ආහාර: All Listings RSS

Filter listings...
ස්පෙරි ආහාර නිෂ්පාදන උකරණ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, ,

www.sperrys.lk

Telephone+94112873055
E-mail
ඇලුම්කා හෝටල් ආහාර නිෂ්පාදන උපකරණ සපයන්නෝ

286/ඒ, තලවතුගොඩ පාර, ,

www.alumkaequipment.lk

Telephone0112185111 / 076 2030 444
E-mail
ෂෙරි බේකරි උපකරණ සපයන්නෝ

735‍/බී කොළඹ පාර තලංගම උතුර, ,

www.aherrybakeryequipment.com

Telephone0112789782, 0115516886, 0115516887
Fax0114407443, 0112788933
E-mail
බෙන්ට්ලි ආහාර නිෂ්පාදන උපකරණ

51,1 වැනි හරස් වීදිය, ,

www.bentley.lk

Telephone+94 11 2421734
E-mail
සමීහා කේටරින් සර්විසස්

390, චිලෝ පාර පෙරියමුල්ල, ,

www.sameeharst.com

Telephone031 222 5229, 031 222 5060 , 031 222 6060
E-mail
ඇලුම්කා කේටර්ස් තලවතුගොඩ

953, තලවතුගොඩ පාර, ,

alumkafood.lk

TelephoneHotline : 011 2 074 222 | 070 3 074 222 / 011 2 074 223 | 011 2 074 224
Fax011 2 760 111
E-mail
සුරංග කේටර්ස්

22/ඒ, කඩවල, තිඹිරිගස්කටුව, ,

Telephone031-2220800 / 0777-347071
නෙල්සන් කේටරින් සර්විසස්

ගම්පහ, ,

Telephone+94 76 669 9690 +94 76 669 9690
E-mail
රත්නා කේටර්ස්

820/1, සංඝමිත්තා මාවත, කොටහේන, ,

Telephone: 0112 347 289 | 0112 387 106 Hot Line: 07777 422 45
රුසෙල්ස් කේටරින්

820/1, පුංචි බොරැල්ල බෝධිය, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, ,

www.russelsgroup.lk

Telephone+94112686058/9 / 0779384625 | 077736025
Fax+94112686058
E-mail
ආයුබෝවන් කේටරින් සර්විස්

169, කිරුළ පාර හැව්ලොක් ටවුන්, ,

Telephone+94112369179
කාල්ටන් කේටරින් සර්විස්

117, පන්සල පාර, ,

www.calton.lk

Telephone+94 312 238066 +94 312 223571 +94 112 256880 +94 312 223098
Fax+94 312 220139
E-mail
සීපී කේටර්ස්

90, කුමාරතුංග මාවත, ,

Telephone033-2226356 / 0777-313115
Fax033-2233539
E-mail
ලිට්ල් හට් කේටර්ස්

86 ඒ, පල්ලිය පාර, ,

TelephoneHotline: +94 77 395 15 60 +94 33 222 96 95
Fax+94 33 224 86 95
E-mail
කවී ශ්‍රී ලංකා කේටරින්

375/5, සරණ පාර, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Telephone072 238 3855
කැන්ඩි කේටරින්

පේරාදෙණිය, ,

www.facebook.com/Kandy-Catering-Service-And-Suppliers-415463

Telephone0718358353
E-mail
සායිකා කේටරින්

ඩි මෙල් මාවත ග්‍රෑන්ඩ් පාස්, ,

Telephone076 329 0373
දුසී කේටරිං

112, ශ්‍රී පන්නානන්ද මාවත, ,

dusicatering.yolasite.com

Telephone0777431159
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website