ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලRSS

ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාල ඉරාන

5, නිදහස් මාවත, ,

Telephone+94 11 268 1018
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය ඊජිප්තුව.

39,Lester James Peiris Mawatha, ,

Telephone+94 11 250 8752
Fax+94 11 258 5292
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය සයිප්‍රස්

Green Lanka Towers, 8th Floor 46/46, Nawam Mawatha, ,

Telephone+94 112302533
Fax+94 112302534
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉතියෝපියාවේ

No. 59/17, Byrde Place Kerulapana, ,

Telephone(+94) 11 432 4392/ 258 9041 (+94) 117 575 775
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය  ග්‍රීසිය

Level 3, Parkway Building 48, Park Street, ,

Telephone(+94) (11) 230 0782 / 83
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය  හංගේරියාව

c/o R-Group International 288/12L, Royal Gardens, Rajagiriya Sri Jayawardhanapura, , ,

Telephone(+94) 11 2589-960 / 6
Fax(+94) 11 2589-968
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය අයිස්ලන්තය

41, W.A.D. Ramanayake Mawatha, ,

Telephone(+94) (11) 247 9710 (+94) (11) 243 3536
Fax(+94) (11) 244 9504
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය කසගස්ථානය

60/7, 1/1 , Horton Place, LK 00700, Colombo 7, ,

Telephone011-2684420 / 0112684423/ 0112684040/ 0777352780
Fax011 2506596/ 011-2684228
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය ටොරොන්ටෝ කැනඩාව

36, Eglinton AVenue West, Suite 301, ,

www.torontoslcg.org

Telephone416-323-9133 & 416-323-0729
Fax416-323-3205
E-mail
ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල්  කාර්‍යාල ගුන්ගෂු , චීනය

Huanshi Dong Road, ,

Telephone+86 20 8365 2857
Fax+86 20 8365 2857
E-mail
ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල්  කාර්‍යාලය චීනයේ ෂැංහයි

2378 Hongqiao Rd, Changning District, ,

Telephone+86 21 6237 6672
Fax+86 21 6237 6670
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය නයිජීරියව

Abuja,

නයිජීරියාවේ අබුජා හි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය දැනට වසා ඇත!

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය පිලිපීනය

7th Floor, No. 150, GC Corporate Plaza Building, Legaspi Street, Legaspi Village, Makati City, ,

Telephone+63 2 812 0124 / 0125
Fax+63 2 812 0126
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය බහරේන්

Villa 25, Um Shoom Avenue, Block 333, Al Mahooz, ,

Telephone00-973-17008410, 00-973-17660408
Fax00-973-17660407
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය යුක්රේනය

No 40/1, , ,

Telephone(+94) 11-258 8924 (+94) 11-258 4698
Fax(+94) 11-250 3245
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය ස්පාඤ්ඥ

Aitken Spence Building, Tower 1, , ,

www.embassypages.com

Telephone+94 115 533 500 /1
Fax(+94) 11 553 3502
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය ස්ලොවේනියා

c/o Mount Lavinia Hotel, , ,

Telephone+94 112738548
Fax+94 112738548
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාල ස්ලොවැක්

No-130, , ,

www.embassypages.com

Telephone(+94) 777 317 766 (+94) 11 451 3466
Fax(+94) 11 451 3464
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය සර්බියා

No-7, , ,

Telephone(+94) 11 258 4104
Fax(+94) 11 255 3029
E-mail
ශ්‍රී ලංකාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්‍යාලය පෘතුගාල්

No-255, , ,

www.embassypages.com

[email protected] / [email protected]

Telephone(+94) 12 86 28 67
Fax(+94) 12 57 66 92
E-mail
Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website