නර්ථන කලාව RSS

ඩීනා නැටුම් පාසල

අංක 30, 63H මලලසේකර මාවත, කොළඹ, , 00700

www.deannaschoolofdancing.com

සේවා: අතරමැදි පන්ති, ආරම්භක පන්ති, නර්තන පන්ති, පෞද්ගලික පාඩම්, ළමා මුද්‍රා නාට්‍ය

Telephone+9477 888 5534
ලෝසාකා ඇකඩමිය

16/1 / සී, 1 වන පටුමග, බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Telephone+9471 440 1456
තිසරාවි නැටුම් ඇකඩමිය

උඩුගම්පොල,

Telephone+94 332 236 331
සංගීතය - රඟහල - නර්තන පන්ති

නුගේගොඩ,

Telephone+94773572052
E-mail
කුඩා ළමුන් සහ සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා උඩරට නැටුම්

Telephone+94777207186
E-mail
කාන්තාවන් / ළමුන් සඳහා නැටුම් පන්ති - බොලිවුඩ් / බටහිර

Telephone+947777883499
E-mail
බටහිර නර්තන පන්ති - මහනුවර

මහනුවර, ,

Telephone+94770054446 / +94770073337 / +94770073337
රාජකීය නැටුම් ඇකඩමිය නුගෙගොඩ

,

Telephone+94577 357 2052
E-mail
නැටුම් DMY ඇකඩමිය

පැහසර පොත් සාප්පුව, ,

Telephone+9475 298 5825
E-mail
නිදහස් ආර නැටුම් ඇකඩමිය

www.facebook.com/freestyle.dance.training.academy/posts/free

Telephone+94777 883499
E-mail
තරුණ නර්තන ශිල්පීන්ගේ අනාගතය නිර්මාණය කිරීම

Telephone+94 766 60 60 88 +94 714 92 56 31
E-mail
රාජ් කලා ෂෙතිරාම්

179/2 , මීගමුව පාර, ,

rajhkalashethiram.com

Telephone+94 777 220 201
E-mail
කතක් නැටුම් අවුරුද්දක පඨමාලාව

රෝයල් මාස් අරීනා, ,

Telephone+94771 312370
E-mail
අනුෂ්කා කතක් නැටුම් ඇකඩමිය

914/1, විදුලිබල මණ්ඩල පටුමග, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.facebook.com/anushka.kathak.dance.academy/about/?ref=pag

TelephoneN/A
E-mail
සාම්ප්‍රදායික නැටුම් පන්ති

ටෙහාන්ස් ස්ටූඩියෝ සංකීර්ණය, ,

Telephone+94 77 0054888
රන්ගර කථක් නර්ථන ඇකඩමිය

රාජකීය විද්‍යාලය, ,

www.facebook.com/RangaraKathakDanceAcademy/

Telephone+94 77 131 2370
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website