සමාජ: All Listings RSS

Filter listings...
Show map

557 පදනම

0 reviews
557 පදනම

15 සී, පරණ ගල්වල පාර, ,

REG No: : 80301 Type : L Name: 557 පදනම Address : 15 සී, පරණ ගල්වල පාර, ගල්කිස්ස Telephone/Fax : 011-2-736354 / fax: 011-2-722028

Telephone+94 11 273 6354
Fax+94 11 272 2028
අක්කරෙයිපත්තුව කාන්තා සංගමය (ඒ ඩබ් ඒ)

,

REG No: : 13012 Type : L Name : අක්කරෙයිපත්තුව කාන්තා සංගමය (ඒ ඩබ් ඒ) Address : අක්කරෙයිපත්තුව. Telephone/Fax : 067-22-78268 / Fax: 067-22-77313

Telephone+94 67 227 8268
Fax+94 67 227 7313
අකුරට අත්වැලක් අධ්‍යාපන පදනම

577/7, මායා මාවත, පන නගරය, ,

REG No: : 135504 Type : L Name : අකුරට අත්වැලක් අධ්‍යාපන පදනම Address : 577/7, මායා මාවත, පන නගරය, හෝමාගම Contact Person : K.K.A.S. Rathnaseeli Telephone/Fax : 011-5-730056

Telephone+94 11 573 0056
අගලුමකරුවන්ගේ සුභ සාධනය සඳහා මධ්‍යස්ථානය

141, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, ,

REG No: : 43908 Type : L Name : අගලුමකරුවන්ගේ සුභ සාධනය සඳහා මධ්‍යස්ථානය Address : 141, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ 10. Telephone/Fax : 011-4-617711

Telephone+94 11 461 7711
අඩිතාලම ජනතා සංවර්ධන පදනම

50 / 1- ඩී, මයුර පෙදෙස, ,

REG No: : 122604 Type : L Name : අඩිතාලම ජනතා සංවර්ධන පදනම Address : 50 / 1- ඩී, මයුර පෙදෙස, කොළඹ 06 Telephone/Fax : 011-2-582617, 011-2-582643 / Fax: 011-2-583198

Telephone+94 11 258 2617 / +94 11 258 2643
Fax+94 11 258 3198
අධිකරණ වෛද්‍ය සඟරාව

ශ්‍රී ලංකාව, ,

REG No: : 99406 Type : FL Name : ඇලිසෙයි Address : 20/63, ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් ගාර්ඩ්න්, කොළඹ 08 Telephone/Fax : 011-2-687017, 077-6959038

Telephone+94 11 268 7017 / +94 77 695 9038
අභයාර්ම ගිහි පර්ත්‍රාන දේශක සංගමය

55 / එෆ්, අභයාරාම පටුමග නාරාහේන්පිට, ,

REG No: : 50616 Type : L Name : අභයාර්ම ගිහි පර්ත්‍රාන දේශක සංගමය Address : 55 / එෆ්, අභයාරාම පටුමග, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 Telephone/Fax : 011-2-599950

Telephone+94 11 259 9950
අභිමාන සංවර්ධන පදනම

7-25 / 1, වසීර් ගොඩනැගිල්ල, කිංග්ස් වීදිය, ,

www.abimanadf.org

REG No: : 146116 Type : Name : අභිමාන සංවර්ධන පදනම Address : 7-25 / 1, වසීර් ගොඩනැගිල්ල, කිංග්ස් වීදිය, මාතලේ Contact Person : H.G. Lasantha Chandrasiri Telephone/Fax : 078-5-452189, 071-7-914819 Objectives : Poverty

Telephone+94 66 492 8356 / +94 71 791 4819
Fax+94 66 222 6590
E-mail
අභිමානී සමාජ සංවර්ධන පදනම

43/7, 7 වන පටුමග, වික්‍රමසිංහපුර, ,

REG No: : 139516 Type : L Name : අභිමානී සමාජ සංවර්ධන පදනම Address : 43/7, 7 වන පටුමග, වික්‍රමසිංහපුර, බත්තරමුල්ල Contact Person : Mawarelle Baddiya Thero Telephone/Fax : 071-4-027441 / Fax: 011-5-732075,

Telephone+94 71 402 7441
Fax+94 11 573 2075
අයිතිවාසිකම් අහිමිවූවන් නගා සිටුවීමේ පදනම

