ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීRSS

ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 61, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07,

www.orientfinance.lk

1981 දී සංස්ථාපිත කරන ලද, ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් විවිධාකාර සහ වර්ධනය වන ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා අති නවීන මූල්‍ය විසඳුම් සඳහා සාරාංශික පහසුකම් සපයන්නෙකු ලෙස නමක් කැටයම් කර ඇත. සමාගම විසින් තැන්පතු බලමුලු ගැන්වීම, ඉතුරුම් ගිණුම්, ලීසිං, කුලී මිලදී ගැනීම්, ප්‍රතිඥා ණය ...

Telephone+94 117577577
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website