මිරිකල් හෙල්ත් හොස්පිටල් කුරුණෑගල RSS

චර්ම රෝග විශේෂඥයා

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය හසංග ගමගේ ආචාර්ය විපුල වර්ණසූරිය චර්ම රෝග විශේෂඥයා

Telephone0377 390 350
E-mail
කළල විද්යාඥයා

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය එච් රත්නායක

Telephone0377 390 350
E-mail
සනාල සහ බද්ධ කිරීමේ ශල්‍ය වෛද්‍

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය ගයාන් ලක්ස්මන් බණ්ඩාර සනාල සහ බද්ධ කිරීමේ ශල්‍ය වෛද්‍

Telephone0377 390 350
E-mail
විකලාංග ශල්ය වෛද්ය

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය ගාමිණී එදිරිසිංහ

Telephone0377 390 350
E-mail
ශෛල්‍ය වෛද්‍ය

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය ගාමිණී අබේසිංහ ආචාර්ය සේනානායක ගුණසේකර ආචාර්ය කපිල සමරසේකර

Telephone0377 390 350
E-mail
ආහාරවේදියෙක් පෝෂණ වෛද්යවරයා සායනික පෝෂණවේදියෙක්

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය (මිය) ඉවෝන් ජයවීර

Telephone0377 390 350
E-mail
ළය වෛද්‍යවරයා

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය දිනේෂ් දසනායක

Telephone0377 390 350
E-mail
ළමා වකුගඩු විශේෂඥ

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය ක්‍රිෂාන්ත එස්. දල්පදාදු ආචාර්ය ලසන්ති වීරසූරිය

Telephone0377 390 350
E-mail
නාරිවේද වෛද්ය උප සඵලතා විශේෂඥ ප්රසව වෛද්ය

223, දඹුල්ල පාර,, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය චන්ද්‍ර පීරිස්

Telephone0377 390 350
E-mail
මනෝ චිකිත්සක උපදේශනය මත්ද්රව්ය හා මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වීම සඳහා චිකිත්සක

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය බුද්ධික අබේරත්න

Telephone390 350
E-mail
වෛද්‍යවරයා

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය බී එම් ජයකොඩි වෛද්‍ය ලලිත් අබේවර්ධන ආචාර්ය ලලිත් රස්නායක

Telephone0377 390 350
E-mail
උපදේශක

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ඒ කසුන් අධිකාරි මහතා තමරා නිශ්ශංක මිය

Telephone0377 390 350
E-mail
ළමා රෝග විශේෂඥයා

223, දඹුල්ල පාර, ,

miraclehospitals.lk

ආචාර්ය වසන්ත දිසානායක ආචාර්ය උදය නෙළුම්දෙණිය වෛද්‍ය ශ්‍රියානි සත්කුමාර ආචාර්ය දයානන්ද බණ්ඩාර ආචාර්ය පී.එම් විජේවර්ධන ආචාර්ය (මිය) රාජිමා ශ්‍රීනානි ළමා රෝග විශේෂඥයා ළමා නවජ රෝග විශේෂඥයා

Telephone0377 390 350
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website