel :(94) 77-7513848 Fax :(94) 11-5548532

Telephone+94 11-554 8529/31
Fax+94 11-554 8532
E-mail
රේන්වෙයාර් පුද් සමාගම

ඒ.පී.එස්, ,

www.ardmelgroup.co.uk

Product Range water proof garments Mr Aruna Karunarathne Tel :(94) 11-2465165 Email :[email protected]

Telephone+94 11-246 5165
Fax+94 11-248 7974
E-mail
රෙන්බෝ පුද් සමාගම

තලාව පාර, කුන්චිකුලම්, ,

Product Range: Apparel Mr. Faizal Ismail Tel :(94) 25-4650670(94) 77-7738271 Fax :(94) 25-4927557 Email :[email protected]

Telephone+94 25-492 7901
Fax+94 25-492 7557
E-mail
ආර්.එම් හොල්ඩින්ස් පුද් සමාගම

නො.34, මෙන්ඩිස් මාවත, ,

Product Range Ladies' Garments, Kids' wear Mr./Ms. Roy Munaweera/Sajani/ Thilini Tel :(94) 31-2227069 Fax :(94) 31-2227770 Email :[email protected]

Telephone+94 31-222 7069
Fax+94 31-222 7770
E-mail
ක්වින්ස වර්ක්වෙයාර් පුද් සමාගම

නො 4/7, තොටුපල පාර, ,

www.queensworkwear.com

Product Range Garments, Uniforms-hotel and hospital. Mr. Walter Perera Tel :(94) 77-7578956 Fax :(94) 11-4019627 Email :[email protected]

Telephone+94 11-436 9066/68
Fax+94 11-401 9627
E-mail
ක්වොන්ටම් ක්ලෝතින් ලංකා පුද් සමාගම

මොරගහහේන, මිල්ලව, ,

www.quantumclothing.com

Product Range: Lingeries Mr. Yohan Lawrance Tel :(94) 11-5557979(94) 11-5555444 Fax :(94) 11-5559746 Email :[email protected]

Telephone+94 11-555 7979 / +94 11-555 5444
Fax+94 11-555 9746
E-mail
පොලිටෙක්ස් ගාර්මන්ට්ස් සමාගම

මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල, ,

www.polytexgarment.com

Product Range: Garment Items Mr. S.Wijaya Tel :(94) 77-7287880 Fax :(94) 11-4838658 Email :[email protected]

Telephone+94 11-223 6552 / +94 11-223 6553 / +94 11-483 8600
Fax+94 11-483 8658
E-mail
පර්ක්ස් ක්ලෝතින් පුද් සමාගම

නො.9, ධර්මාශරාම මාවත, බොරුපන පාර, ,

www.hameedia.com

Product Range Shirts, T-shirts, Trousers, Coats Mr. Wijesekara Tel :(94) 77-72393332 Fax :(94) 11-2623411 Email :[email protected]

Telephone+94 11-262 1000
Fax+94 11-262 3411
E-mail
පෙන්ගුයින් ස්පොර්ට්ස්වෙයාර් පුද් සමාගම

එම් & එම් සෙන්ටර්,3 වන මහල,නො. 341/5, කෝට්ටේ පාර, ,

www.penguinsl.com

Product Range: Garment Items Mr. D.U.K.Ranasinghe Tel :(94) 11-4409630(94) 77-7009128 Fax :(94) 11-4409663 Email :[email protected]

Telephone+94 11-440 9600
Fax+94 11-440 9662
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website