ඉදි කිරීම්RSS

එන්සි ඉදිකිරිමි - ඉෂාන්

Location(s) : Western Province NC Constructions සියලුම වර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉහල ගුණාත්මක බවින් යුක්තව ආකර්ෂණීය නිමාවකින් ඉදිකරවා ගැනීමට අමතන්න.නැතිනම් පැමිණ හමුවන්න. ලංකාවේ අඩුම මිලගණන් අපෙන්. අදියර වශයෙන් නිමකිරීමට වැඩි සැලකීල්ලක් දක්වනු ලැබේ ...

Telephone0754216054
E-mail
ඩෙවිඩු ඉදිකිරිමි හා ඉංජිනේරැ සේවා

පිටවෙල, ,

Location(s) : sadasirigama,pitavala,navalapitiya Property Type: . devidu construction & engineering (0755726339,0727726338) All Building construction,Water Proofing.Tiles,Plywood Sterling,All Painting,Pipe Works,Carpenter Works, Contact detail ...

Telephone0755726339, 0727726338
E-mail
ඹශදි නිවාස සහ ඉදිකිරිමි

Location(s) : Colombo, Gampaha, and Island wide Property Type: Sales, Commercial Property, . Oshadi Homes and Constructions YOU DREAM WE BUILD Build your dream home with the best QUALITY with an unmatchable TRUST... Meet the best price in th ...

Telephone0114 382131, 0773861547
E-mail
වස්තූ සංකල්ප ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිමි සමාගම

251/1,ඩි.එස්. සේනානායක මාවත, ,

Location(s) : Kandy Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Vastu Sankalpa Building constructions Firm * Free architectural Design Plan, Design By Experience Architect With every Full Construction Projects * Incredibly cost ...

Telephone+94 77 7841474, +94 71 9993131, +94 8122
E-mail
ජයවි ඉදිකිරිමි - මහේශ් පේරේරා

Location(s) : Island Wide Property Type: . Jayavi Constructions If you have dreams of your living Homes, we can design it as per your choice, We can plan it, as per your need, We can construct it as per your request. Contact details: Name: Ma ...

Telephone0094 777 944 338
E-mail
වජිර නිවාස ගොඩනගන්නන්

Location(s) : All Island Property Type: . Vajira House Builders We build Houses on your land, anywhere in Sri Lanka, to suit your budget and requirements. Vajira House Builders have been in the Sri Lankan construction field for 98 years. Since ex ...

Telephone2580332,2580333
E-mail
ක්යේටිවි  ඉන්ටෙරිඹර් ප්‍රෙජක්ටිස් පුද්ගලික සමාගම

Location(s) : Islandwide Property Type: Creative Interior Projects (Pvt) Ltd Turnkey Interior Construction. Contact details: Name: Minoli Email: [email protected] Tel: 072 7756932

Telephone072 7756932
E-mail
ලංකා දේපල විකාශකයෝ

Location(s) : Colombo 7, Colombo 3,Colombo 4, Colombo 5, Colombo Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land Lanka Property Developers ( Director Mr S A Tariq ) Consult the specialist with tremendous experience for dedicated, honest ...

Telephone0710896265/0716644305
E-mail
ඹනික්‍රො ඉංජිනියරින් පුද්ගලික සමාගම

Location(s) : Colombo, Gampaha, Kurunegala. Property Type: . Onikro Engineering (pvt) Ltd. Turnkey (Design & Build) Contractors Our sq.ft Rates (Approx.) Single st. Houses Rs. 3700.00 Two St. Houses Rs. 4200.00 Luxury Houses Rs. 5200.00 ...

Telephone0779646651
E-mail
සන්මාර්ක් ඉංජිනේරැ

Location(s) : Sri Lanka Property Type: . Sanmark Engineers We undertake Building and Road Projects. Our services: Building Construction Building Designing & Estimating Project Management Contact details: Name: Buddhika Edirisooriya Emai ...

Telephone0779461898
E-mail
ට්‍රෙන්ඩිස් ඉංජිනේරැ සේවා හා ඉදිකිරිම  - අමිරි අසිස්

trends.vacau.com

Location(s) : island wide Property Type: Sales, Rentals, Commercial Property, Land. Trends Engineering & Constructions. Beautiful Quality Constructions within your budget Location- ISLAND WIDE Trends Engineering &Constructions. All your Cons ...

Telephone+94772001988
E-mail
නෑ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් - රත්මලාන

Location(s) : IN SRI LANKA-HOUSES BUILDERS-0774172177 / naconst Property Type: . Na Construction - Ratmalana Best Rates Are Given For Building Of Houses. We are still building for Rs.2,000.00 per sq ft rate in the construction market (Labour & M ...

Telephone0774172177
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website