ශෙලා අරංගල, 23/2, වෑකන්ද පාර, ,

REG No: : 40401 Type : L Name : අයිතිවාසිකම් අහිමිවූවන් නගා සිටුවීමේ පදනම Address : ශෙලා අරංගල, 23/2, වෑකන්ද පාර, හෝමාගම Telephone/Fax : 011-2-748672, 071-2-788835, 072-2-682650

Telephone+94 11 274 8672 / +94 71 278 8835 / +94 72 268 2650
අල් එමාර් පුන්යාධාර පදනම

5,1 / 1, මල්ලිකාරාම මාවත, ,

REG No: : 78104 Type : L Name : අල් එමාර් පුන්යාධාර පදනම Address : 5,1 / 1, මල්ලිකාරාම මාවත, කොළඹ 09 Contact Person : S.M.B. Mohomad Telephone/Fax : 011-2-662949, 011-2-681126 / fax : 011-2-698703

Telephone+94 11 266 2949 / +94 11 268 1126
Fax+94 11 2698703
අහංගම ශ්‍රී ජිනරතන සමාජ සේවා සංවිධාන

,

REG No: : 4101 Type : FL Name : අහංගම ශ්‍රී ජිනරතන සමාජ සේවා සංවිධාන Address : අහංගම Telephone/Fax : 091-22-83324 / fax : 011-2--614996

Telephone+94 91 228 3324
Fax+94 11 261 4996
අහිලා ඉලන්කෙයික් කම්බන්, කසහ්ලාම්

11, රාමක්‍රිෂ්ණ වත්ත, ,

REG No: : 85804 Type : L Name : අහිලා ඉලන්කෙයික් කම්බන්, කසහ්ලාම් Address : 11, රාමක්‍රිෂ්ණ වත්ත, කොළඹ 06 Telephone/Fax : 011-2-360525

Telephone+94 11 236 0525
අෆ්මාල් - එෆ්බීඑෆ්

දිස්ත්‍රික් රෝහල, මුතුර්, ,

REG No: : 94305 Type : FL Name : අෆ්මාල් - එෆ්බීඑෆ් Address : දිස්ත්‍රික් රෝහල, මුතුර්, ත්‍රීකුණාමලය Contact Person : Fabrizio Monti Telephone/Fax : 077-3-045221

Telephone+94 77 304 5221
ආදර්ශ සංවර්ධන පදනම

14 , පොලොන්නරුව පාර, ,

REG No: : 75201 Type : L Name : ආදර්ශ සංවර්ධන පදනම Address : 14 , පොලොන්නරුව පාර, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය Contact Person : T.B.C. Bandara Telephone/Fax : 027-22-50330/ fax: 027-22-50118

Telephone+94 27 225 0330
Fax+94 27 225 0118
ආදියා සංගමය

184, හොරපොල, මහඇලගමුව, ,

REG No: : 81004 Type : L Name : ආදියා සංගමය Address : 184, හොරපොල, මහඇලගමුව, කැකිරාව Telephone/Fax : 0777-543206

Telephone+94 77 754 3206
ආබාධ සහිත කාන්තාවන්ගේ සංගමය (ආබාධ සහිත කාන්තා සංගමය)

පහලගම පාර, කොන්ගොල්ලාව, තලාව, ,

www.akasa.lk

REG No: : 10116 Type : L Name : ආබාධ සහිත කාන්තාවන්ගේ සංගමය (ආබාධ සහිත කාන්තා සංගමය) Address : පහලගම පාර, කොන්ගොල්ලාව, තලාව, අනුරාධපුර Contact Person : N.G. Kamalawathi Telephone/Fax : 025-22-57386

Telephone+94 25 227 5022
E-mail
ආබාධ සහිත රැකවරණය අහිමි වූ දරුවන් සඳහා වූ සංගමය

,

REG No: : 91704 Type : L Name : ආබාධ සහිත රැකවරණය අහිමි වූ දරුවන් සඳහා වූ සංගමය Address : ගල්ගමුව Telephone/Fax : 077-6307250

Telephone+94 77 630 7250
ආබාධිත ජනපද

,

REG No: : 4714 Type : L Name : ආබාධිත ජනපද Address : කිරිඇල්ල Telephone/Fax : 045-22-60915

Telephone+94 45 226 0915
ආබාධිත ලාමා ආරක්ෂක සංගමය

91/2, නියඳගල, ,

REG No: : 78711 Type : L Name : ආබාධිත ලාමා ආරක්ෂක සංගමය Address : 91/2, නියඳගල, පන්නිපිටිය Telephone/Fax : 077-6-047803

Telephone+94 77 604 7803
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website