දේශපාලන පක්ෂRSS

ශ්රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය

91, ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මාවත, ,

ශ්රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය 91, ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මාවත, කොළඹ 08 Telephone + 94 011-2688942 011-2691610

Telephone+94 011-2688942, 011-2691610
ලංකා ශ්රමිකයින්ගේ කොංග්රසය

72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, ,

ලංකා ශ්රමිකයින්ගේ කොංග්රසය 72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 07 Telephone + 94 011-2574528- 011-2574524

Telephone+ 94 011-2574528- 011-2574524

17, බ්ලූම්ෆීල්ඩ් පාර, ,

ලංකා ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් සන්ධානය 17, බ්ලූම්ෆීල්ඩ් පාර, නුවරඑළිය Telephone + 94 052-22428, 052-23326

Telephone+ 94 052-22428, 052-23326

556, ගාලු පාර, ,

සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය 556, ගාලු පාර, කොළඹ 03 Telephone + 94 11-2737963, 077-7315329

Telephone+ 94 11-2737963, 077-7315329

871/45 ඒ, මරදාන පාර, ,

අකිල ඉලංගෙයි දෙමළ එක්සත් පෙරමුණ 871/45 ඒ, මරදාන පාර, කොළඹ 10 Telephone + 94 011-2581182

Telephone+ 94 011-2581182
අකිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්රසය

15, රැජින පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03, ,

අකිල ඉලංගෙයි තමිල් කොංග්රසය 15, රැජින පාර, කොල්ලුපිටිය, කොළඹ 03 Telephone + 94 011-2581677, 011-2555690

Telephone+ 94 011-2581677, 011-2555690

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website