ඉදි කිරීම්RSS

ලලක් හවුල්කරැවෝ

Location(s) : Island wide Property Type: . Lalak Associates WE BUILD YOUR DREAM FOR REASONABLE AND LOWEST RATES Our Services: Architectural Design Interior Design Preparation of BOQ Tender Activities Project Management All typ ...

Telephone0777588606
E-mail
බි.එන්.එස්. ඉදිකිරිමි - නිවාස ඉදිකිරිම

Location(s) : Western Province,Galle,Matara & Rathnapura Dist. Property Type: Commercial Property, Land. BNS Constructions - Home Builders Make your Dream Home to the reality and build to the Best Quality with TRUST and Guaranteed for Lifetime ...

Telephone+94714280474
E-mail
නිහාල් ඉදිකිරිමිකරැවෝ  - ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත්කරැවෝ

Location(s) : boralesgamuwa Property Type: . Nihal construction - ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත්කරැවෝ නිහාල් කන්ස් ට්‍රක්ෂන් ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත් කරැවෝ නිවාස / ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් ,ටයිල් කපරාරැ සහ ස්ලැබ් ඇතුලු සියලු ඉදිකිරිම් ගොඩනැගිලි ද්‍රවය්‍ය සහිත ...

Telephone0776532062
E-mail
නිවි එචි.එස්. බිල්ඩර්ස් පුද්ගලික සමාගම - උමංග ජේ.ඩි. සිල්වා

Location(s) : Kottawa Property Type: Land New HS Builds ( Pvt ) Ltd We Undertake To Construct These Luxury House With Modern Accessories On YOUR LAND In Any Part OF The Island,Specially Designed For Your Needs. House Start From 2.1 MILLION Fo ...

Telephone0777301279
E-mail
අයිකන් ඉංජිනියරින්

Location(s) : ALL around SRI LANKA Property Type: ICON Engineering ICON is a civil construction and Engineering services company that has built a strong reputation for delivering a quality service, on time, and at a competitive price. We pride ou ...

Telephone0711908318
E-mail
ලක්දජ නිවාස සහ ඉදිකිරිමි

Location(s) : ISLAND WIDE Property Type: . Lakdhaja Homes & Construction We are ICTAD Register company ,designing,planing & Construction of houses, commercial buildings to suit your land, environment and available facility. We have qualified a ...

Telephone+94777177546,+94776517769
E-mail
විස්ටා කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම - හරින් හපුගොඩ

Location(s) : Based in Kandy,Island wide Property Type: . Vista Constructions (Pvt.)Ltd. DREAM BUILDERS ‘’Vista Homes’’ is a leading construction company in the housing industry in Sri Lanka and we offer wide range of newly designed eco friendly ...

Telephone0773 24 25 29 / 0723 02 02 73
E-mail
සි.එන්. ඉදිකිරිමිකරැවෝ - චමිල

Location(s) : KADAWATHA,KIRILLAWALA Property Type: C N Constructions HIGH QUALITY PLYWOOD SHUTTERING FORM WORK FOR CONCRETE SLABS SUPERIOR CONCRETE FINSH,WHITER AND SMOOTHER REASONABLE RATES FOR SLAB AND BEAMS Contact details: Name: CHAMILA ...

Telephone0725357076
E-mail
ග්‍රින් ඉදිකිරිමි හා පාරිසරික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි

Location(s) : Islandwide Property Type: . Green Construction and Architecture Ecowave We do designing and construction of eco-friendly , healthy green buildings, houses, offices and gardens. Consulted and supervised by a group of highly quali ...

Telephone0777664631 / 0714355059
E-mail
ගොවිපල හා කෘෂි කාර්මික ඉදිකිරිමි- එකෝවෙිවි ග්ටෙි පුද්ගලික සමාගම

Location(s) : Islandwide Services Property Type: . Farm and Agricultural Builders: Ecowave Gte Ltd We undertake Contracts, Consultancies & Project Management of Agricultural and Farm Structures. We can build dairy farms, poultry farms, vegeta ...

