කෘෂි උපකරණRSS

මවුන්ට්ස්ටීල්

ඒ9 අබ්දුල් හමීඩ් වීදිය, ,

www.mountsteel.com

Telephone0112329466, 0112470830, 0766722337
Fax0112439345
E-mail
බී එස් එස් ඇග්‍රෝ මාස්ටර්ස් (පුද්) සමාගම

28, මේන් ස්ට්‍රීට්, හොරොව්පතාන, ,

Manufacturer Of white rice, red rice, power tiller, power tiller spare parts, agricultural equipment.

Telephone+94 71 680 7520
Fax+94 25 227 8553
පොල්කටු අගුරු

දික්කුඹුර,

Place of Origin: Sri Lanka Material: Coconut Shell Application: Agriculture Shape: PIECES Type: Black Charcoal COLOR: BLACK

Telephone94-91-4943301
පියදාස සහ ප්‍රත්‍රයෝ

34, කුරේ පාර, ,

Telephone0112435871, 0112321324, 0115354947, 0112440181
E-mail
ප්‍රීමියම් ඉන්ටර්නැෂනල්

No. 161,ඩැනිස්ටර් ඩි සිල්වා මාවත, ,

www.premium.lk

Telephone+94 11 268 5785
Fax+94 11 267 2777
E-mail
ප්ලාස්ට්ක් හලෝ කෑන් ස්ප්‍රේ ටිප්

2 / 20 වුඩ්ලන්ඩ් ඇවින්යු,

www.Eternalspraynozzle.com

Type: Sprayers Place of Origin: Guangdong China (Mainland) Brand Name: Eternal spray nozzle Model Number: KZ80 Sprayer Type: Trigger Material: Plastic Plastic Type: PP Usage: Agriculture

Telephone+94 11 281 9235 / +94 11 219 9970 / 86-769-87941460
Fax+94 11 2199970
E-mail
ප්ලාස්ටක් ඇග්රිකල්චර් ස්ප්‍රෙෙර් ටිප්ස්

2 / 20 වුඩ්ලන්ඩ් ඇවින්යු,

www.Eternalspraynozzle.com

Type: Sprayers Place of Origin: China (Mainland) Model Number: zbpt Sprayer Type: Trigger Material: Plastic Plastic Type: ABS Usage: Agriculture

Telephone+94 11 281 9235 / +94 11 219 9970 / 86-769-87941460
Fax+94 11 2199970
E-mail
දිල්යා එන්ටර්ප්‍රයිසස්

49/9 / ඒ, විජේමාන්න පාර, ,

Telephone0718480095
ඩී.කේ ප්ලාස්ටික්

123 / බී 1 බන්ඩිගොඩ පල්ලිය පාර, ,

dkgeopots.lk

Telephone0772221195
E-mail
ඩබල් ටිප්ස් ඇග්රිකල්චර් ස්ප්‍රේ නොසල්

2 / 20 වුඩ්ලන්ඩ් ඇවින්යු,

www.Eternalspraynozzle.com

double tips agricultural spray nozzle double/single tips agricultural spray nozzle thread size; 1/4',1/2" material: brass 50pcs/bag female and male are ready

Telephone+94 11 281 9235 / +94 11 219 9970 / 86-769-87941460
Fax+94 11 2199970
E-mail
ඩග්ලස් සහ පුත්‍රයෝ

ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, ,

www.dsl-autoparts.com

Telephone0115 608 400
ට්‍රී මැට්ස්

14, Wegolla, Nikadalupotha,

www.galukuexport.com

Type: Agriculture Form: Other Certification: ISO 9001-2008 Place of Origin: Sri Lanka Brand Name: GALUKU Model Number: WEM16 Colour: Natural Brown Galuku hydroponic substrates are Manufactured with premium quality Fiber Weed Mats. The produ ...

