ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලRSS

බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

බලංගොඩ,

www.balangoda.ds.gov.lk

Telephone+94 45 2287237
E-mail
දොළුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය දොළුව,

www.doluwa.ds.gov.lk

Telephone+94 81 2415519
දැරණියගල ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

දැරණියගල,

www.deraniyagala.ds.gov.lk

Telephone+94 36 2249238
E-mail
යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

යක්කමුල්ල,

www.yakkalamulla.ds.gov.lk

Telephone+94 91 2286132
E-mail
යටවත්ත ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

යටවත්ත,

www.yatawatta.ds.gov.lk

Telephone+94 66 2221888
Fax+94 66 2221632
E-mail
වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය

වෙන්නපුව,

www.wennappuwa.ds.gov.lk

Telephone+94 31 2255527
Fax+94 31 2255527
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website