ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුRSS

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව - කුරුණෑගල

No. 95, Negombo Road, ,

Telephone94-37-2225001, 94-37-5550562, 94-37-5550563
Fax94-37-2225001
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව - මාතර

No.9 Sri Vijaya Builiding, Rahula Road, ,

Telephone94-41-5412214, 94-41-5412212
Fax94-41-2222846
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව - මහනුවර

42/3 Sangaraja Mawatha, ,

www.immigration.gov.lk

Telephone+ 94 81 5624470, +94 81 5624509
Fax0812201446
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව - කොළඹ

Suhurupaya, Sri Subhuthipura Road,, ,

www.immigration.gov.lk

Hotline : 1962

Telephone+94 112 101 500
Fax+94 11 2885358
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website