Telephone94 37 223 2815
Fax94 37 223 2817
ට්‍රී ජෙට් කෙමිකල් ස්පේ නොසල්

2 / 20 වුඩ්ලන්ඩ් ඇවින්යු,

www.Eternalspraynozzle.com

Type: Sprayers Place of Origin: Guangdong China (Mainland) Model Number: tee jet Sprayer Type: Trigger Material: Plastic Plastic Type: PP Usage: Agriculture In this type of nozzle body, the check valve is an integral part of the nozzle assembly. ...

Telephone+94 11 281 9235 / +94 11 219 9970 / 86-769-87941460
Fax+94 11 2199970
E-mail
චාෆ් ෆැක්ටරි

8 /151 රොක්වෙල් උද්‍යානය, ,

Wholesale Suppliers Of chaff cutters 8/151,Rockwell Gardens Kandy

Telephone+94 77 599 3333
ගළුකු හස්ක් ච්ප්ස් බොලොක්

14, වේගොල්ල, නිකදළුපොත,

www.galukuexport.com

Size: Large,80x40x33 cm Type: Multi-Span Agricultural Greenhouses Cover Material: Plastic Bag Model Number: GHCB01 Place of Origin: Sri Lanka Brand Name: Galuku Volume: 220L EC: 5.8 - 6.4

Telephone94-37-2232815
Fax94-37-2232817
ගළුකු හයිඩ්‍රොෙපානික් ග්රෝ බෑග්ස්

14, වේගොල්ල, නිකදළුපොත,

www.galukuexport.com

Size: Large,120x15x10mm Type: Multi-Span Agricultural Greenhouses Cover Material: Film Material: PVC Layer: Single Model Number: GB-E1510 Place of Origin: Sri Lanka Brand Name: GALUKU Volume: 18L Galuku Hydroponic substrates are manufactured wi ...

Telephone94-37-2232815
Fax94-37-2232817
ගළුකු හයිඩ්‍රොෙපාන්ක්  25kg

14, වේගොල්ල, නිකදළුපොත,

www.galukuexport.com

Size: Large,80x40x33 cm Type: Multi-Span Agricultural Greenhouses Cover Material: Plastic Bags Model Number: GHB01 Place of Origin: Sri Lanka Brand Name: Galuku Volume: 220L Weight: 25kg GALUKU Hydroponics pack is design for professional growers ...

Telephone94-37-2232815
Fax94-37-2232817
ගළුකු හයිඩ්‍රොපොනික් හයිඩ්‍රො සිඑස් ග්‍රෝවි බැග්ස්

14, වෑගොල්ල, නිකදළුපොත,

www.galukuexport.com

Size: Large,100x15x12cm Type: Multi-Span Agricultural Greenhouses Cover Material: Film Material: PVC Layer: Single Model Number: GB-C2008 Place of Origin: Sri Lanka Galuku, the world leader in coir media, has been setting the standard for commerc ...

Telephone94-37-2232815
Fax94-37-2232817
ගළුකු සිඩිස් ඇන්ඩි  ට්‍රන්ස්ප්ලාන්ටි කොයිර් සබිස්ට්‍රෙටි

14, නෙකදළුපොත,

www.galukuexport.com

Size: Large,80x44x33 cm Type: Multi-Span Agricultural Greenhouses Cover Material: Film Material: PVC Layer: Single Model Number: GSTCS01 Place of Origin: Sri Lanka Brand Name: GALUKU Volume: 220L

Telephone94-37-2232815
Fax94-37-2232817
ගළුකු ලැන්ඩිස්නෙපින්  25kg බාලි

14, නිකදළුපොත,

www.galukuexport.com

Size: Large,80x40x33 cm Type: Multi-Span Agricultural Greenhouses Cover Material: Film Material: PVC Layer: Single Model Number: GLB01 Place of Origin: Sri Lanka Brand Name: GALUKU Volume: 220L EC: Less than 0.7 Opportunities for distributors ...

Telephone94-37-2232815
Fax94-37-2232817
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website