දේශපාලන පක්ෂRSS

උරවත්ත, ,

රුහුණු ජනතා පක්ෂය උරවත්ත, අම්බලන්ගොඩ. Telephone + 94 091-5627512

Telephone+ 94 091-5627512

34, සෙන්ට් සෙබෙස්තියන් හිල්, ,

පුරවැසි පෙරමුණ 34, සෙන්ට් සෙබෙස්තියන් හිල්, කොළඹ 12. Telephone + 94 074-719794

Telephone+ 94 074-719794

27/3, කමීල් පෙදෙස, නූපේ, ,

ජනතා විමුක්ති සහයෝගිතා පෙරමුණ 27/3, කමීල් පෙදෙස, නූපේ, මාතර. Telephone + 94 041-2223500 Fax 041-2223500

Telephone+94 041-2223500
Fax041-2223500

464/20, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත, ,

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 464/20, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල Telephone + 94 011-2345594 Fax 011-2786050

Telephone+ 94 011-2345594
Fax011-2786050

61, අබ්දුල් ගෆූර් මාවත, ,

ජනතා විමුක්ති කොටි සංවිධාන පෙරමුණ 61, අබ්දුල් ගෆූර් මාවත, කොළඹ 03. Telephone + 94 011-2696889

Telephone+ 94 011-2696889

301, 3වන මහල, ටී.බී. ජයා මාවත, ,

ජනතා සන්ධානය 301, 3වන මහල, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10. Telephone + 94 011-2868917 fax 011-2868915

Telephone+ 94 011-2868917
Fax011-2868915

40, පොල්වත්ත 2 වන පටුමග, ඉලඹේ හන්දිය, ,

දේශහිතෛෂී ජාතික පෙරමුණ 40, පොල්වත්ත 2 වන පටුමග, ඉලඹේ හන්දිය, හොරණ. Telephone + 94 034-2262198

Telephone+ 94 034-2262198

15 සී, සමුළු නිවාස, කැප්පෙටිපොල මාවත, ,

පත්මනාඹ ඊළාම් විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ 15 සී, සමුළු නිවාස, කැප්පෙටිපොල මාවත, කොළඹ 07. Telephone + 94 011-2505372, 011-2552840

Telephone+ 94 011-2505372, 011-2552840

194 / ඒ, ශ්‍රී ජයර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, ,

අපේ ජාතික පෙරමුණ 194 / ඒ, ශ්‍රී ජයර්ධනපුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය.

3/1, සංඝමිත්තා මාවත, ,

ඔක්කොම වැසියෝ ඔක්කොම රජවරු සංවිධානය 3/1, සංඝමිත්තා මාවත, මහනුවර. Telephone + 94 081-2234137

Telephone+ 94 081-2234137

9/6, ජයන්ති මාවත, පැලවත්ත, ,

නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ 9/6, ජයන්ති මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල Telephone + 94

50, කෙටුවලමුල්ල පටුමග, ,

නව සිහළ උරුමය 50, කෙටුවලමුල්ල පටුමග, කොළඹ 09. Telephone + 94 011-4933750, 077-7517314

Telephone+ 94 011-4933750, 077-7517314

17, බැරැක්ක පටුමග, ,

නව සම සමාජ පක්ෂය 17, බැරැක්ක පටුමග, කොළඹ 02. Telephone + 94 011-2324053

Telephone+ 94 011-2324053

24/1, අබ්දුල් ගෆූර් මාවත, ,

ජාතික සන්ධානය 24/1, අබ්දුල් ගෆූර් මාවත, කොළඹ 03

සම මන්දිරය, 53, වොක්ෂෝල් පටුමග, ,

ජාතික සමගි පෙරමුණ සම මන්දිරය, 53, වොක්ෂෝල් පටුමග, කොළඹ 02. Telephone + 94 011-2424187

Telephone+ 94 011-2424187

428/5, සුනේත්‍රාදේවී පාර, පැපිලියාන, ,

ජාතික ජනතා පක්ෂය 428/5, සුනේත්‍රාදේවී පාර, පැපිලියාන, නුගේගොඩ Telephone + 94 011-2854921

Telephone+ 94 011-2854921

1684/19, ද සේරම් පෙදෙස, ,

ජාතික කොංග්රසය 1684/19, ද සේරම් පෙදෙස, රාජගිරිය Telephone + 94 071-4322333

Telephone+ 94 071-4322333

දරුස් ශාදාහ්, ඒ-ජී 3, ශාන්ත ජේම්ස් මහල් නිවාස, මියුචුවල්, ,

මුස්ලිම් විමුක්ති පෙරමුණ දරුස් ශාදාහ්, ඒ-ජී 3, ශාන්ත ජේම්ස් මහල් නිවාස, මියුචුවල්, කොළඹ. Telephone + 94 777-791770, 077-3312010, 077-3629717

Telephone+ 94 777-791770, 077-3312010, 077-3629717

4 ඒ, ශ්රීමාල් මාවත, ,

මුස්ලිම් ජාතික සන්ධානය 4 ඒ, ශ්රීමාල් මාවත, දෙහිවල. Telephone + 94 011-2722588

Telephone+ 94 011-2722588
මහජන එක්සත් පෙරමුණ

10/4, වැව පාර, ,

මහජන එක්සත් පෙරමුණ 10/4, වැව පාර, මහරගම. Telephone + 94 011-2872318, Fax 011-2872318

Telephone+94 011-2872318
Fax011-2872318

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35006 listings, 1278 categories and 92 owners in our website