නයින්වේල්ස් රෝහල (පුද්ගලික) සමාගමRSS

කථන සහ භාෂා චිකිත්සක

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

එච්.අයි.හේමන්ති හපුතන්ත්‍රි මෙනෙවිය නිමීර සී වීරරත්න මහතා ඉවෝන් වීරසිංහ මහත්මිය මල්කා ජයතිලක මෙනවිය සොනාලි සී ජයතිලක මෙනවිය

Telephone0112 049 999
E-mail
පෝෂණවේදි

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

දිලුම් රසාලි වැලිවිට මහත්මිය

Telephone0112 049 999
E-mail
මනෝවිද්යාඥයා

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

එන්.ඊ.ඩී. සමරනායක මහත්මිය

Telephone0112 049 999
E-mail
ආහාරවේදියෙක්

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

සුමුදු රාජනායක මිය හර්ෂනී මීගස්වත්ත මහත්මිය

Telephone0112 049 999
E-mail
අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ උපදේශක/ අධිකරණ වෛද්‍ය විශේෂඥ

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ

Telephone0112 049 999
E-mail
මනෝවිද්යාඥයා

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

අචිනි රණසිංහ මෙනවිය රන්සිරිනි ද සිල්වා මෙනවිය ටීනා හේෂානි සොලමන්ස් මෙනවිය

මනෝචිකිත්සක උපදේශක

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

ආචාර්ය කඳපොලආරච්චිගේ එස්.පී. ආචාර්ය (මිය) තුෂානි හේනේගම ආචාර්ය (මිය) මාලිකා වීරසිංහ

Telephone0112 049 999
E-mail
උපදේශක ප්ලාස්ටික් සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ශල්‍ය වෛද්‍ය

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

වෛද්‍ය අමිල සිරිවර්ධන ආචාර්ය යසස් අබේවික්‍රම

Telephone0112 049 999
E-mail
භෞත චිකිත්සක

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

ජාලිය උඩුවල්ල මහතා කුමා ද සිල්වා මහතා පසන් තඹවිට මහතා භානක ප්‍රනාන්දු මහතා P. A. අනුලා ගුණරත්න මිය

Telephone0112 049 999
E-mail
උපදේශක විකිරණවේදී

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

ආචාර්ය ජෙයරාද් ප්‍රනාන්දු ආචාර්ය (මිය) නයනා සමරසිංහ වෛද්‍ය කිෂානි පතිරණ ආචාර්ය චන්ද්‍රසිරි ලොකුබාලසූරිය

Telephone0112 049 999
E-mail
ඔන්කොලොජිස්ට් උපදේශක

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

ආචාර්ය ලක්ෂ්මන් ඔබේසේකර

Telephone0112 049 999
E-mail
වෘත්තීය චිකිත්සක

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

කල්යාණි වීරසිංහ මහත්මිය

Telephone0112 049 999
E-mail
උපදේශක පෝෂණවේදියෙක්

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

Telephone0112 049 999
උපදේශක ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍ය

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

වෛද්‍ය සමන් පුෂ්පකුමාර ආචාර්ය සංජීව ගරුසිංහ

Telephone0112 049 999
E-mail
උපදේශක ස්නායු විශේෂඥ

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

මහාචාර්ය සමන් බී ගුණතිලක වෛද්‍ය ජනක වෛද්‍යසේකර ආචාර්ය දිලුම් පල්ලියගුරුගේ

Telephone0112 049 999
E-mail
උපදේශක රූමැටොජිස්ට්

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

වෛද්‍ය කුසලා ගුණසේකර ආචාර්ය කලීල් කැසිම්

Telephone0112 049 999
E-mail
උපදේශක Venereologist

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

ආචාර්ය (මිය) සුජාතා සමරකෝන්

Telephone0112 049 999
E-mail
උපදේශක එන්නත් විශේෂඥ

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

ආචාර්ය (මිය) ඕමාලා විමලරත්න

Telephone0112 049 999
E-mail
උපදේශක රක්තපාත විශේෂඥ

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

ආචාර්ය මහින්ද ද අල්විස් ආචාර්ය සංජය ද සිල්වා ආචාර්ය (මිය) නිලුක්ෂි මනීෂා පෙරේරා

Telephone0112 049 999
E-mail
ආමාශ ආන්ත්‍ර විද්‍යා උපදේශක

නයින්වෙල්ස් රෝහල 55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට 00500, ,

www.ninewellshospital.lk

ආචාර්ය එන්.එස්.ජයසිංහ

Telephone0112 049 999
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website