සැලෝනRSS

සිසර්ස්

300, හැව්ලොක් පාර, ,

www.scissorslk.com

Our philosophy is about styling hair that's realistic and beautiful. Be it natural, sleek, or tousled and sexy, it's always simple to wear, stunning to look at and easy to manage. With hair as an integral part of our personal identity, our goal at scissor ...

Telephone+94 11 488 8295
E-mail
යූත් වර්ල්ඩ් සැලූන්

05, දුම්රියපල පාර, ,

E-mail
විසිරුසැලෝන්

මේන් ස්ට්‍රීට්, කොළඹ පාර, ,

Visakamals

0 reviews
Visakamals

91/1, 1st Floor, Stanley Thilakeratne Mawatha, ,

Telephone+94 11 281 0968
ට්‍රෙන්ඩ් හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලෝන්

91, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone+94 41 222 4064
E-mail
ටෝනි ඇන්ඩ් ඩී

5, ශාන්ත අබාන් පෙදෙස, බම්බලපිටිය, ,

Telephone+94 11 451 4414
The Cutting Station (Pvt) Ltd

49/1, Jawatte Road, ,

Telephone+94 11 258 8769
ද ක්ලිපර්ස්,හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලෝන්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ගුවන් පුරින්, ,

Telephone+94 11 269 5350
ස්විමිසැලෝන් සහ රූපලාවන්‍ය සහ සුව පාසල

70/4, වයි එම් බී ඒ, බොරැල්ල, ,

Telephone+94 11 584 4829
සුපර් කට්

708, මීගමු පාර, මත්තුමගල, ,

සිල්ක් සැලෝන්

2බි, වජිර පාර, ,

Telephone+94 11 259 0894
ශිරාණි හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලෝන්

102, විනයාලංකාර මාවත, ,

E-mail
ශමාලිවීරකෝන් - කෑගල්ල

96 1/1, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Telephone+94 81 571 4969
ශමාලිවීරකෝන් - මහනුවර

120, පේරාදෙණිය පාර, ,

Telephone+94 81 573 0945
ශක්ති සැලෝන්

ඒ/5/253, ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, ,

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website