ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් රටවල වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානRSS

වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය චෙක් ජනරජය

P.O. Box 707, ,

www.mzv.cz/newdelhi

Telephone+91-11-24155200
Fax+91-11-24155270
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය ජපානය

3 වන සහ 4 වන මහල, M2M වෙරන්ඩා කාර්යාලය, අංක 34, W.A.D.රාමනායක මාවත, , , , 700

com.brdg.site/visa_japan.html

Telephone+94-11-2693831/2693832/2693833
Fax+94-11-2698629
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය ස්වීඩනය

4-5 Nyaya Marg Chanakyapuri 110 021, ,

www.swedenabroad.com/en-

Telephone+9111-4419-7100
Fax+9111-4419-7101
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය සුවිස්ටර්ලන්තය

63 Gregory's Road PO Box 342, ,

Telephone+94-11-269-5117
Fax+94-11-269-5176
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය කොරියාව

No. 98 Dharmapala Mawatha, ,

Telephone+94 -11-269-9036, +94 -11-269-9037, +94 -11-269-9038
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය හෝලි සී

220 Bauddhaloka Mawatha, ,

www.embassypages.com

Telephone(+94) (11) 258 2554
Fax(+94) (11) 258 0906
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය චෙක් ජනරජය

P.O. Box 707, ,

www.czconsulate.lk

Telephone+94 777 686 259/ +94 115 559 083
Fax+94 115 559 084
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය ඇෆ්ගනිස්ථානය

112, Lake Drive, ,

www.colombo.mfa.af

Telephone+94 (11) 267 5386
Fax+94112675384
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය තායිලන්තය

No. 26, Sir Marcus Fernando road, ,

thaitradechennai.in

Telephone00 94 11 7529 500 -3
Fax00 94 11 7529 504
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය තුර්කිය

No. 92, Kynsey Road, , , 300

embassies.info

Telephone+94 11 214 6600
Fax+94 11 267 6806
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය ඉතාලිය

55, Jawatta Road, ,

www.italianembassy.lk

Telephone941 588 388
Fax941 588 622
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය ඉන්දියාව

36/38, ගාලු පාර, , , 300

Telephone+94 11 242 1605 / +94 11 242 2788
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය ඉරාකය

31 Independence Avenue, 19 Barnes Place PO Box 79, ,

Telephone+94-699126 +94-698733
Fax+94-697676
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය කුවේට්

292, Bauddhaloka Mawatha, ,

www.kuwaitembassy.lk

Telephone+94 11 259 7958 +94 11 259 7959 +94 11 259 7960
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය ජපානය

3rd & 4th Floor,M2M Veranda Office,No.34,W.A.D.Ramanayake Mawatha, , , 700

com.brdg.site/visa_japan.html

Telephone+94-11-2693831/2693832/2693833
Fax+94-11-2698629
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය නෙදර්ලන්තය

Bonnie Horbach 25 Torrington Avenue, , , 700

Telephone+94112510200
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය නේපාලය

15/3, Guildford Crescent, , , 700

[email protected]

Telephone(+94) 11-268-9656 / 7
Fax(+94) 11-268-9655
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය නොර්වේ

P.O.Box 2010, 34 W A D Ramanayake Mawatha, , , 700

www.norway.no

Telephone+94 11 560 8700/ +47 23 95 51 00
Fax+94 11 560 8799
E-mail
වීසා සහ සංක්‍රමණ මධ්‍යස්ථානය පකිස්ථානය

Sri Subuthipura Road, ,

www.immigration.gov.lk

Telephone0094 70 1777555, 0094 11 5329422
Fax0094 11 2674631
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website