ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලRSS

රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

රිදීමාලියද්ද,

www.ridimaliyadda.ds.gov.lk

Our Vision Efficient public service for the wellbeing of the general public Introduction of Division Province : Uva District : Badulla Electorate ...

Telephone+94 55 2268298
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

සී-45,කැප්පෙටිපොළ මාවත, ,

www.drp.gov.lk

තේමාව විශ්වසනීය පුද්ගල අනන්‍යතාවය ජාතික හැඳුනුම්පතයි දැක්ම සෑම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකුටම තහවුරු කරන ලද අනන්‍යතාවක් මෙහෙවර සිය දේශය තුළදී සියලුම ශ්‍රීලාංකික පුරවැසියන්ගේ මානව, සමාජ , ආර්ථික , දේශපාලනික සහ නීතිමය අයිතිවාසිකම් සුරැකෙන අයුරි ...

Telephone+94 11 2508022
Fax+94 11 2593634
E-mail
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

අංක 933,නුවර පාර ,වෙදමුල්ල, ,

www.rdb.lk

Our Vision “To take Sri Lanka towards prosperity by empowering people through regional economic development” Our Mission “To be a strong financial institution that aims at uplifting the socio-economic status of the regions by providing an innovati ...

Telephone+94 11 2035454 + 94 11 2035455-9
Fax+ 94 11 2035467
E-mail
රත්මලාන ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

රත්මලාන,

www.ratmalana.ds.gov.lk

"Our Vision" To be a flag bearer of a Dedicated, People Friendly public service that could meet the challenges of the 21st century. "Our Mission" To Commit ourselves to a people oriented public service based on latest technology, positive think ...

Telephone+94 11 2739944
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පළමු ,තුන්වන ,පස්වන හා නවවන මහල්,"" සෙත්සිරිපාය පළමු පියවර, ,

www.rda.gov.lk

About RDA Our Vision To upgrade the National Highway Network to meet the expectations of all stakeholders and to make the Road Development Authority an institution of multidisciplinary excellence in Highway Engineering. Top Our Mission As th ...

Telephone+94 11 2865245
Fax+94 11 2865244
E-mail
රිදීගම ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

රිදීගම,

www.ridigama.ds.gov.lk

"Our Vision" To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society "Our Mission" To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society throu ...

Telephone+94 37 2252038
රත්තොට ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

රත්තොට,

www.rattota.ds.gov.lk

Divisions postdateiconSunday, 30 January 2011 07:00 Administrative division Goal – strengthening the organizational structure through satisfied staff. Main Functions Issuing of Permits Certifying and counter signing of grama niladari certific ...

Telephone+94 66 2220578
රත්නපුර ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

රත්නපුර ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය ,නව නගරය ,, ,

www.rathnapura.ds.gov.lk

"Our Vision" " Ensuring developed socio economic environment in the division through supplying expected services efficiently and effectively " "Our Mission" " To provide a better service in line with the government policies, uplift the lifestyles of ...

Telephone+94 45 2223086
රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

රස්නායකපුර,

www.rasnayakapura.ds.gov.lk

Rasnayakapura Divisional Secretariat postdateiconSunday, 21 November 2010 15:53 | PDF | Print | E-mail Rasnayakapura divisional secretariat is situated in kurunagala district and it is a poorest poor secretariat in this district.the people of here are ...

Telephone+94 37 3975060
රඹෑව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

රඹෑව,

www.rambewa.ds.gov.lk

Our Vision “To provide effictive and efficient to people By strengthening the district ad ministration'” Our mission “Strengthening the divisional administration, get corporation of all sectors to implement government policies, maximize the ...

Telephone+94 25 2266614
E-mail
රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

රඹුක්කන,

www.rambukkana.ds.gov.lk

Our Vission To be the excellent government institution that helps the life styles of the community in a beneficial way to the society Our Mission To provide a service in line with the government policies, uplift the lifestyles of the society ...

Telephone+94 35 2265238
සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව

400 ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, ,

www.drc.gov.lk

Our Mission "The Mission of the Department of Registrar of Companies is to establish business and other institutions under the relevant Acts in accordance with the economic and trade policy of the Government and to act in vigilance in regard to their eff ...

Telephone+94 11 2689208 .+94 11 2689209
Fax+94 11 2689211
E-mail
පුත්තලම දිස්ත්‍රික් මහලේකම් කාර්යාලය

පුත්තලම,

www.puttalam.dist.gov.lk

Vision Our vision is to uplift the living standard of the District people through successfully harnessing the physical and human resources. Mission Our mission is to fulfill the community's need through efficient,equitable,just and cordial serv ...

Telephone+94 32 2265335
පුත්තලම ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

පුත්තලම,

www.puttalam.ds.gov.lk

"Vision" "Your prosperous tomorrow begins here today." "Our Mission" "By becoming provider of people friendly ,fairly,timely,dedicated, participatory,well coordinated,innovative and productive service deliveries,be a leading agency in the Sector" ...

Telephone+94 32 2265358
Fax+94 32 2265358
E-mail
පුතුකුඩියිරුප්පු ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

පුතුකුඩියිරුප්පු,

www.puthukkudiyiruppu.ds.gov.lk

Vision An efficient and effective public service under the National Policies to build sustainable development for our Division which was affected by War and Natural disaster Mission An excellent public service through new technologies with the ...

Telephone+94 21 3208103 , +94 21 3734793
E-mail
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය උපයෝග කොමිෂන් සභාව

ශාන්ත මිෂෙල් පාර,, ,

www.pucsl.gov.lk

Our Vision Create an environment for all inhabitants of Sri Lanka and the contributors to its development, to have access to essential infrastructure and utility services in the most economical manner within the boundaries of the sustainable development ...

Telephone(+94 11) 2392607/8
Fax(+94 11) 2392641
E-mail
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ,අංක 177,නාවල පාර ,නාරාහේන්පිට, ,

www.psc.gov.lk

Vision Dedicated Public Service for the Nation’s Excellence. Mission To Establish and Promote an Efficient, Disciplined and Contented Public Service to Serve the Public with Fairness, Transparency and Consistency Objectives of the Public ...

Telephone+94 11 2136600, +94 11 2136650,+94 11 2136700
Fax+94 11 2369305,+94 11 2369302
E-mail
අගමැති කාර්යාලය

අගමැති කාර්යාලය ,ශ්‍රී ලංකාව අංක:58,සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, ,

www.pmoffice.gov.lk

OUR VISION Free, Sovereign and Prosperous Sri lanka. OUR MISSION Provide supportive leadership for promoting a proper structure of good governance through effective co-ordination between Government agencies and Non-governmental institutions with a v ...

Telephone+94 11 2575317 +94 11 2575318 +94 11 2370737 +94 11 2370738
Fax+94 11 2575454
E-mail
රාජ්‍ය ක්‍රියාකාරී මණ්ඩලය

අටවන මහල,සෙත්සිරිපාය, ,

Vision For the sake of building a disciplined society, appropriate and comparative governing of public performance taking social responsibility to pave the way for a better Art. Objective Expedition of previewing films, dramas and shows and issue of ...

Telephone+94-11-2872001 / +94-11-2876586
Fax+94-11-2872024
E-mail
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

කොළඹ 01,

www.presidentsoffice.gov.lk

Vision The Office of the Head of State and Government to be a centre of professional excellence, giving leadership and direction for translating into action, the President's vision for Sri Lanka. Mission Give leadership and direction to all section ...

Telephone+94 11 2354354 / +94 11 4354354 / +94 11 2327327
Fax+94 11 2340340
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website