දේශපාලන පක්ෂRSS

17, බැරැක්ක පටුමග, ,

වාමාංශික පෙරමුණ 17, බැරැක්ක පටුමග, කොළඹ 02. Telephone + 94 011-2430621 Fax 011-2334822

Telephone+ 94 011-2430621
Fax011-2334822
ලංකා සම සමාජ පක්ෂය

457, යුනියන් පෙදෙස, ,

ලංකා සම සමාජ පක්ෂය 457, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02. Telephone + 94 011-2596903

Telephone+ 94 011-2596903

සුසිරි පෙදෙස, ,

ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ සුසිරි පෙදෙස, මුරුතාවල. Telephone + 94 08-2412136

Telephone+94 08-2412136
ඒ.ඩබලිව්.ඒ ට්‍රැවල්ස්

115, රෝයල් පාර්ක් කොන්ඩොමිනම්, ලේක් ඩ්‍රයිව්, ,

ජාතික හෙළ උරුමය 1047/3, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, පන්නිපිටිය පාර, බත්තරමුල්ල. Telephone + 94 011-2368821, 011-2501412, 011-2507636 Fax 011-2369820, 011-2507636

Telephone+ 94 011-2368821, 011-2501412, 011-2507636
Fax011-2369820, 011-2507636

185 / බී, දේවාල පාර, තලංගම දකුණ, කොස්වත්ත, ,

ජන සෙත පෙරමුණ 185 / බී, දේවාල පාර, තලංගම දකුණ, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල. Telephone + 94 011-2889988

Telephone+ 94 011-2889988

30, ,

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කඩ්චි 30, මාටින් පාර Telephone + 94 021-2223576

Telephone+ 94 021-2223576

103, වේලුවන පෙදෙස, ,

ශ්‍රී ලංකා හරිත පක්ෂය 103, වේලුවන පෙදෙස, කොළඹ 09. Telephone + 94 011-4724567 Fax 011-4720110

Telephone+ 94 011-4724567
Fax011-4720110

100/16, කුරුඳුවත්ත පාර හරහා, නාවල පාර, ,

එක්සත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය 100/16, කුරුඳුවත්ත පාර හරහා, නාවල පාර, රාජගිරිය. Telephone + 94 011-2867069

Telephone+ 94 011-2867069

12, ටෙම්ප්ලර්ස් පාර, ,

එක්සත් ලංකා මහා සභාව 12, ටෙම්ප්ලර්ස් පාර, ගල්කිස්ස. Telephone + 94 011-5054885, 0712521475, 011-5554948 Fax 011-2686835

Telephone+ 94 011-5054885, 0712521475, 011-5554948
Fax011-2686835

ප්රධාන වීදිය, ,

ඊලාවර් ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ ප්රධාන වීදිය, කරයිතිවු.

85/9, පොකුණ පාර, හැඳල, ,

ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ 85/9, පොකුණ පාර, හැඳල, වත්තල Telephone + 94 011-2685826

Telephone+94 011-2685826

121, උද්යාන පාර, ,

ඊළාම් ජනතා ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය 121, උද්යාන පාර, කොළඹ 05 Telephone + 94 011-2584961, 011-2503467

Telephone+ 94 011-2584961, 011-2503467

315, නුවර පාර, ,

ඊලාම් ජාතික ප්රජාතන්ත්රවාදී විමුක්ති පෙරමුණ 315, නුවර පාර, කිලිනොච්චි

,

දේශ විමුක්ති ජනතා පක්ෂය බැද්දගාන. Telephone + 94 011-2338812, 011-2508821

Telephone+94 011-2338812, 011-2508821
ප්රජාතන්ත්රවාදී දෙමළ ජාතික සන්ධානය

16, හයිග් පාර, බම්බලපිටිය, ,

ප්රජාතන්ත්රවාදී දෙමළ ජාතික සන්ධානය 16, හයිග් පාර,බම්බලපිටිය, කොළඹ 04 94 011-2586289 Fax 011-2586289

Telephone+94 011-2586289
Fax011-2586289

16, හයිග් පාර, බම්බලපිටිය, ,

ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 16, හයිග් පාර, බම්බලපිටිය, කොළඹ 04 Telephone + 94 011-2586289

Telephone+ 94 011-2586289

107, දුම්රිය පටුමග, කිරුළපන, ,

ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් සන්ධානය 107, දුම්රිය පටුමග, කිරුළපන, කොළඹ 05 Telephone + 94 011-2665830, 0777-668260 fax 011-2672322

Telephone+94 011-2665830, 0777-668260 fax 011-2672322

14/1, ගුණසේකර උද්‍යානය, ,

ප්රජාතන්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ 14/1, ගුණසේකර උද්‍යානය, නාවල Telephone + 94 011-4550287, 072-6541377 fax 011-2245758

Telephone+ 94 011-4550287, 072-6541377 fax 011-2245758

72, බංගසාල වීදිය, ,

ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනතා පෙරමුණ 72, බංගසාල වීදිය, කොළඹ 11 Telephone + 94 011-2473511, 011-2473512, 011-2390664 Fax 011-2435961

Telephone+ 94 011-2473511, 011-2473512, 011-2390664 Fax 011-2435961
ප්රජාතන්ත්රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ

49-1/1, විනයාලංකාර මාවත, ,

ප්රජාතන්ත්රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ 49-1/1, විනයාලංකාර මාවත, කොළඹ 10 Telephone + 94 011-2672586 Fax 011-2682505

Telephone+ 94 011-2672586 Fax 011-2682505

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35006 listings, 1278 categories and 92 owners in our website