මල් වගාව අාශ්‍රිත නිෂ්පාදනRSS

ලංකා ට්‍රැවල්ස් ඔපරේටර්ස්

104, තරුණ බෞද්ධ සමිති ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ 01, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.omegagreenlanka.com

1pp 12cm pot/15cm pot

Fax+94 31 226 9840
E-mail
පොලිසියස් බල්ෆොරියානා (Polycias Balfouriana)

නො. 4/12, මුඩ්ලියර් මෙන්ඩිස් මාවත, ,

www.omegagreenlanka.com

Polycias Balfouriana Bush

Fax+94 31 226 9840
E-mail
ඩ්‍රසීනා පර්පල් කම්පැක්ටා (Draceana Purpal Compacta)

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail
ඇන්තූරියම් (Anthurium Andreanum Tropical)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඩ්‍රසීනා ෆ්‍රැග්රැන්ස් 'මැසේනිජියානා'(Dracaena fragrans 'Massangeana)

නො. 71, මීගමුව පාර, ,

www.greensac.com

Length: 40cm - 80cm

Telephone+94 37 222 1836
Fax+94 37 222 1839
E-mail
පෙට්රා

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
පොලිසියස් ගිලිෆෝලියා(Polycias Gulifolia)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
වයිට් සැන්ඩ්‍රියානා(White Sandriana)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඔහියෝපොගොන්. (මිස්කැන්තස්)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
විල්මා

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ක්‍රෝටන් මික්ස්

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail
මොන්ස්ටෙරා ඩිලිසියෝසා (Monstera deliciosa)

නො. 71, මීගමුව පාර, ,

www.greensac.co

Length: 35/40cm; 50cm

Telephone+94 37 222 1836
Fax+94 37 222 1839
E-mail
උක් පොල් ගස් (Chrysalidocarpus Lutescens)

රත්නසිරියාය, මීගහමුල්ල වත්ත, පන්නල, ,

www.decorfoliage.com

Telephone+94 37 225 9637
Fax+94 37 225 9637
E-mail
පිලෝඩෙන්ඩ්‍රන් ඉම්පීරියල් රෙඩ් (Philodendron Imperial Red)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
කොර්ඩිලයින් පර්පල් ප්ලෙයෝමීල් තැලඩි (Cordyline Purple Compacta)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikeflora.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
ඩ්‍රසීනා ප්ලෙයෝමීල් තැලඩි (Draceana Pleomele thalody)

නො. 459/1, මහනුවර පාර, රන්මුතුගල, ,

www.ramyaholdings.com

50/60 cm 2np in coir 60 plants Gross Weight: 12.600 kg

Telephone+94 11 562 6609
Fax+94 11 296 9011
E-mail
සින්ගොනියම් සිල්වර් පර්ල් (Syngonium Silver Pearl)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
හෙලිකෝනියා (Heliconia)

නො. 71, මීගමුව පාර, ,

www.greensac.com

Length: Flower - 30/45 cm & Stamp - 50/80 cm

Telephone+94 37 222 1836
Fax+94 37 222 1839
E-mail
ලීවිස්ටොනියා රොටන්ඩෆොලියා ( Livistonia rotundifolia)

නො. 459/1, මහනුවර පාර, රන්මුතුගල, ,

www.ramyaholdings.com

25/30 cm 1p root balled 35 plants Gross Weight: 10.140 kg

Telephone+94 11 562 6609
Fax+94 11 296 9011
E-mail
පිලෝඩෙන්ඩ්‍රන් ක්සැන්ඩර් (Philodendron xanadur)

නො. 65/11, ඕකිඩ් පෙදෙස, ස්වර්ණදිසි පෙදෙස,නාවල, ,

www.mikebiotech.com

Telephone+94 11 771 1723
Fax+94 11 286 6555
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website