ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලRSS

වඩමාරචි උතුර - පේදුරුතුඩුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

වඩමාරචි උතුර,

www.vadamarachinorth.ds.gov.lk

"Our Vision" "An efficient and Productive Public Service with new technoligy by 2012 " "Our Mission" "Ensure efficient and effective public service and sound administrative system in the divisional and village level responsive to the aspirations of t ...

Telephone+94 21 2263259
Fax+94 21 2263259 , +94 21 2260202
ඌව-පරණගම ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

ඌව-පරණගම,

www.uvaparanagama.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society thro ...

Telephone+94 57 2232730
උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

තැපැල් පෙට්ටිය 1,දවුලගල, ,

www.udunuwara.ds.gov.lk

"අපගේ දැක්ම" යහ පාලනයෙන් යුත් සමෘද්ධිමත් උඩුනුවරක් "අපගේ මෙහෙවර" රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුතූලව සේවා සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය සහ ජනතා සහභාගිත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම හා තිරසාර හා සැළසුම් ගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුළින් ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතය නංවාලීම ...

Telephone+94 81 2315436
උඩුබැද්දාව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

උඩුබැද්දාව,

www.udubaddawa.ds.gov.lk

Our Vision Excellency through optimum public satisfaction Our Mission Providing services according to the government policies, resource coordination and uplifting the life conditions of the division through a efficient sustainable planning proce ...

Telephone+94 37 2286538
E-mail
උහන ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

උහන,

www.uhana.ds.gov.lk

"Our Vision" Exclusive Service For The People in "Uturu Wewgampaththuwa" "Our Mission" Subscribing Standard of living of People in "Gol Oya Mitiyawatha" Using human Physical & new technology for doing welfare & statutary seruice efhciently. Div ...

Telephone+94 63 2250426
උඩපළාත ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

නුවරඑළිය පාර, ,

www.udapalatha.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent divisional secretariat in Sri Lanka by providing with an efficient and a Qualitative service to the public. "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the societ ...

Telephone+94 81 352236
Fax+94 81 2352236
තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

තිස්සමහාරාමය,

www.tissamaharama.ds.gov.lk

OUR VISION To be the pioneering agency among the divisional secretariats by creating a very suitable environment for providing excellent service and to enhance the development process. OUR MISSION Our mission in to up grade the life standards of the ...

Telephone+94 47 2237338
තුම්පනේ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

ගලගෙදර,

www.thumpane.ds.gov.lk

"Our Vision" Victory for tomorrow through good governance "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society through a planned, efficient development process consisting of proper co-ordinatio ...

Telephone+94 81 2461402
තිරුක්කෝවිල් ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

තිරුක්කෝවිල්,

www.thirukkovil.ds.gov.lk

"Our Vision" To be a Organization of excellence with effective and efficient public service "Our Mission" Our mission is to improve the quality of lives of Thirukkovil people through efficient sustainable and well planned development process with p ...

Telephone+94 67 2265056
තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

තිහගොඩ,

www.thihagoda.ds.gov.lk

Our Vision To provide an excellent public service for sustainable development Our Mission Provide efficient service to the general accordance with the state policies. Coordinate resources and uplift the living standards of people through partici ...

Telephone+94 41 2245237
ටවර් හෝල් රංගශාලා අරමුදල

ටවර් හෝල් රංගශාලා අරමුදල සව්සිරිපාය,123,විජේරාම මාවත, ,

www.towerhall.lk

Our Mission Having taken into consideration the richness & diversity of the Sri Lankan cultural milieu, The Tower Hall Theatre Foundation takes upon itself to be the custodians of the tradition of performing Art Forms and is committed to: Foster indig ...

Telephone+94 11 2695633 / +94 11 2686088
Fax+94 11 2678517
E-mail
තුනුක්කායි ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

තුනුක්කායි,

www.thunukkai.ds.gov.lk

"Our Vision" "Ensure of Excellent Government Services for Public" "Our Mission" "Ensure of Excellent Government Services Through The Expertise Human Resources of National and Divisional Level best Administration" ...

Telephone+94 24 3248121
තෝපූර් ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

කොළඹ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය ,දම් වීදිය, ,

www.thopur.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society thro ...

Telephone011-2434902
තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය ,563,ඇල්විටිගල පාර නාරාහේන්පිට, ,

www.thimbirigasyaya.ds.gov.lk

"Our Vision" Moving towards, excellence through service enriched with knowledge and Modern Technology. "Our Mission" To render services in conformity to the Government Policy; to harness resources and to enhance the life style of the people of t ...

Telephone+94 11 2501158
රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව (එස් පී එම් සී)

රත්මලාන,

www.spmclanka.lk

Vision..... To be an internationally recognized, model manufacturing and marketing organization for pharmaceuticals and health care products in South Asia. Mission..... To manufacture safe, effective and affordable medicinal drugs of good quality ...

Telephone+9411 2 636966, +94 11 2 636967,+94 11 2 635353, +94 11 2 637574
Fax+94 11 2 634771, +94 11 2 626621
E-mail
ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ආයතනය(එන්අයිබීඑම්)

120/5, විජේර්මා මාවත, කොලඹ 7,

www.nibm.lk

About Us The NIBM with its legacy of more than four decades in the business of training and development and its vision of becoming the best management education institute in Sri Lanka offers you unmatched opportunities in management and IT educa ...

Telephone+94 11 2693404, +94 11 2692272, + 94 11 2685805
Fax+94 11 2667769, +94 11 2685808, +94 11 2693403
E-mail
ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා උපදේශක ජනරාල් -  සිඩ්නි,

හන්ටර් වීදිය ,සිඩ්නි

www.slcgsyd.com

Consular Services 1 Attestations 2 Birth Registrations 3 Business Visa 4 Change of Name in Passport 5 Emergency Travel 6 F.A.Q.s 7 Inclusion of Children's Particulars in Passport 8 Journalist Visa 9 New in Nieu of Lost 10 New Passport 11 Passpo ...

Telephone02 92 23 8729 / 02 92 23 8742
Fax02 92 23 8750
E-mail
තණමල්විල ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

තණමල්විල,

www.thanamalvila.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society thro ...

Telephone+94 47 2234038
තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය ,නව නගරය, ,

www.thamankaduwa.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society ...

Telephone+94 27 2222238
ලංකා අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ ජාලය

තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය, ,

www.ac.lk

Lanka Education and Research Network The Lanka Education And Research Network is the NREN (National Research and Education Network) of Sri Lanka, which interconnects Educational and Research institutions across the country, and provide network related se ...

Telephone+94 81 200 3030
Fax+94 81 238 5715
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website