සත්ව ගොවිපළවල්RSS

හොරකැලේෆාම්

කුඩාවැව, ,

Horakelly Farm Horakelley Estate and Bandara division was managed by Sterling Company and was vested with the Land reforms Commission. Subsequently, these lands were managed by Janatha estate Development Board. During 1976, the property was handed over ...

Telephone+94 32 567 6802
Fax+94 32 567 6802
E-mail
හෙයාර්ෆාම් හවුස්-මඩවල

1 ඒ, තෙල්දෙණිය පාර, ,

Telephone+94 71 495 0371
හෙයාර්ෆාම් හවුස්-නුවර

47 වන හරස් වීදිය, ,

Telephone+94 71 495 0380
හෙයාර්ෆාම් හවුස්

93, ගොන්ගවෙල පාර, ,

Telephone+94 71-421 5683
හෙයාර්ෆාම් හවුස්

30, නුවර පාර, ,

Telephone+94 71 690 1749
හෙයාර්ෆාම් ෂොප්

76 / ඒ, රාජාවලිය වීදිය, ,

Telephone+94 71 495 0383
හෙයාර්ෆාම් (ප්‍රයිවට්) සමාගම

2/1/2 මුස්ලිම් පල්ලිය පාර, ,

Telephone+94 81 247 0370
Fax+94 81 247 6813
E-mail
හෙයාර්සුපර්

288 / ඒ, යූඩීඑෆ් කටුගස්තොට පාර, ,

Telephone+94 71 453 3483
හාරගම ෆාම්

හාරගම, ,

Haragama Farm Haragama Estate was privately owned and vested with the Land reforms Commission under the land reforms Act No.1 of 1972. Later this land was handed over to Janatha Estates development Board and subsequently to the International Developmen ...

Telephone+94 81 563 1744
Fax+94 81 563 1744
E-mail
සී. අයි. සී කෘෂි

බිම් මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.cicagri.com

The only SEED to SHELF Agriculture company in Sri Lanka that manages over 10,000 Acres of it?? own Farm land, works directly with over 20,000 rural farmers and produces a variety of Agriculture & Livestock products like Seed Paddy, Rice, Fruits, Veget ...

Telephone+94 11 268 8200-2 / +94 11 472 1125-6 / +94 11 267 4342
Fax+94 11 269 1909 / +94 11 267 8479 / +94 11 269 0825
E-mail
සිරිංගපාතෆාම්-එන්එල්ඩීබී

මාවත්ත අංශය, ,

Siringapatha Farm Siringapatha farm was earlier managed by Ceylon Tea Plantation Company, which is Sterling Company and was taken over by the Land Reforms Commission. Thereafter Janatha Estates Development Board managed this Farm for few weeks and in 1 ...

Telephone+94 33 562 2845 / +94 31 226 9204
Fax+94 31 226 9204
E-mail
ස්ට්‍රැට්ෆඩ් වතු

වයඹ, ,

Stratford Estate .42 acres Ridigama NWP we are a suppliers of coconuts and farm produce milk eggs .and producers of biogas and compost

Telephone+94 37 225 2557
වීරවිල ෆාම්-එන්එල්ඩීබී

වීරවිල, ,

Weerawila Farm The Weerawila Farm was established in the year 1943 and was initially managed by the Department of Agriculture. During 1978 it was handed over to the Department of Animal production and Health. The farm was handed over to the NLDB conseq ...

Telephone+94 47 567 9399
Fax+94 47 567 9399
E-mail
වැලිසර ෆාම්-එන්එල්ඩීබී

වැලිසර, ,

Welisara Farm Initially, Welisara Farm was managed by the Department of Animal Production & Health and subsequently, it has been taken over by National Livestock Development Board in 1992. The expansion and improvement programs were funded by an Asian ...

Telephone+94 11 574 8596
Fax+94 11 574 8596
E-mail
වැලිකන්ද / කන්දකැඩුව ෆාම්-එන්එල්ඩීබී

වැලිකන්ද, ,

Welikanda/Kandakaduwa Farm Welikanda Farm within the administrative district of Polonnaruwa is situated 08km away on the Polonnaruwa-Batticaloa road, turning left at Welikanda, proceeding 3km on Welikanda, Kandakaduwa road. Welikanda farm, was establis ...

Telephone+94 27 567 8150
Fax+94 27 567 8150
E-mail
රුක්කත්තනෆාම්-එන්එල්ඩීබී

රුක්කත්තන, ,

Rukkattana Farm Rukkattana Farm composed of five divisions is situated in Bingiriya electorate 8km from Bingiriya on Dummalasuriya road. During 1978 the land was vested with the National Livestock Development Board for management. The total extend is 3 ...

Telephone+94 31 567 7495
Fax+94 32 224 5602
E-mail
මිරිස්වත්ත ෆාම් - එන්එල්ඩීබී

මිරිස්වත්ත, ,

Miriswatta Farm Miriswatta farm was taken over by the National Livestock Development Board in 1987 from the Department of Animal Production & Health. A small scale hatchery was in operation at this farm. Subsequently under Netherlands Aid a large incub ...

Telephone+94 34 562 8362
Fax+94 34 225 4070
E-mail
මැල්සිරිපුර ෆාම් - එන්එල්ඩීබී

මැල්සිරිපුර, ,

Melsiripura Farm Melsiripura farm consisted of four Divisions viz. Medamulla, Ragedara, Wagolla and Walpolayaya was taken over by the National Livestock Development Board during 1976-1977 periods. Melsiripura farm is situated on Kurunegala-Dambulla roa ...

Telephone+94 37 562 8518
Fax+94 37 225 0061
E-mail
මාර්වල් වතු පුද්ගලික සමාගම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Marvel Estates Pvt Ltd has invested in agriculture in Srilanka. We farm goats, chicken and a variety of agricultural products including rice, Coconuts, cashew and Mangoes.

Telephone+94 77 370 4448
මාරවිල ෆාම් - එන්එල්ඩීබී

නාත්තන්ඩිය, ,

Marawila Farm Marawila Poultry Farm was handed over to the National Livestock Development Board by the Department of Animal Production & Health in 1992. Marawila Farm is situated on the Marawila-Nattandiya main road at 2km from Marawila town towards Na ...

Telephone+94 32 225 4285 / +94 32 567 6806
Fax+94 32 225 4285
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website