අර්ධ රජයේ පාසල්RSS

ගමිපහ හෝලි ක්‍රොස් විදුහල

කොළඹ පාර, ,

Telephone+94 33 222 2540 / +94 33 222 2540
Fax+94 33 222 2540
E-mail
හෝලි ෆැමිලි කන්‍යාරාමය

ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 258 7261
Fax+94 11 259 5550
E-mail
උසස් බාලිකා විදුහල

හෝටලය පාර, ,

Girls' High School, Hotel Road, Mt. Lavinia

Telephone+94 11 271 5412 / +94 71 872 7916 / +94 71 571 3840
E-mail
ශාන්ත තෝමස් විදුහල

ශාන්ත තෝමස් විදුහල, ,

Telephone+94 11 271 227 +94 11 272 2779
Fax+94 11 273 7173
E-mail
මියුසියස් විදුහල

නො.58, රොස්මේඩ් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 269 5048
Fax+94 11 267 1809
E-mail
ගූඩි ෂර්වුඩි කන්‍යාරාමය

පේරාදෙනිය පාර,, ,

Good Shepherd Convent, Peradeniya Road Kandy.

Telephone+94 81 222 8002
E-mail
හිල්වුඩ් විදුහල

හිල්වුඩ් විදුහල සංඝරාජ මාවත, ,

Telephone+94 81 221 4214
E-mail
ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විදුහල

කටුගස්තොට පාර, ,

Telephone+94 81 221 2597
E-mail
ශාන්ත අන්තෝනි විදුහල

ශාන්ත අන්තෝනි විදුහල, ,

Telephone+94 81 221 3652
Fax+94 81 221 3559
E-mail
ට්‍රිනිටි විදුහල

262, ඩී.එස්.සේනානායක වීදිය, ,

Telephone+94 81 223 4297
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website