සත්ව ගොවිපළවල්: All Listings RSS

Filter listings...
හෙයාර්ෆාම් හවුස්-මඩවල

1 ඒ, තෙල්දෙණිය පාර, ,

Telephone+94 71 495 0371
හොරකැලේෆාම්

කුඩාවැව, ,

Horakelly Farm Horakelley Estate and Bandara division was managed by Sterling Company and was vested with the Land reforms Commission. Subsequently, these lands were managed by Janatha estate Development Board. During 1976, the property was handed over ...

Telephone+94 32 567 6802
Fax+94 32 567 6802
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website