Telephone0777664631
E-mail
මක් ඉදිකිරිමි

114/1, විජේරාම පාර, උඩහමුල්ල, ,

Location(s) : No.114/1, Wijerama Road, Udahamulla, Nugegoda Property Type: Mak Construction •Design & Build Houses Buildings •Interior Decorating •Renovations •Aluminum Fabricating •Steel Buildings Contact details: Name: Mr. Pieris E ...

Telephone0773416390
E-mail
මත්තේගොඩ නිසන්දි ඉදිකිරිමි

Location(s) : ISLAND WIDE Property Type: . Mattegoda Nisandi Constructions WE BUILD YOUR DREAMS BY THE TEAM OF ENGINEERING PROFESSIONS * STRUCTURAL & ARCHITECTURAL DESIGNS * CONSULTANCY SERVICES, PROJECT MANAGEMENT FOR THE CONSTRUCTION PROJECTS ...

Telephone0776971611
E-mail
දමිත් ඉදිකිරිමි කිරිමි

Location(s) : ISLAND WIDE Property Type: . Damith Constructions And Suppliers ALL THE BUILDING CONSTRUCTIONS *HOUSE CONSTRUCTIONS *NORMAL (2800/= UPTO PER SQ.FT) * SEMI LUXURY HOUSE (3500/= UPTO PER SQ.FT) * LUXURY HOUSE (4000 UPTO PER SQ.FT ...

Telephone0717206161
E-mail
රාජපක්ෂ ඉදිකිරිමි

Location(s) : Colombo district area Property Type: Sales, . Rajapaksa constructions Are you concern about Quality work? Are tired of looking for a suitable contractor? Do you know still you can built for stipulated budget without compromisi ...

Telephone0770300797
E-mail
ඩිසයින් පැලස් - රවින්ද්‍ර මුදලිගේ

Location(s) : Piliyandala and Islanwide Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Design Palaz We are a free-lance team providing total solution from Designing up to Construction. If you have a land and looking for building a house ...

Telephone0714 64 03 64
E-mail
සිටි කොන්ත්‍රත්කරැවෝ - ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත් කරැවෝ

Location(s) : Baththara mulla Property Type: . City Contractors-ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත් කරැවෝ (City Contrctors) ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් ,ටයිල් කපරාරැ සහ ස්ලැබ් ඇතුලු සියලු ඉදිකිරිම් ගොඩනැගිලි ද්‍රවය්‍ය සහිතව හෝ රහිතව කර දෙනු ලැබේ. 0754633959 Cont ...

Telephone0754633959
E-mail
සොනික් හෝමිස්  - ජාඇල

138/අඒ ,පරණ මිගමුව පාර . කණුවාන, ,

Location(s) : Island wide Property Type: . SONIC HOMES - Jaela We are all kind of building Construction Company. Sonic Homes 138/A ,Old Negombo Road, Kanuwana, Jaela. Hot line: 0779 717 817 Contact details: Name: SONIC HOMES Email: ...

Telephone0779 717 817 ,0115616733
E-mail
ආර්.කේ නිවාස සහ කොන්ත්‍රත්කරැවෝ

Location(s) : island wide http://rkhome.wix.com/rkhome Property Type: . R.K Homes & Construction Normal house 2500/=sqrft/ semi Luxury 3000/=sqft/ Luxury 3750/=sqrft/ Vila Luxury 4250/=sqr ft (for all with Material)(choice Material customer) or ...

Telephone0777036355, 0713390356
E-mail
ජයශක්ති හෝමිස් ඇන්ඩි කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

Location(s) : ISLAND-WILD Property Type: Sales, Commercial Property, Land. Jayashakthi Homes & Construction (pvt) Ltd. WE MODIFY YOUR DREAM HOME. 15 years excellence. * Architectural designing * Structural Designing * Cost Estimating * ...

Telephone+94776555774 +94755565997
E-mail
එස්. ඇන්ඩි එස් උපදේශක සේවා සහ ගිවිසුමිගත සේවා

166/බි,සුරියමල් මාවත, දිවුලපිටිය, ,

Location(s) : 166/B,Sooriyamal Mw,Diulpitiya,Borelasgamuwa. Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. S & S Consultancy and Contracting Services WE DESIGN YOUR DREAM HOME AT YOUR OWN PLACE, House Plan Designing Structural Dr ...

Telephone0777-777517
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website