සංස්ථාRSS

මානව සම්පත් කළමනාකරණ සඟරාව

මානව සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, නුගේගොඩ, , , 00300

www.nce.lk

The NCE is the only private sector Chamber which exclusively serves Sri Lankan Exporters and is the ‘Voice of the Exporter’. Incorporated in 1994 The Chamber has a membership of over 450 export oriented companies covering all products & most services sec ...

Telephone+94 11 4651765
Fax+94 11 2372818
E-mail
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා සඟරාව

වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව, , , 00300

www.sltda.lk

The Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) was formed as the apex body for Sri Lanka Tourism under Section 2 of the Tourism Act (No. 38 of 2005). The organization (Formally known as "Ceylon Tourist Board / Sri Lanka Tourist Board / Sri Lanka Tour ...

Telephone+94 11 2426900 / 2437055/59/60
Fax+94 11 2440001 / 2426984
E-mail

336 x 200 Sinhala

search

26 නොවැම්බර්, 2020
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website