චැනල්: All Listings RSS

Filter listings...
ආසිරි ගෘප් ඹෆ් හොස්පිටිල්

කොළඹ 05, , ,

www.asirihospitals.com

About Asiri Group Asiri Group of Hospitals is renowned for offering Sri Lanka’s most empathetic, technologically-driven and cutting-edge health care service. With a history of providing a number of ‘Firsts’ to the Sri Lankan healthcare sector, the grou ...

Category:Centres
Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
ආසිරි රෝහල

181, කිරුල පාර, , , , 00500

Category:Centres
Telephone2500608-11
ඉෂාන් දි සොයිසා

අංක 03 ඇල්ෆ්ඩි ප්ලෙස්, , , , 00000

Durdans Hospital No: 3, Alfred Pl, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] Acc ...

Category:e - Channel
එම්එස් නිෂාලි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ - මනෝ වෛද්‍ය

කොළඹ, , , , 00000

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com

Category:e - Channel
එම්එස් රම්යා දේවි - ඩයටීෂියන්

කොළඹ, , , , 00000

Healthy Life P Limited No 10, Deal Place A, Duplication Road, Colombo 03. Sri Lanka. Tel: +94 11 4700700 / +94 11 4628162 / +94 11 4628165 Fax: +94 11 4628471 E-mail: [email protected]

Category:e - Channel
ක්‍රිස්ටල්  ස්ට්‍රිටි හෝස්පිටිල් ෆෝ වුමන්

61, බේස් ලයින් පාර, බොරැල්ල, කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව, , , 00800

Category:Centres
Telephone94112696231-2
කොපරේටියු රෝහල ගාල්ල

වක්වැල්ල පාර, , , , 01300

Category:Centres
Telephone+94112325800
ග්ලාස් හවුස්

කොළඹ, , , , 00700

Category:Centres
Telephone94112691322 / 94112695528
ඩුඩන්ස් රෝහල

අංක 03 , ඇල්ෆඩි පෙදෙස, ,

www.durdans.com

Durdans Hospital is an established and respected tertiary healthcare provider in Sri Lanka, focusing on patient care above all for Sri Lankan and international patients. It is a modern, multi-speciality private hospital with state-of-the-art medical facil ...

Category:e - Channel
Telephone+94 11 541 0000
Fax+94 11 257 5302
E-mail
ද සෙන්ට්‍රල්

නොරිස් කැනල් පාර, , , , 01000

Category:Centres
Telephone4666000
නවලෝක රෝහල

,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospital was established in 1985. Fulfilling a long felt need of a high technology health care center at an affordable cost. Our medical team comprises of highly Qualified Consultants. Physicians, Surgeons, Anesthetists and well trained nursing ...

Category:චැනල්
Telephone+94 11 254 4444-7
Fax+94 11 243 0393
E-mail
නවලෝක රෝහල

නාරාහේමිපිට, , , , 00200

Category:Centres
Telephone2304444-9
නිවි ඩෙල්මන් රෝහල

වැල්ලවත්ත, , , 00600

Category:Centres
Telephone+94 11 255 8800 / +94 11 250 1438
පන්නිපිටිය නර්සින් හොමි

පන්නිපිටිය, , , 10230

Category:Centres
Telephone+94 11 284 0065
පාර්ක් රෝහල

186 පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

24x7 hours services normal services other services OPD Pharmacy Investigations: X-Ray/Dental/US Scan Electrocardiogram (ECG), Laboratory Electroconvulsive Therapy (ECT) Swedish Endoscopy Department Ante-Natal Care - ANC Natal Care-PNC Operation ...

Category:e - Channel
Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website